632/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2005 do 31.12.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

632
ZÁKON
z 26. októbra 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. v znení zákona č. 556/2004 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. v znení zákona č. 556/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 7 ods. 1 písm. b) sa na konci pripája text, ktorý znie: „s výnimkou výrobkov kódu kombinovanej nomenklatúry 2207 a 2208, ak tento zákon neustanovuje inak,“.
2.
V § 7 ods. 1 písmeno f) znie:
„f)
na vedecké účely, výskumné účely alebo na použitie v zdravotníctve, ak preukázateľne nie je možné použiť osobitne denaturovaný lieh,“.
3.
V § 7 ods. 2 písm. h) sa slová „§ 16 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 37a ods. 2“.
4.
V § 7 ods. 2 písm. i) sa slová „§ 16 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 37a ods. 2“.
5.
V § 10 ods. 4 posledná veta znie: „Kontrolná známka môže obsahovať aj iné grafické prvky a údaje, ak neznemožňujú identifikáciu prvkov a údajov uvedených v tomto zákone a osobitnom predpise16a) a iný rozmer kontrolnej známky, ako je ustanovené v osobitnom predpise,16a) ak sa tak dohodne colné riaditeľstvo s tlačiarňou a odberateľom kontrolnej známky.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:
„16a)
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 206/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení kontrolných známok na označovanie spotrebiteľského balenia liehu a o grafických prvkoch a údajoch na kontrolnej známke.“.
6.
V § 10 ods. 11 sa na konci pripája text, ktorý znie:
„Ak vzorový výtlačok kontrolnej známky (specimen) spĺňa podmienky a náležitosti podľa odsekov 2 a 4, colné riaditeľstvo oznámi túto skutočnosť tlačiarni do 15 dní odo dňa obdržania vzorového výtlačku kontrolnej známky (specimen) a súčasne oznámi počet požadovaných vzorových výtlačkov kontrolných známok (specimen) vyhotovených v súlade s predloženým vzorovým výtlačkom kontrolných známok (specimen); colné riaditeľstvo zašle vzorový výtlačok kontrolnej známky (specimen) colným úradom.“.
7.
V § 10 odsek 27 znie:
„(27)
Odberateľ kontrolných známok vykoná zúčtovanie odberu a použitia prevzatých kontrolných známok s colným úradom za kalendárny mesiac podľa stavu k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, a to v lehote na podanie daňového priznania, s výnimkou daňového splnomocnenca a dovozcu spotrebiteľského balenia, ktorí sú povinní vykonať zúčtovanie kontrolných známok do 30 pracovných dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.“.
8.
V § 10 odsek 28 znie:
„(28)
Odberateľ kontrolných známok vykoná zúčtovanie počtu kontrolných známok podľa identifikačného čísla. Pri vykonaní zúčtovania predloží diel B poukazu potvrdený tlačiarňou a uvedie
a)
počiatočný stav kontrolných známok,
b)
počet prijatých kontrolných známok z tlačiarne,
c)
počet kontrolných známok vložených do technologického zariadenia slúžiaceho na ich nalepenie na spotrebiteľské balenie,
d)
počet spotrebiteľských balení, na ktorých boli skutočne nalepené nepoškodené kontrolné známky,
e)
počet kontrolných známok poškodených pri nalepovaní na spotrebiteľské balenie v technologickom zariadení,
f)
počet nepoužitých kontrolných známok,
g)
počet zničených kontrolných známok a predloží úradný záznam o zničení kontrolných známok podľa odsekov 23 a 24 a § 15 ods. 1 písm. c) vrátane počtu kontrolných známok podľa písmena e),
h)
počet kontrolných známok nalepených na spotrebiteľské balenie uvedené do daňového voľného obehu,
i)
počet kontrolných známok nalepených na spotrebiteľské balenie neuvedené do daňového voľného obehu,
j)
počet kontrolných známok nalepených na spotrebiteľské balenie, ktoré odberateľ kontrolných známok prevzal podľa odseku 39,
k)
konečný stav kontrolných známok.“.
9.
§ 10 ods. 34 sa dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
určený na predaj ako lieh oslobodený od dane, a to osobám iných štátov, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodnej zmluvy.19a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:
„19a)
Napríklad vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch, vyhláška ministra zahraničných vecí č. 32/1969 Zb. o Viedenskom dohovore o konzulárnych stykoch, vyhláška ministra zahraničných vecí č. 40/1987 Zb. o Dohovore o osobitných misiách, vyhláška ministra zahraničných vecí č. 21/1968 Zb. o Dohovore o výsadách a imunitách medzinárodných odborných organizácií.“.
10.
