637/2004 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

637
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 24. novembra 2004,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o druhoch a výškach poskytovaných podpôr na jednotlivé účely z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania
Vláda Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 1 zákona č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 536/2004 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie ustanovuje podrobnosti o druhoch a výškach poskytovaných podpôr podľa § 9 zákona na jednotlivé účely podľa § 5 ods. 1 zákona.
§ 2
(1)
Úver podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona na výstavbu bytu v bytovom dome podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona možno poskytnúť žiadateľovi uvedenému v § 7 písm. a) a b) zákona najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 50 % základnej úrokovej sadzby Národnej banky Slovenska platnej k 1. januáru roka podania žiadosti podľa § 11 ods. 1 zákona (ďalej len „základná sadzba“), najmenej však 2,5 %, v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 700 000 Sk na byt.
(2)
Úver podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona na výstavbu bytu v rodinnom dome podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona možno poskytnúť žiadateľovi uvedenému v § 7 písm. a) a b) zákona najdlhšie na 30 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 50 % základnej sadzby, najmenej však 2,5 %, v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 1 000 000 Sk na byt.
(3)
Úver podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona na výstavbu bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome podľa § 5 ods. 1 písm. a) a b) zákona možno poskytnúť žiadateľovi uvedenému v § 7 písm. a) zákona, ktorým je fyzická osoba, ktorej sa skončila ústavná starostlivosť v detskom domove alebo v domove sociálnych služieb pre deti, najdlhšie na 30 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 40 % základnej sadzby, najmenej však 2 %, v rozsahu do 100 % obstarávacej ceny, najviac 1 000 000 Sk na byt.
(4)
Úver podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona na výstavbu, dostavbu alebo prestavbu zariadenia sociálnych služieb podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona možno poskytnúť žiadateľovi uvedenému v § 7 písm. a) a b) zákona najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 80 % základnej sadzby, najmenej však 3,6 %, v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 10 000 Sk na 1 m2 podlahovej plochy.
(5)
Úver podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona na kúpu bytu podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona možno poskytnúť žiadateľovi uvedenému v § 7 písm. a) zákona najdlhšie na 30 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 40 % základnej sadzby, najmenej však 2 %, v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 1 000 000 Sk na byt.
(6)
Úver podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona na kúpu bytu podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona možno poskytnúť žiadateľovi uvedenému v § 7 písm. b) zákona, ak je žiadateľom obec a byt je určený na nájom v súlade s ustanovením § 8 ods. 4 písm. b) zákona, najdlhšie na 30 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 20 % základnej sadzby, najmenej však 1 %, v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 1 100 000 Sk na byt.
(7)
Úver podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona na kúpu bytu podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona možno poskytnúť žiadateľovi uvedenému v § 7 písm. a) zákona, ktorým je fyzická osoba, ktorej sa skončila ústavná starostlivosť v detskom domove alebo v domove sociálnych služieb pre deti, najdlhšie na 30 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 20 % základnej sadzby, najmenej však 1 %, v rozsahu do 100 % obstarávacej ceny, najviac 1 000 000 Sk na byt.
(8)
Úver podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona na obnovu bytovej budovy podľa § 5 ods. 1 písm. e) zákona možno poskytnúť žiadateľovi uvedenému v § 7 písm. a) a b) zákona najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 60 % základnej sadzby, najmenej však 2,7 %, v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 8 000 Sk na 1 m2 podlahovej plochy bytu.
(9)
Úver podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona na výstavbu nájomného bytu podľa § 5 ods. 1 písm. f) zákona možno poskytnúť žiadateľovi uvedenému v § 7 písm. b), ktorý spĺňa ustanovenie § 8 ods. 6 zákona, najdlhšie na 30 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 20 % základnej sadzby, najmenej však 1 %, v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 1 100 000 Sk na byt.
(10)
Ročná úroková sadzba vypočítaná podľa odsekov 1 až 9 sa zaokrúhli na dve desatinné miesta smerom nahor.
(11)
Pri uplatnení § 11 ods. 6 druhej vety zákona môže Štátny fond rozvoja bývania upraviť lehotu splatnosti úveru a ročnú úrokovú sadzbu tak, aby tieto parametre zodpovedali podmienkam na účel kúpy bytu podľa odseku 6 platným v čase prevodu prislúchajúcej časti úveru na žiadateľa uvedeného v § 7 písm. a) zákona.
§ 3
Nenávratný príspevok podľa § 9 ods. 1 písm. c) zákona na účel podľa § 5 ods. 1 písm. a), b), d) a f) zákona možno poskytnúť žiadateľovi v rozsahu do 50 % obstarávacej ceny, najviac
a)
70 000 Sk na garsónku,
b)
85 000 Sk na jednoizbový byt,
c)
110 000 Sk na dvojizbový byt,
d)
140 000 Sk na trojizbový a viacizbový byt.
§ 4
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 60/2004 Z. z., ktorým sa upravujú podrobnosti o druhoch a výškach poskytovaných podpôr z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania.
§ 5
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2004.
Mikuláš Dzurinda v. r.