638/2004 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

638
OZNÁMENIE
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vydalo po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 1 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona č. 442/2003 Z. z.
výnos z 15. novembra 2004 č. 207-2004/02491 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Výnos ustanovuje poskytovanie dotácií občianskym združeniam, nadáciám, záujmovým združeniam právnických osôb, ktoré sú právnickými osobami, a neziskovým organizáciám poskytujúcim všeobecne prospešné služby, ak zabezpečujú činnosti patriace do vecnej pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Výnos nadobúda účinnosť 1. decembra 2004.
Výnos je uverejnený na internetovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a je prístupný na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.