64/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

64
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 21. januára 2004
o chránených zónach
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 30b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení neskorších predpisov nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie ustanovuje
a)
vykonávanie prieskumov na účely uznania chránených zón v rámci Európskeho spoločenstva,
b)
pravidlá prepravy rastlín,1) rastlinných produktov2) alebo iných predmetov3) cez chránenú zónu a v rámci chránenej zóny,
c)
zoznam chránených zón.
§ 2
(1)
Na účely tohto nariadenia sa chránenou zónou rozumie územie v rámci Európskeho spoločenstva, na ktorom nie je usídlený alebo endemický jeden škodlivý organizmus alebo viac škodlivých organizmov uvedených v osobitnom predpise4) napriek priaznivým podmienkam na ich usídlenie, pričom sú usídlené v jednej časti alebo vo viacerých častiach Európskej únie.5)
(2)
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) môže požiadať Komisiu Európskeho spoločenstva o uznanie chránenej zóny. Pred podaním žiadosti o uznanie chránenej zóny musí Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ďalej len „kontrolný ústav“) prijať akčný program, ktorý potvrdí, že jeden škodlivý organizmus alebo viac škodlivých organizmov uvedených v osobitnom predpise,4) vo vzťahu ku ktorým sa má určité územie uznať ako chránená zóna, nie sú v príslušnom území endemické alebo usídlené. Akčný program monitorujú osoby, ktoré boli poverené zodpovednými úradnými orgánmi.6)
(3)
Akčný program podľa odseku 2 obsahuje
a)
prieskum výskytu príslušného škodlivého organizmu alebo škodlivých organizmov, ktorý je založený na poznatkoch jeho bionómie, agronomických podmienok a podmienok životného prostredia príslušného územia a ktorý sa vykonal pomocou vhodných metód vrátane kontroly pestovateľského substrátu, porastov, a ak je potrebné, aj pomocou laboratórneho testovania,
b)
stály režim zabezpečujúci pravidelný a systematický prieskum výskytu príslušného škodlivého organizmu, ktorý sa vykonáva v chránenej zóne vo vhodných termínoch, a to aspoň raz ročne,
c)
systém vedenia a uchovávania záznamov o výsledkoch prieskumu.
(4)
Prieskumy podľa odseku 3 vykonávajú fytoinšpektori alebo osoby poverené7) kontrolným ústavom. Tieto osoby musia mať potrebnú kvalifikáciu na vykonávanie prieskumov a sú oprávnené vstupovať na všetky príslušné pozemky a odoberať vzorky rastlín, rastlinných produktov alebo pestovateľských substrátov.
(5)
Metodika prieskumov, ich vykonania a výsledky sú prístupné pre odborníkov podľa osobitného predpisu.8) Uvedené údaje oznámi9) Európskej komisii ministerstvo.
(6)
Pri vykonávaní prieskumov podľa odseku 3 v prípade škodlivých organizmov živočíšneho pôvodu, okrem háďatiek, ktoré škodia na lesných drevinách alebo rastlinných produktoch z nich a ktoré napádajú lesné kultúry bežne pestované vo voľnej pôde, sa postupuje podľa odsekov 7 až 11.
(7)
Prieskum sa vykoná na príslušnom území. Na účely prieskumu sa vytvorí pravidelná sieť pozorovacích bodov, ktorá pokrýva celé sledované územie. Pre každý pozorovací bod sa zaznamená jeho poradové číslo, zemepisná šírka a dĺžka, nadmorská výška a v prípade potreby opis miesta. Ak je to potrebné, kontrolný ústav zhromaždí doplňujúce informácie, ktoré sa týkajú vykonávaného prieskumu. Kontrolný ústav môže využiť ďalšie pozorovacie body, ktoré označí, prípadne vyznačí na mape.