§ 10 sa dopĺňa odsekmi 39 a 40, ktoré znejú:
„(39)
Odberateľ kontrolných známok môže písomne požiadať colný úrad o odstránenie poškodených alebo z iného dôvodu nepoužiteľných kontrolných známok a o označenie tohto spotrebiteľského balenia novými kontrolnými známkami, ak prevzal preukázateľne zdanený lieh v spotrebiteľskom balení ním uvedený do daňového voľného obehu,
a)
u ktorého došlo vo voľnom obehu k poškodeniu kontrolnej známky,
b)
ktoré bolo označené kontrolnou známkou, ktorá nie je v súlade s odsekom 5.
(40)
Kontrolné známky zo spotrebiteľského balenia môže odberateľ kontrolných známok odstrániť a toto spotrebiteľské balenie označiť novými kontrolnými známkami len na základe písomného súhlasu colného úradu a za prítomnosti zamestnanca colného úradu.“.
11.
§ 11 ods. 3 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že spĺňa podmienky podľa odseku 4 písm. d).“.
12.
V § 11 ods. 5 sa vypúšťajú slová „a vyžiada si stanovisko colného riaditeľstva k predloženej žiadosti“.
13.
§ 11 sa dopĺňa odsekmi 17 až 20, ktoré znejú:
„(17)
Ak užívateľský podnik používa vo výrobe lieh oslobodený od dane podľa § 7 ods. 1 ako surovinu, prísadu alebo pomocnú látku, a z liehových odpadov vzniknutých v tejto výrobe regeneruje lieh rektifikáciou a destiláciou, je povinný tento lieh registrovať kontrolným objemovým meradlom na lieh21a) (ďalej len „kontrolné liehové meradlo") spôsobom podľa osobitného predpisu;21b) týmto nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 6 písm. a). Ak na zisťovanie množstva regenerovaného liehu nie je možné z dôvodu nízkeho prietoku liehu použiť kontrolné liehové meradlo alebo ak užívateľský podnik regeneruje lieh inak ako rektifikáciou a destiláciou a použitie kontrolného liehového meradla nie je technologicky možné, je povinný tento lieh zisťovať meradlami overenými podľa osobitného predpisu,21c) a to meraním jeho objemu alebo hmotnosti spôsobom podľa osobitného predpisu.21b) Získaný lieh a nakúpený (prijatý) lieh musí byť uskladnený len v overených nádržiach20) s overeným meracím zariadením na zisťovanie zásob liehu.
(18)
Na zariadenie na regeneráciu liehu, jeho zabezpečenie a usporiadanie, na meranie a zisťovanie množstva regenerovaného liehu a na zisťovanie zásob liehu sa použije § 20 a 21.
(19)
Regenerovať lieh v užívateľskom podniku podľa odseku 17 je možné len v prítomnosti zamestnanca colného úradu. Takýto užívateľský podnik je povinný strpieť prítomnosť zamestnanca colného úradu.
(20)
Užívateľský podnik môže lieh získaný spôsobom podľa odseku 17 použiť len na účely oslobodené od dane v súlade s vydaným odberným poukazom.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 21a až 21c znejú:
„21a)
Príloha č. 24 k vyhláške Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
21b)
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 226/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na usporiadanie technologických zariadení na výrobu, spracovanie, skladovanie a prepravu liehu, kontrole množstva liehu, zisťovaní zásob liehu a o spôsobe vedenia evidencie.
21c)
Zákon č. 140/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
14.
V § 12 ods. 1 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „a okrem získania liehu regeneráciou užívateľským podnikom podľa § 11 ods. 17, ak takto získaný lieh použije na účely oslobodené od dane v súlade s vydaným odberným poukazom“.
15.
§ 15 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
prevádzkovateľovi daňového skladu, ak prevzal takýto lieh alebo má lieh zdanený podľa tohto zákona s výnimkou liehu v spotrebiteľskom balení,“.
16.
§ 15 ods. 1 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
prevádzkovateľovi daňového skladu, ak prevzal spotrebiteľské balenie označené kontrolnou známkou, ktoré obsahuje lieh preukázateľne znehodnotený a nevhodný na priamu ľudskú spotrebu, a ak priloží k žiadosti o vrátenie dane úradný záznam o zničení týchto kontrolných známok.“.
17.
§ 16 sa vypúšťa vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 23 a 24.
18.
V § 18 ods. 1 sa slová „kontrolným objemovým meradlom na lieh28) (ďalej len „kontrolné liehové meradlo")“ nahrádzajú slovami „kontrolným liehovým meradlom“.
19.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28 sa vypúšťa.
20.
V § 18 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „s výnimkou užívateľského podniku podľa § 11 ods. 17“.
21.
V § 19 ods. 2 písm. d) sa vypúšťajú slová „a b)“.
22.
§ 19 ods. 2 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že spĺňa podmienky podľa odseku 3 písm. b).“.
23.
V § 22 ods. 4 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odseku 2 písm. a), c) a d)“.
24.
