660/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 11.12.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

660
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 56 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov
výnos z 24. novembra 2004 č. 23600/2004-SL, ktorým sa vydáva index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2005.
Výnosom sa určuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť jednotlivých skupín poistencov členených podľa pohlavia a podľa vekovej štruktúry na rok 2005 na účely prerozdelenia poistného.
Výnos nadobúda účinnosť 15. decembra 2004.
Výnos je uverejnený v čiastke 49/2004 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.