(8)
Pozorovacie body sa určujú podľa týchto kritérií:
a)
územie v okolí pozorovacieho bodu musí byť dostatočne veľké,
b)
bod sa musí umiestniť tak, aby sa mohol vykonať príslušný prieskum,
c)
v prípade potreby sa môžu vybrať ďalšie body, najmä v miestach, v ktorých hrozí nebezpečenstvo zavlečenia príslušného škodlivého organizmu.
(9)
Vzhľadom na druh škodlivého organizmu zaznamenajú sa meteorologické údaje, najmä zrážky, teplota a údaje o pôde v mieste pozorovacieho bodu. Tieto údaje sa môžu získať aj z najbližšej stanice, kde sa takéto údaje pravidelne zaznamenávajú. Zaznamenajú sa extrémne javy (ako je sucho a silný dážď), ktoré by mohli ovplyvniť prieskum.
(10)
Prieskum v každom pozorovacom bode zahŕňa
a)
reprezentatívny počet rastlín alebo rastlinných produktov,
b)
jednu hlavnú alebo viac hlavných, prípadne ďalších hostiteľských rastlín alebo rastlinných produktov príslušného škodlivého organizmu,
c)
vizuálne prehliadky reprezentatívneho počtu rastlín alebo rastlinných produktov na účel zistenia príznakov napadnutia príslušným škodlivým organizmom, ktoré sa vykonávajú v čase, keď sa predpokladá, že príznaky napadnutia budú najzreteľnejšie,
d)
pri podozrení z výskytu príslušného škodlivého organizmu laboratórne testovanie vzoriek.
(11)
Ak je to potrebné, v pozorovacích bodoch sa použijú lapače, ktoré prilákajú príslušné škodlivé organizmy. Druh a počet lapačov, ako aj spôsob odchytu musia zohľadňovať bionómiu škodlivého organizmu.
§ 3
(1)
Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety uvedené v osobitnom predpise10) pôvodom mimo chránenej zóny, ktorá je uznaná pre príslušné rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety prepravované cez chránenú zónu, ktorých miesto určenia sa nachádza mimo chránenej zóny, ktoré nie sú sprevádzané rastlinným pasom platným pre túto chránenú zónu, musia spĺňať tieto požiadavky:
a)
použité obaly alebo dopravné prostriedky, v ktorých sa prevážajú rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, musia byť bez výskytu škodlivých organizmov a rastliny a rastlinné produkty musia byť zabalené tak, aby sa vylúčilo akékoľvek nebezpečenstvo rozšírenia škodlivých organizmov,
b)
obaly alebo dopravné prostriedky prevážajúce rastliny, rastlinné produkty a iné predmety musia byť ihneď po zabalení zabezpečené tak, aby sa vylúčilo akékoľvek nebezpečenstvo rozšírenia škodlivých organizmov,
c)
rastliny, rastlinné produkty a iné predmety musia mať v dokladoch, ktoré sa používajú na obchodné účely, uvedené, že príslušné rastliny alebo rastlinné produkty pochádzajú z miesta pestovania mimo chránenej zóny a ich miesto určenia sa nachádza mimo príslušnej chránenej zóny.
(2)
Ak sa počas kontroly vykonanej podľa osobitného predpisu11) v príslušnej chránenej zóne zistí, že požiadavky uvedené v odseku 1 nie sú splnené, prijmú sa bezodkladne opatrenia podľa odseku 3 bez toho, aby boli porušené iné opatrenia prijaté podľa osobitného predpisu.4)
(3)
Opatrenia podľa odseku 2 sú
a)
zapečatenie obalov,
b)
preprava rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov pod úradnou kontrolou na miesto určenia mimo príslušnej chránenej zóny.
(4)
Na rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvedené v osobitnom predpise,10) ktoré majú pôvod v chránenej zóne a ktoré sa prepravujú v rámci chránenej zóny uznanej pre príslušné rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, sa vzťahujú podmienky podľa osobitného predpisu.4)
(5)
Na účely podľa odseku 4 a na úradné kontroly podľa osobitného predpisu,12) ktorým podliehajú rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, sa vzťahujú ustanovenia § 2.