V § 22 ods. 5 písm. a) na konci sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak sa množstvo liehu pri príjme a výdaji liehu, množstvo spracúvaného liehu a množstvo prepravovaného liehu zisťuje z hmotnosti liehu s overenými meradlami,21c) overenie zmiešavacích a prepravných nádrží v súlade s osobitným predpisom21c) sa nevyžaduje.“.
25.
V § 23 ods. 2 písm. f) sa vypúšťajú slová „a d)“.
26.
§ 23 ods. 2 sa dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že spĺňa podmienky podľa odseku 4 písm. d).“.
27.
V § 23 ods. 5 sa vypúšťajú slová „a vyžiada si stanovisko colného riaditeľstva k predloženej žiadosti“.
28.
§ 23 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12)
Ak prevádzkovateľ daňového skladu prevzal preukázateľne zdanený lieh v spotrebiteľskom balení označený kontrolnou známkou ním uvedený do daňového voľného obehu, a z tohto liehu nemožno vrátiť daň podľa § 15 ods. 1 písm. c), je povinný o jeho príjme a výdaji viesť samostatnú evidenciu a zabezpečiť skladovanie v priestoroch, ktoré musia byť priestorovo oddelené od uskladnenia liehu v spotrebiteľskom balení, ktoré je v pozastavení dane.“.
29.
V § 24 ods. 8 v úvodnej vete sa slovo „podnik“ nahrádza slovami „prevádzkovateľ podniku“.
30.
§ 25 ods. 2 sa dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:
„c)
z jedného užívateľského podniku do druhého užívateľského podniku v prípade ukončenia činnosti podľa § 11 ods. 16,
d)
medzi prevádzkarňami tej istej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá je užívateľským podnikom.“.
31.
V § 25 odsek 7 znie:
„(7)
Zloženú zábezpeku na daň podľa odseku 3 colný úrad na požiadanie vráti, ak prevzatie liehu potvrdí colný úrad príjemcu (odberateľa).“.
32.
V § 26 ods. 7 v poslednej vete sa slová „ukončenie prepravy“ nahrádzajú slovami „prevzatie liehu“.
33.
V § 29 odsek 4 znie:
„(4)
Ak odosielateľ (dodávateľ) požaduje na účely vrátenia zábezpeky na daň urýchlené potvrdenie prevzatia liehu, príjemca (odberateľ) odošle faxom alebo elektronicky kópiu tretieho dielu sprievodného dokumentu potvrdenú príjemcom (odberateľom) a správcom dane príjemcu (odberateľa); povinnosť zaslať tretí diel sprievodného dokumentu tým nie je dotknutá.“.
34.
Za § 37 sa vkladajú § 37a a 37b, ktoré vrátane nadpisu znejú:
„Osobitná úprava predaja liehu oslobodeného od dane osobám iných štátov, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodných zmlúv
§ 37a
(1)
Od dane je oslobodený lieh predávaný v daňovom sklade na predaj liehu oslobodeného od dane osobám iných štátov, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodnej zmluvy, a to výlučne osobám iných štátov, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodnej zmluvy19a) (ďalej len „zahraničný zástupca").
(2)
Na účely tohto zákona zahraničným zástupcom je
a)
diplomatická misia a konzulárny úrad so sídlom na území Slovenskej republiky s výnimkou konzulárneho úradu vedeného honorárnym konzulom,
b)
medzinárodná organizácia a jej oblastná úradovňa (ďalej len „medzinárodná organizácia") so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá je zriadená podľa medzinárodnej zmluvy,19a)
c)
diplomatický zástupca misie, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky a nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
d)
konzulárny úradník, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky a nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, s výnimkou honorárneho konzulárneho úradníka,
e)
člen administratívneho personálu a technického personálu misie, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky a nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
f)
konzulárny zamestnanec, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky a nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, s výnimkou zamestnanca konzulárneho úradu vedeného honorárnym konzulom,
g)
úradník medzinárodnej organizácie, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky, nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a je trvale pridelený na výkon úradných funkcií v Slovenskej republike.
(3)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce uskutočňovať predaj liehu oslobodeného od dane zahraničným zástupcom, musí písomne požiadať colný úrad o registráciu a o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu na predaj liehu oslobodeného od dane zahraničným zástupcom (ďalej len „daňový sklad pre zahraničných zástupcov"). Na žiadosť o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov a na toto povolenie sa použije § 23 primerane; colný úrad, ktorý vydal povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov, oznámi bezodkladne túto skutočnosť Colnému úradu Bratislava. Ak právnická osoba alebo fyzická osoba už požiadala o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov podľa osobitného predpisu,42) možno vydať jedno povolenie pre všetky tovary podliehajúce spotrebným daniam podľa osobitného predpisu42) s výnimkou minerálnych olejov.
(4)
Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 3 je povinná pred vydaním povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na predpokladané priemerné mesačné množstvo predaného liehu. Ak právnická osoba alebo fyzická osoba už požiadala o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov podľa osobitného predpisu,42) je povinná zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo predaných tovarov uvedených v povolení na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov. Na zloženie zábezpeky na daň sa použije § 24 primerane.
