654/2004 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

654
ZÁKON
z 26. októbra 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 242/1999 Z. z., zákona č. 443/2000 Z. z., zákona č. 677/2002 Z. z. a zákona č. 165/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 3 písmeno c) znie:
„c)
investovanie na vlastný účet a obchodovanie na vlastný účet s
1.
finančnými nástrojmi peňažného trhu1a) v slovenskej mene a v cudzej mene,
2.
finančnými nástrojmi kapitálového trhu1b) v slovenskej mene a v cudzej mene,“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1a a 1b znejú:
„1a)
§ 5 písm. e) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 603/2003 Z. z.
1b)
§ 5 písm. f) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 603/2003 Z. z.“.
2.
V § 2 ods. 3 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
poskytovanie stavebných úverov na stavebné účely podľa § 11 ods. 1 zo zdrojov mimo fondu stavebného sporenia,“.
Doterajšie písmená d), e) a f) sa označujú ako písmená e), f) a g).
3.
V § 2 ods. 3 písm. e) sa slová „platobného styku a zúčtovania“ nahrádzajú slovami „prevodov peňažných prostriedkov“.
4.
V § 2 ods. 4 na konci sa pripája táto veta: „Stavebná sporiteľňa môže začať investovanie a obchodovanie na vlastný účet s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenskej mene a v cudzej mene a s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenskej mene a v cudzej mene až po udelení predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska; predchádzajúci súhlas sa nevyžaduje na investovanie a obchodovanie na vlastný účet s hypotekárnymi záložnými listami, komunálnymi obligáciami, so štátnymi dlhopismi, štátnymi pokladničnými poukážkami alebo s pokladničnými poukážkami Národnej banky Slovenska.“.
5.
V § 6 odsek 4 znie:
„(4)
Ministerstvo poskytne informáciu Ministerstvu výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o celkovom nároku na štátnu prémiu v členení na jednotlivé stavebné sporiteľne v príslušnom polroku pre potrebu poskytnutia štátnej prémie podľa § 10b ods. 1 v termíne do 15 dní od predloženia údajov podľa odseku 3.“.
6.
V § 6 ods. 5 sa za slovo „odkladu“ vkladajú slová „Ministerstvu výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a“.
7.
V § 8 ods. 5 písm. a) sa číslo „5 %“ nahrádza číslom „10 %“.
8.
V § 8 ods. 5 písm. b) sa číslo „10 %“ nahrádza číslom „15 %“.
9.
V § 8 ods. 6 sa číslo „10 %“ nahrádza číslom „20 %“.
10.
V § 10 odsek 3 znie:
„(3)
Štátna prémia sa určuje percentuálnym podielom z ročného vkladu na základe výpočtu podľa vzorca uvedeného v prílohe so zaokrúhlením na 0,5 %, a to minimálne 5 % z ročného vkladu a maximálne 15 % z ročného vkladu, najviac v sume 2 500 Sk na príslušný kalendárny rok. Výšku štátnej prémie určenú na základe výpočtu podľa vzorca uvedeného v prílohe uverejní v úplnom znení13ca) ministerstvo opatrením, ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky do 30 dní po uplynutí rozhodujúceho obdobia.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13ca znie:
„13ca)
§ 4 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky.“.
11.
V § 10 odseky 4 a 5 znejú:
„(4)
Štátna prémia sa poskytuje stavebnému sporiteľovi každoročne počas trvania sporenia na jednu zmluvu o stavebnom sporení. Ak stavebný sporiteľ uzatvorí viacero zmlúv o stavebnom sporení, štátna prémia sa poskytne na tú zmluvu, o ktorej to stavebný sporiteľ písomne vyhlási, pričom také vyhlásenie môže byť stavebným sporiteľom zmenené v zmluve o stavebnom sporení v priebehu kalendárneho roka len raz. Ak toto vyhlásenie obsahujú v jednom kalendárnom roku viaceré zmluvy o stavebnom sporení a na tieto zmluvy stavebný sporiteľ vložil v tomto kalendárnom roku vklady, stavebný sporiteľ stráca nárok na štátnu prémiu za tento kalendárny rok zo všetkých zmlúv o stavebnom sporení.