§ 4
Zoznam chránených zón Európskeho spoločenstva podľa osobitného predpisu13) vo vzťahu k škodlivému organizmu alebo škodlivým organizmom je uvedený v prílohe č. 1.
§ 5
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 2.
§ 6
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. februára 2004.
v z. Pál Csáky v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 64/2004 Z. z.
Oblasti Európskeho spoločenstva uznané ako chránené zóny vo vzťahu k škodlivým organizmom, ktoré sú uvedené pri ich názvoch
Škodlivý organizmus Chránená zóna (zóny)
a) Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách
1. Anthonomus grandis (Boh.) Grécko, Španielsko (Andalúzia, Katalánsko, Estremadura, Murcia, Valencia)
2. Bemisia tabaci Genn. (európske populácie) Fínsko, Írsko, Portugalsko [Azory, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste (samosprávne obce Alcobaa, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinh, Nazaré, Obidos, Peniche a Torres Vedras) a Trás-os-Montes], Švédsko, Veľká Británia
3. Cephalcia lariciphila (Klug) Írsko, Veľká Británia (Severné Írsko, ostrovy Man a Jersey)
3.1. Fyloxéra viničová [Daktulosphaira vitifoliae
(Fitch)]
Cyprus (do 31. marca 2008)
4. Lykokaz smrekový [Dendroctonus micans Kugelan) Grécko, Írsko, Spojené kráľovstvo (Severné Írsko, ostrovy Man a Jersey)
5. Gilpinia hercyniae (Hartig) Grécko, Írsko, Veľká Británia (Severné Írsko, ostrovy Man a Jersey)
6. Háďatko zemiakové
[Globodera pallida (Stone) Behrens]
Fínsko, Lotyšsko, Slovensko, Slovinsko
7. Gonipterus scutellatus Gyll. Grécko, Portugalsko (Azory)
8. Ips amitinus Eichhof Grécko, Francúzsko (Korzika), Írsko, Veľká Británia
9. Ips cembrae Heer Grécko, Írsko, Veľká Británia (Severné Írsko, ostrov Man)
10. Ips duplicatus Sahlberg Grécko, Írsko, Veľká Británia
11. Ips sexdentatus Boerner Cyprus (do 31. marca 2008), Írsko, Spojené kráľovstvo (Severné Írsko, ostrov Man)
12. Ips typographus Heer Írsko, Veľká Británia
13. Pásavka zemiaková (Leptinotarsa decemlineata
Say)
Cyprus (do 31. marca 2008), Fínsko (okresy Ĺland, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku, Uusimaa), Írsko, Malta, Španielsko (Ibiza a Menorca), Portugalsko (Azory a Madeira), Švédsko (kraje Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar a Skĺne), Spojené kráľovstvo
14. Liriomyza bryoniae (Kaltenbach) Írsko, Veľká Británia (Severné Írsko)
15. Sternachetus mangiferae Fabricius Portugalsko (Alentejo, Algarve a Madeira), Španielsko (Granada a Malaga)
16. Thaumetopoea pityocampa (Den. et Schiff.) Španielsko (Ibiza)
b) Baktérie
1. Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccum-
faciens (Hedges) Colllns et Jones
Grécko, Portugalsko, Španielsko
2. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Španielsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko (Korzika), Lotyšsko, Portugalsko, Taliansko (Abruzzi; Basilicata; Kalábria; Kampánia; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Ligúria; Marche; Molise; Piemont; Sardínia; Sicília; Toskánsko; Umbria; Valle d'Aosta), Veľká Británia (Severné Írsko, ostrov Man a Normanské ostrovy);do 31. marca 2008 - Írsko, Litva, Rakúsko (Burgenland, Korutánsko, Dolné Rakúsko, Tirolsko (správna oblasť Linz), Štajersko, Viedeň), Slovinsko (okrem regiónov Gorenjska a Maribor), Slovensko [okrem obcí Blahová, Horné Mýto a Okoč (okres Dunajská