(5)
Colný úrad môže v povolení na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov uviesť prevádzkovo-technické podmienky prevádzkovania takéhoto skladu.
(6)
Preprava liehu právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorej colný úrad vydal povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov (ďalej len „prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov"), sa uskutočňuje v pozastavení dane so sprievodným dokumentom; na postup pri preprave liehu v pozastavení dane sa použijú § 25 a 26 primerane.
(7)
Zahraničný zástupca, ktorý chce nakupovať lieh oslobodený od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, je povinný požiadať Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydanie potvrdenia o postavení zahraničného zástupcu podľa odseku 2 a o splnení podmienky vzájomnosti podľa odseku 15. Ak sa zmenia údaje uvedené v potvrdení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznámi bezodkladne tieto skutočnosti Colnému úradu Bratislava. Vzor potvrdenia Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o postavení zahraničného zástupcu a o splnení podmienky vzájomnosti je uvedený v prílohe č. 2.
(8)
Lieh oslobodený od dane možno predať v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov výlučne zahraničným zástupcom, a to len na základe povolenia na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov. Zahraničný zástupca musí písomne požiadať Colný úrad Bratislava o vydanie povolenia na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov. K žiadosti o vydanie povolenia na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov žiadateľ priloží potvrdenie podľa odseku 7.
(9)
Colný úrad Bratislava vydá povolenie na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov do 15 dní odo dňa podania žiadosti o vydanie povolenia na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, v ktorom uvedie identifikačné údaje žiadateľa, jeho postavenie podľa odseku 2 a ročný limit na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, a to v rozsahu podľa odsekov 12 až 14. Prílohou povolenia na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov je odpisový list, ktorý sa vydáva pre jednotlivé kalendárne roky. Ak právnická osoba alebo fyzická osoba už požiadala o vydanie povolenia na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov podľa osobitného predpisu,42) možno vydať jedno povolenie pre všetky tovary podliehajúce spotrebným daniam podľa osobitného predpisu,42) ktorého prílohou sú odpisové listy pre jednotlivé predmety spotrebnej dane podľa osobitného predpisu.42) Ak sa zmenia skutočnosti a údaje podľa odseku 7, Colný úrad Bratislava s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien doplní pôvodné povolenie na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov alebo vydá nové povolenie na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov. Ak zahraničnému zástupcovi zanikne nárok nakupovať lieh oslobodený od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, je povinný najneskôr do 15 dní odo dňa zániku tohto nároku odovzdať Colnému úradu Bratislava povolenie na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov vrátane odpisového listu.
(10)
Colný úrad Bratislava vydá povolenie na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov vrátane odpisového listu v dvoch vyhotoveniach; jedno vyhotovenie pre Colný úrad Bratislava a jedno vyhotovenie pre zahraničného zástupcu. Colný úrad Bratislava v odpisovom liste uvedie ročný limit na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, a to v rozsahu podľa odsekov 12 až 14, alebo jeho pomernú časť prislúchajúcu dĺžke obdobia zostávajúceho do konca kalendárneho roka v prípade, ak osoba iného štátu získa postavenie zahraničného zástupcu v priebehu kalendárneho roka. Pri výpočte pomernej časti ročného limitu sa zohľadňuje počet zostávajúcich kalendárnych mesiacov do konca kalendárneho roka vrátane začatých kalendárnych mesiacov. Nevyčerpaný limit alebo jeho časť je neprenosná do nasledujúceho kalendárneho roka. Zahraničný zástupca odovzdá Colnému úradu Bratislava odpisový list pre príslušný kalendárny rok do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Colný úrad Bratislava vydá odpisový list raz ročne na nasledujúci kalendárny rok na základe žiadosti zahraničného zástupcu.
(11)
Zahraničný zástupca je povinný pri každom nákupe liehu v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov predložiť povolenie na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov a odpisový list. Prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov zaznamená v odpisovom liste množstvo zakúpeného liehu v litroch a ponechá si kópiu povolenia na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov a kópiu odpisového listu.
(12)
Zahraničný zástupca uvedený v odseku 2 písm. a) a b) môže nakúpiť za kalendárny rok lieh kódu kombinovanej nomenklatúry 2208 najviac v množstve 400 litrov liehu.
(13)
Zahraničný zástupca uvedený v odseku 2 písm. c) až f) môže nakúpiť na osobnú spotrebu za kalendárny rok lieh kódu kombinovanej nomenklatúry 2208 najviac v týchto množstvách:
a)
vedúci misie 150 litrov liehu,
b)
vedúci konzulárneho úradu 150 litrov liehu,
c)
člen diplomatického personálu 70 litrov liehu,
d)
člen administratívneho a technického personálu 40 litrov liehu.
