627/2004 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

627
VYHLÁŠKA
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 23. novembra 2004,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 44/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 44/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 192/2004 Z. z. a vyhlášky č. 401/2004 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 6 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.
2.
V § 16 ods. 1 písm. a) sa za slovom „úhradu“ vypúšťa slovo „preukázaných“.
3.
V § 16 ods. 1 písm. b) sa za slovom „úhradu“ vypúšťa slovo „preukázaných“.
4.
V § 16 ods. 2 sa za slovom „úhradu“ vypúšťa slovo „preukázaných“.
5.
V § 18 odsek 1 znie:
„(1)
Poskytnutý príspevok na úhradu preukázaných dodatočných nákladov možno vyplácať až po predložení dokladov preukazujúcich tieto náklady najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia týchto dokladov.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2004.
Ľudovít Kaník v. r.