648/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 09.12.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

648
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 34a ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov
opatrenie z 26. novembra 2004 č. 10/2004 o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami za podielové fondy na štatistické účely.
Týmto opatrením sa ustanovuje obsah, forma, členenie, termíny, spôsob a miesto predkladania výkazov správcovskými spoločnosťami za podielové fondy Národnej banke Slovenska na štatistické účely.
Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2003 č. 9/2003 o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami za jednotlivé podielové fondy Národnej banke Slovenska na štatistické účely (oznámenie č. 569/2003 Z. z.).
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 44 /2004 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.