(14)
Zahraničný zástupca uvedený v odseku 2 písm. g) môže nakúpiť na osobnú spotrebu za kalendárny rok lieh kódu kombinovanej nomenklatúry 2208 najviac v množstve 40 litrov liehu.
(15)
Povolenie na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov Colný úrad Bratislava vydá v rozsahu podľa odsekov 12 až 14 len zahraničným zástupcom tých štátov, ktoré poskytujú obdobné zvýhodnenie alebo vracajú daň občanom Slovenskej republiky, ak požívajú výsady a imunity podľa medzinárodnej zmluvy19a) (ďalej len „slovenský zástupca"). Vzájomnosť sa nevzťahuje na medzinárodné organizácie a ich úradníkov.
(16)
Ak iný štát neposkytuje obdobné zvýhodnenie alebo nevracia daň slovenským zástupcom podľa odseku 15, neprizná sa zahraničným zástupcom tohto štátu oslobodenie od dane.
(17)
Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorému bolo vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu podľa § 23 a ktorý chce predávať lieh oslobodený od dane zahraničným zástupcom, musí písomne požiadať colný úrad o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov. V žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov žiadateľ uvedie údaje podľa § 23 ods. 1. Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný pred vydaním povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na predpokladané priemerné mesačné množstvo predaného liehu v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov. Zloženie zábezpeky na daň na lieh predaný v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 24 ods. 1 je zložená v takej výške, že pokrýva i zábezpeku na daň na lieh, ktorý sa má predať v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov.
(18)
Colný úrad preverí u žiadateľa skutočnosti a údaje podľa odseku 17 a § 37b ods. 1 a vydá žiadateľovi povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov do 30 dní odo dňa podania žiadosti; colný úrad, ktorý vydal povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov, oznámi bezodkladne túto skutočnosť Colnému úradu Bratislava. Ak žiadateľ v tejto lehote nepreukáže splnenie všetkých podmienok, colný úrad ho vyzve, aby uvedené nedostatky odstránil, a vydá povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov do 15 dní odo dňa odstránenia nedostatkov.
(19)
Prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov môže dodávať slovenskému zástupcovi podľa odseku 15 lieh v pozastavení dane so sprievodným dokumentom a osvedčením o oslobodení od spotrebnej dane,13) ktoré vydal hostiteľský štát. Na takúto prepravu liehu sa zábezpeka na daň nevyžaduje.
§ 37b
(1)
Prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov môže predávať lieh oslobodený od dane výlučne zahraničným zástupcom, ktorým Colný úrad Bratislava vydal povolenie na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov. Prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov je povinný viesť evidenciu kópií povolení na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov a kópií odpisových listov a zabezpečiť
a)
skladovanie a predaj liehu oslobodeného od dane zahraničným zástupcom výlučne v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov,
b)
vedenie evidencie, v ktorej uvedie najmä
1.
množstvo prijatého liehu v litroch,
2.
množstvo predaného liehu v litroch členené podľa zahraničných zástupcov a množstvo predaného liehu v litroch od začiatku kalendárneho roka,
3.
stav zásob liehu v litroch.
(2)
Prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov je povinný oznámiť Colnému úradu Bratislava najneskôr do 15. dňa kalendárneho mesiaca podľa zahraničných zástupcov
a)
množstvo predaného liehu v litroch za predchádzajúci kalendárny mesiac a
b)
celkové množstvo predaného liehu v litroch od začiatku kalendárneho roka do konca predchádzajúceho kalendárneho mesiaca.
(3)
Na vedenie evidencie podľa odseku 1 písm. b) sa vzťahuje § 39 ods. 4 rovnako a § 39 ods. 2 a 3 primerane.
(4)
Na zánik povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov sa použije § 23 ods. 7 až 11 primerane.“.
35.
V § 38 ods. 4 prvá veta znie: „Právnické osoby alebo fyzické osoby podľa odseku 1 uzatvárajú záznamy k 30. septembru kalendárneho roka a uzávierku záznamov predkladajú správcovi dane na preverenie.“.
36.
V § 39 ods. 1 písm. i) sa za slová „spotrebiteľských balení“ vkladajú slová „v členení na spotrebiteľské balenie skladované v pozastavení dane a spotrebiteľské balenie skladované mimo pozastavenia dane (§ 23 ods. 12)“.
37.
V § 39 odsek 3 znie:
„(3)
Vydanie liehu oslobodeného od dane musí byť doložené
a)
odberným poukazom odberateľa, ak sa vydáva lieh oslobodený od dane podľa § 7 ods. 1,
b)
kópiou povolenia na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov a kópiou odpisového listu, ak sa vydáva lieh oslobodený od dane podľa § 37a.“.
38.
