629/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2012 do 31.08.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

629
ZÁKON
z 26. októbra 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení zákona č. 556/2004 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení zákona č. 556/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
17.
§ 40 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Colný úrad uloží pokutu prevádzkovateľovi daňového skladu pre zahraničných zástupcov, ak predal zahraničnému zástupcovi víno oslobodené od dane nad limit podľa § 31a ods. 12 a 13 alebo predal víno oslobodené od dane osobe, ktorej nebolo vydané povolenie na nákup vína oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, a to vo výške dane pripadajúcej na množstvo takto predaného vína, najmenej však 100 000 Sk.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2004 s výnimkou čl. I bodov 1, 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 a 19, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2005.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.