Streda), Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)], Taliansko [Apúlia, Emilia-Romagna: provincie Forlí-Cesena (okrem oblasti provincie, ktorá sa nachádza na sever od štátnej cesty č. 9 - Via Emilia), Parma, Piacenza, Rimini (okrem oblasti provincie, ktorá sa nachádza na sever od štátnej cesty č. 9 - Via Emilia), Lombardsko, Veneto: okrem obcí Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquŕ Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara v provincii Rovigo, obcí Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi v provincii Padova a obcí Palů, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari v provincii Verona]
c) Huby
1. Glomerella gossypii Edgerton Grécko
1.1. Rakovina gaštana
[Cryphonectria parasitica (Murill) Barr]
Česko, Grécko (Kréta a Lesbos), Írsko, Švédsko a Veľká Británia (okrem ostrova Man)
2. Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet Írsko, Velká Británia (Severné Írsko)
3. Hypoxylon mammatum (Wahl.) J. Miller Írsko, Velká Británia (Severné Írsko)
d) Vírusy a organizmy podobné vírusom
1. Vírus rizománie repy (Beet necrotic yellow vein
virus)
Fínsko, Francúzsko (Bretónsko), Írsko, Portugalsko (Azory), Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)
2. Vírus bronzovitosti rajčiaka
(Tomato spotted wilt virus)
Fínsko, Švédsko
3. Vírus tristézy citrusov [Citrus tristeza virus
(európske kmene)]
Grécko, Francúzsko (Korzika), Malta (do 31. marca 2008), Portugalsko
4. Grapevine flavescence dorée MLO Česká republika (do 31. marca 2009), regióny Champagne-Ardenne, Lorraine a Alsace vo Francúzsku (do 31. marca 2009), región Basilicata v Taliansku (do 31. marca 2009)
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 64/2004 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
1.
Smernica Komisie 92/70/EHS z 30. júla 1992, ktorá ustanovuje podrobné pravidlá na vykonávanie prieskumov na účely uznania chránených zón v rámci spoločenstva (Ú. v. ES L 250, 29. 8. 1992).
2.
Smernica Komisie 93/51/EHS z 24. júna 1993, ktorá ustanovuje pravidlá prepravy určitých rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov cez chránenú zónu, a prepravy rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov s pôvodom v tejto chránenej zóne (Ú. v. ES L 250, 17. 8. 1993).
3.
Smernica Komisie 2001/32/ES z 8. mája 2001, ktorou sa uznávajú osobitne rastlinolekársky ohrozené zóny spoločenstva a ktorou sa zrušuje smernica 92/76/EHS (Ú. v. ES L 127, 9. 5. 2001) v znení
smernice Komisie 2002/29/ES (Ú. v. EÚ L 077 20. 3. 2003),
12003TN02/06/B2 Zmluvy o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 236),
smernice Komisie 2003/21/ES (Ú. v. EÚ L 078, 25. 3. 2003),
smernice Komisie 2003/46/ES (Ú. v. EÚ L 138, 5. 6. 2003),
smernice Komisie 2004/32/ES (Ú. v. EÚ L 085, 23. 3. 2004),
rozhodnutia Komisie 2004/522/ES (Ú. v. EÚ L 228, 5. 6. 2003),
smernice Komisie 2005/18/ES (Ú. v. EÚ L 057, 3. 3. 2005).
4. Smernica Komisie 2006/36/ES z 24. marca 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/32/ES o uznaní chránených zón vystavených osobitným zdravotným rizikám rastlín v Spoločenstve a ktorou sa zrušuje Smernica 92/76/EHS (Ú. v. EÚ, L 088, 25. 3. 2006).
5. Smernica Komisie 2007/40/ES z 28. júna 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/32/ES o uznaní chránených zón vystavených osobitným zdravotným rizikám rastlín v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 169, 29. 6. 2007).