V § 40 ods. 1 písmeno j) sa za slová „spotrebiteľských balení“ vkladajú slová „v členení na spotrebiteľské balenie skladované v pozastavení dane a spotrebiteľské balenie skladované mimo pozastavenia dane (§ 23 ods. 12)“.
39.
§ 41 ods. 1 sa dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
množstva liehu získaného regeneráciou celkom, z toho množstvo liehu použitého na účely oslobodené od dane v súlade s odberným poukazom.“.
40.
V § 42 odsek 2 znie:
„(2)
Oprávnený príjemca je povinný viesť evidenciu spotrebiteľských balení samostatne, v ktorej uvedie
a)
množstvo prijatých spotrebiteľských balení v členení na spotrebiteľské balenie prijaté
1.
mimo pozastavenia dane, vrátane vrátených spotrebiteľských balení,
2.
v pozastavení dane z iných členských štátov,
b)
množstvo vydaných spotrebiteľských balení,
c)
stavu zásob spotrebiteľských balení.“.
41.
V § 45 ods. 7 sa za slová „daňových splnomocnencov“ vkladá čiarka a slová „prevádzkovateľov daňových skladov pre zahraničných zástupcov“.
42.
§ 46 ods. 1 sa dopĺňa písmenom n), ktoré znie:
„n)
register prevádzkovateľov daňových skladov pre zahraničných zástupcov.“.
43.
V § 46 ods. 2 písm. j) na konci sa za slová „písm. m)“ vkladajú slová „a písm. n)“.
44.
§ 46 ods. 2 sa dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l)
identifikačné údaje prevádzkovateľa daňového skladu pre zahraničných zástupcov.“.
45.
§ 46 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Colný úrad Bratislava je povinný viesť centrálnu elektronickú databázu vydaných povolení na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, ktorá obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje zahraničných zástupcov,
b)
limity podľa § 37a ods. 12 až 14 vrátane zostávajúcich častí týchto limitov,
c)
dátum vydania povolenia na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov a
d)
dátum zrušenia povolenia na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov.“.
46.
V § 47 ods. 10 na konci prvej vety sa pripájajú tieto slová: „a na odberateľa kontrolných známok, ak skladuje preukázateľne zdanené spotrebiteľské balenie, ktoré prevzal podľa § 10 ods. 39“.
47.
§ 47 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:
„(14)
Colný úrad uloží pokutu prevádzkovateľovi daňového skladu pre zahraničných zástupcov, ak predal zahraničnému zástupcovi lieh oslobodený od dane nad limit podľa § 37a ods. 12 až 14, alebo predal lieh oslobodený od dane osobe, ktorej nebolo vydané povolenie na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, a to vo výške dane pripadajúcej na množstvo takto predaného liehu, najmenej však 100 000 Sk.“.
48.
Za § 51a sa vkladá § 51b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠51b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2004
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vo výrobe používa lieh ako surovinu, prísadu alebo pomocnú látku, a z liehových odpadov vzniknutých v tejto výrobe získava lieh regeneráciou, ktorý použije len v tejto výrobe, a ktorej
a)
bolo podľa § 23 zákona v znení účinnom k 30. novembru 2004 vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu, ktorým je podnik na výrobu liehu podľa § 18 ods. 2 písm. a), chce byť užívateľským podnikom, musí písomne požiadať colný úrad o vydanie odberného poukazu podľa § 11 zákona v znení účinnom k 1. decembru 2004; ku dňu vydania odberného poukazu colný úrad odníme povolenie na prevádzkovanie daňového skladu,
b)
bol vydaný odberný poukaz podľa § 11 zákona v znení účinnom k 30. novembru 2004, musí splniť podmienky a povinnosti uvedené v § 11 ods. 17 až 20 zákona v znení účinnom od 1. decembra 2004 najneskôr do 28. februára 2005.
(2)
Ak konanie o žiadosti o vydanie odberného poukazu predloženej podľa § 11 zákona v znení účinnom k 30. novembru 2004 právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá vo výrobe používa lieh ako surovinu, prísadu alebo pomocnú látku, a z liehových odpadov vzniknutých v tejto výrobe chce získavať lieh regeneráciou, ktorý použije len v tejto výrobe, nebolo ukončené, colný úrad posúdi túto žiadosť, ako keby bola predložená po 30. novembri 2004; colný úrad vyzve žiadateľa o doplnenie žiadosti podľa § 11 zákona v znení účinnom od 1. decembra 2004.
(3)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá podľa § 23 zákona v znení účinnom k 30. novembru 2004 predložila žiadosť na prevádzkovanie daňového skladu, ktorým je podnik na výrobu liehu podľa § 18 ods. 2 písm. a), a chce byť užívateľským podnikom, ktorý používa vo výrobe lieh ako surovinu, prísadu alebo pomocnú látku, a z liehových odpadov vzniknutých v tejto výrobe chce získavať lieh regeneráciou, ktorý použije len v tejto výrobe, a konanie o tejto žiadosti nebolo ukončené, colný úrad posúdi túto žiadosť, ako keby bola predložená po 30. novembri 2004, a vyzve žiadateľa o doplnenie žiadosti podľa § 11 zákona v znení účinnom od 1. decembra 2004.
