641/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 03.12.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

641
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo podľa § 7 ods. 1 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 54/1996 Z. z.
výnos z 19. novembra 2004 č. 4198/2004-II/1 o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.
Vo výnose sa ustanovuje, že Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2004 pre sekciu technických služieb, biologických služieb a prvovýroby uzavretá medzi Odborovým zväzom pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku a Poľnohospodárskym zamestnávateľským zväzom Slovenskej republiky je záväzná aj pre zamestnávateľov uvedených v prílohe k tomuto výnosu.
Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, v Odborovom zväze pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku a v Poľnohospodárskom zamestnávateľskom zväze Slovenskej republiky.