628/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 27.11.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

628
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
opatrenie z 18. novembra 2004 č. 07045-6/2004-OAP, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. decembra 2003 č. 07045/2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 588/2003 Z. z.).
Cieľom zmeny v prílohe č. 1 je vypustiť dentálne výrobky a sterilný chirurgický materiál na zošívanie z rozsahu regulácie cien v zdravotníctve a v časti „Obchodné výkony“ sa špecifikuje nová maximálna cena obchodného výkonu pre humánne farmaceutické výrobky označené symbolom „V“ podľa osobitného predpisu.
V prílohe č. 2 v časti I. Farmaceutické výrobky okrem homeopatík a rádiofarmaká sa vypúšťa zo zoznamu regulovaných cien osem liekov. Ďalej sa v tejto časti vykonávajú zmeny maximálnych cien liekov a zdravotníckych pomôcok a zoznam regulovaných maximálnych cien liekov sa dopĺňa o 204 položiek.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2004 okrem čl. I tretieho, šiesteho a siedmeho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2005.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 49 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.