(4)
Ak právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 1 písm. b) v období od 1. decembra 2004 do 28. februára 2005 predloží žiadosť o vydanie odberného poukazu, colný úrad jej vydá odberný poukaz s dobou platnosti odberného poukazu najneskôr do 28. februára 2005. Ak právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 1 písm. b) splní poslednú z podmienok a povinností ustanovení § 11 ods. 17 až 20 zákona v znení účinnom od 1. decembra 2004, písomne požiada colný úrad o predĺženie doby platnosti takto vydaného odberného poukazu, nie však na dobu dlhšiu ako jeden rok.
(5)
Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 1 písm. b), ktorá najneskôr do 28. februára 2005 splní podmienky a povinnosti uvedené v § 11 ods. 17 až 20 zákona v znení účinnom od 1. decembra 2004, je povinná podať za obdobie odo dňa, keď jej colný úrad vydal odberný poukaz, do dňa splnenia poslednej z podmienok a povinností uvedených v § 11 ods. 17 až 20 zákona v znení účinnom od 1. decembra 2004 daňové priznanie, a to do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom splnila poslednú z týchto podmienok; zároveň podá žiadosť o vrátenie dane. Colný úrad započíta daň s uplatneným nárokom na vrátenie dane, najviac však do výšky dane uvedenej v daňovom priznaní, a to aj v prípade, ak v uvedenom období už podal daňové priznanie.
(6)
Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 1 písm. b), ktorá do 28. februára 2005 nesplnila podmienky a povinnosti uvedené v § 11 ods. 17 až 20 zákona v znení účinnom od 1. decembra 2004, je povinná podať do 25. marca 2005 daňové priznanie za obdobie od 1. mája 2004 do 28. februára 2005 a v rovnakej lehote zaplatiť daň.
(7)
Ak konanie o uložení pokuty podľa § 47 ods. 5 zákona v znení účinnom k 30. novembru 2004 právnickej osobe alebo fyzickej osobe podľa odseku 1 písm. b),
a)
nebolo právoplatne ukončené k 30. novembru 2004, konanie o uložení pokuty sa preruší najdlhšie do 28. februára 2005; konanie o uložení pokuty sa zastaví, ak táto právnická osoba alebo fyzická osoba splnila podmienky a povinnosti ustanovené v § 11 ods. 17 až 20 zákona v znení účinnom od 1. decembra 2004,
b)
bolo k 30. novembru 2004 ukončené právoplatným rozhodnutím, povinnosť zaplatiť pokutu zaniká, ak táto právnická osoba alebo fyzická osoba splnila podmienky a povinnosti ustanovené v § 11 ods. 17 až 20 zákona v znení účinnom od 1. decembra 2004; ak bola pokuta zaplatená správcovi dane, pokutu na žiadosť vráti ako daňový preplatok podľa osobitného predpisu,51) ak táto právnická osoba alebo fyzická osoba splnila podmienky a povinnosti ustanovené v § 11 ods. 17 až 20 zákona v znení účinnom od 1. decembra 2004.
(8)
Ak konanie o uložení pokuty podľa § 47 ods. 5 zákona v znení účinnom k 30. novembru 2004 voči právnickej osobe alebo fyzickej osobe uvedenej v odseku 1 písm. b) nebolo právoplatne začaté, toto konanie sa nezačne, ak táto právnická osoba alebo fyzická osoba splnila podmienky a povinnosti ustanovené v § 11 ods. 17 až 20 zákona v znení účinnom od 1. decembra 2004.“.
49.
Za § 51b sa vkladá § 51c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠51c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2005
(1)
Zahraničný zástupca môže požiadať o vrátenie dane podľa § 16 ods. 10 a 11 zákona v znení účinnom k 31. decembru 2004 najneskôr do 25. januára 2005, inak možnosť vrátenia dane zaniká. Na vrátenie dane sa uplatní ustanovenie § 16 ods. 13 zákona v znení účinnom k 31. decembru 2004.
(2)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce od 1. januára 2005 prevádzkovať daňový sklad pre zahraničných zástupcov podľa zákona v znení účinnom od 1. januára 2005, je povinná písomne požiadať colný úrad o registráciu a o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov, pričom žiadosť o registráciu a vydanie tohto povolenia musí podať colnému úradu najneskôr do 15. decembra 2004. Na žiadosť o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov a na toto povolenie sa použije § 23 primerane.