(5)
Práva zo zmluvy o stavebnom sporení s nárokom na štátnu prémiu môžu byť prevedené v priebehu kalendárneho roka len jedenkrát medzi stavebnými sporiteľmi, ktorými môžu byť výhradne manžel, manželka, súrodenci alebo príbuzní v priamom rade. Ak by boli práva zo zmluvy o stavebnom sporení s nárokom na štátnu prémiu za kalendárny rok prevedené viackrát, alebo na inú osobu, stavebný sporiteľ stráca nárok na štátnu prémiu za tento kalendárny rok z dotknutej zmluvy a stavebná sporiteľňa odoberie stavebnému sporiteľovi nárokovanú štátnu prémiu.“.
12.
V § 10 ods. 7 druhá veta znie: „Ak vznikne nárok na štátnu prémiu zo zmluvy o stavebnom sporení zrušenej v priebehu kalendárneho roka a zároveň vznikne nárok na štátnu prémiu z novej zmluvy o stavebnom sporení uzavretej v priebehu tohto kalendárneho roka, štátna prémia nesmie presiahnuť výšku štátnej prémie určenej podľa odseku 3 z ročných vkladov oboch zmlúv.“.
13.
V § 10b ods. 1 sa slovo „Ministerstvo“ nahrádza slovami „Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“.
14.
V § 10b ods. 1 sa číslo „25“ nahrádza číslom „35“.
15.
V § 12 ods. 2 písm. b) sa slová „štátnych dlhopisov“ nahrádzajú slovom „dlhopisov“.
16.
Za § 13d sa vkladá § 13e, ktorý znie:
㤠13e
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2005
(1)
Výšku štátnej prémie pre rok 2005 určenú na základe výpočtu podľa vzorca uvedeného v prílohe uverejní ministerstvo opatrením v jeho úplnom znení, ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky do 30 dní po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.
(2)
Stavebné sporiteľne sú povinné prispôsobiť zásady stavebného sporenia a všeobecné obchodné podmienky podľa tohto zákona do 30. júna 2005.
(3)
Bankové povolenie na investovanie na vlastný účet do hypotekárnych záložných listov, komunálnych obligácií, štátnych dlhopisov, štátnych pokladničných poukážok alebo do pokladničných poukážok Národnej banky Slovenska, ktoré bolo udelené stavebnej sporiteľni pred 1. januárom 2005 a ktoré je platné k 1. januáru 2005, sa v tomto rozsahu považuje za bankové povolenie podľa tohto zákona. Bankové povolenie na vykonávanie platobného styku a zúčtovania peňažných prostriedkov súvisiacich so stavebným sporením, ktoré bolo udelené stavebnej sporiteľni pred 1. januárom 2005 a ktoré je platné k 1. januáru 2005, sa považuje za bankové povolenie podľa tohto zákona na vykonávanie prevodov peňažných prostriedkov súvisiacich so stavebným sporením.“.
17.
Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá znie:
„Príloha k zákonu Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb.
Vzorec na výpočet percentuálneho podielu pre nasledujúci kalendárny rok
Vzorec:
Pri výpočte sú použité nasledujúce veličiny a ich označenia:
Referenčná sadzba - jednoduchý aritmetický priemer za rozhodujúce obdobie priemerných výnosov do
splatnosti štátnych dlhopisov, ktoré tvoria bázu dlhopisového indexu (SDX pre štátne
dlhopisy) počítaného a uverejneného v obchodných dňoch Burzou cenných papierov
v Bratislave (BCPB). V prípade, že údaje neboli zverejnené BCPB počas viac ako 30 po
sebe nasledujúcich dní, referenčná sadzba za rozhodujúce obdobie sa určí obdobným
spôsobom z údajov o fixingu úrokových sadzieb na medzibankovom trhu depozit
(12-mesačný BRIBOR) zverejňovaných Národnou bankou Slovenska,
0,01 - zvýhodnenie stavebného sporenia oproti referenčnej sadzbe,
Rozhodujúce obdobie - obdobie od 1. júla predchádzajúceho kalendárneho roka do 30. júna aktuálneho
kalendárneho roka.“.
Čl. II
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 143/2002 Z. z., zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 139/2003 Z. z., zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 523/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 351/2004 Z. z. a zákona č. 405/2004 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 7 ods. 2 písm. b) sa za slovo „sporenia," vkladajú slová „s výnimkou poskytovania štátnej prémie k stavebnému sporeniu,".
2.
§ 10 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
poskytovanie štátnej prémie k stavebnému sporeniu.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.