(3)
Colný úrad preverí u žiadateľa podľa odseku 2 skutočnosti a údaje podľa odsekov 2 a 12 a vydá žiadateľovi povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov do desiatich dní odo dňa podania žiadosti; colný úrad, ktorý vydal povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov, oznámi bezodkladne túto skutočnosť Colnému úradu Bratislava. Ak žiadateľ v tejto lehote nepreukáže splnenie všetkých podmienok, colný úrad vyzve žiadateľa, aby uvedené nedostatky odstránil, a vydá povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov do piatich dní odo dňa odstránenia nedostatkov.
(4)
Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 2 je povinná pred vydaním povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo predaného liehu. Ak právnická osoba alebo fyzická osoba už požiadala o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov podľa osobitného predpisu,42) je povinná zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na predpokladané priemerné mesačné množstvo predaných tovarov uvedených v povolení na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov. Na zloženie zábezpeky na daň sa použije § 24 primerane.
(5)
Zahraničný zástupca, ktorý chce od 1. januára 2005 nakupovať lieh oslobodený od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov podľa zákona v znení účinnom od 1. januára 2005, je povinný najneskôr do 10. decembra 2004 požiadať Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydanie potvrdenia o postavení zahraničného zástupcu podľa § 37a ods. 2 a o splnení podmienky vzájomnosti podľa § 37a ods. 15. Vzor potvrdenia Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o postavení zahraničného zástupcu a o splnení podmienky vzájomnosti je uvedený v prílohe č. 2.
(6)
Zahraničný zástupca podľa odseku 5 musí písomne požiadať Colný úrad Bratislava o vydanie povolenia na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, pričom žiadosť o vydanie povolenia na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov musí podať Colnému úradu Bratislava najneskôr do 20. decembra 2004. K žiadosti o vydanie povolenia na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov žiadateľ priloží potvrdenie podľa odseku 5.
(7)
Colný úrad Bratislava vydá povolenie na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov do desiatich dní odo dňa podania žiadosti o vydanie povolenia na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, v ktorom uvedie identifikačné údaje žiadateľa, jeho postavenie podľa § 37a ods. 2, splnenie podmienky podľa § 37a ods. 15 a ročný limit na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, a to v rozsahu podľa § 37a ods. 12 až 14. Prílohou povolenia na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov je odpisový list na rok 2005. Ak právnická osoba alebo fyzická osoba už požiadala o vydanie povolenia na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov podľa osobitného predpisu,42) možno vydať jedno povolenie pre všetky tovary podliehajúce spotrebným daniam podľa osobitného predpisu,42) ktorého prílohou sú odpisové listy pre jednotlivé predmety spotrebnej dane podľa osobitného predpisu.42)
(8)
Colný úrad Bratislava vydá povolenie na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov vrátane odpisového listu v dvoch vyhotoveniach; jedno vyhotovenie pre Colný úrad Bratislava a jedno vyhotovenie pre zahraničného zástupcu. Colný úrad Bratislava v odpisovom liste uvedie ročný limit na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov v rozsahu podľa § 37a ods. 12 až 14.
(9)
Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorému bolo vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu podľa § 23 a ktorý chce od 1. januára 2005 predávať lieh oslobodený od dane zahraničným zástupcom, musí písomne požiadať colný úrad o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov podľa zákona v znení účinnom od 1. januára 2005. V žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov žiadateľ uvedie údaje podľa § 23 ods. 1, pričom žiadosť o vydanie tohto povolenia musí podať colnému úradu najneskôr do 15. decembra 2004. Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný pred vydaním povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na predpokladané priemerné mesačné množstvo predaného liehu v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov. Zloženie zábezpeky na daň na lieh predaný v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 24 ods. 1 je zložená v takej výške, že pokrýva i zábezpeku na daň na lieh, ktorý sa má predať v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov.
(10)
Colný úrad preverí u žiadateľa skutočnosti a údaje podľa odsekov 9 a 12 a vydá žiadateľovi povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov do desiatich dní odo dňa podania žiadosti; colný úrad, ktorý vydal povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov, oznámi bezodkladne túto skutočnosť Colnému úradu Bratislava. Ak žiadateľ v tejto lehote nepreukáže splnenie všetkých podmienok, colný úrad vyzve žiadateľa, aby uvedené nedostatky odstránil, a vydá povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov do piatich dní odo dňa odstránenia nedostatkov.
(11)
Colný úrad môže v povolení na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov uviesť prevádzkovo-technické podmienky prevádzkovania takéhoto skladu.
(12)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce prevádzkovať daňový sklad pre zahraničných zástupcov, je povinná zabezpečiť skladovanie a predaj liehu oslobodeného od dane zahraničným zástupcom v daňovom sklade určenom výlučne na predaj pre zahraničných zástupcov.“.
50.
Príloha č. 2 znie:
„Príloha č. 2
k zákonu č. 105/2004 Z. z.
v znení zákona č. 632/2004 Z. z.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2004 s výnimkou čl. I bodov 3, 4, 9, 17, 34, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 47 a 50, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2005.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.