661/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

661
VYHLÁŠKA
Národnej banky Slovenska a Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 12. novembra 2004,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národnej banky Slovenska a Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 600/2001 Z. z. o registri hypoték a podrobnostiach o postavení a činnosti hypotekárneho správcu a jeho zástupcu
Národná banka Slovenska a Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 76 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovujú:
Čl. I
Vyhláška Národnej banky Slovenska a Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 600/2001 Z. z. o registri hypoték a podrobnostiach o postavení a činnosti hypotekárneho správcu a jeho zástupcu sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f)
mená a podpisy oprávnených zástupcov banky,“.
Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno g).
2.
V § 2 odsek 2 znie:
„(2)
Údaje podľa odseku 1 písm. c) sú tieto:
a)
poradové číslo a identifikačné číslo úverovej zmluvy,
b)
dátum a lehota splatnosti úveru,
c)
schválená výška poskytnutého úveru a výška jeho čerpania,
d)
výška úrokovej sadzby úveru,
e)
účel poskytnutia úveru,
f)
označenie založenej nehnuteľnosti podľa údajov katastra nehnuteľností,1) a to
1.
katastrálne územie,
2.
číslo listu vlastníctva,
3.
súpisné číslo stavby,
4.
parcelné číslo pozemku,
5.
druh nehnuteľnosti,
g)
hodnota založenej nehnuteľnosti určená hypotekárnou bankou,
h)
dátum a číslo právoplatného rozhodnutia o povolení vkladu záložného práva do katastra nehnuteľností,
i)
aktuálna výška nesplatenej istiny.“.
3.
V § 2 ods. 3 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:
„h)
celková menovitá hodnota predaných hypotekárnych záložných listov a komunálnych obligácií,“.
Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno i).
4.
V § 3 odsek 1 znie:
„(1)
Informácia podľa § 76 ods. 3 zákona obsahuje údaje za obdobie predchádzajúcich šiestich mesiacov, dátum jej vyhotovenia, mená, priezviská a podpisy oprávnených zástupcov hypotekárnej banky a hypotekárneho správcu; vzor informácie je uvedený v prílohe č. 4.“.
5.
Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý znie:
㤠5a
Informácia podľa § 3 ods. 1 sa v januári 2005 predloží podľa doterajších predpisov.“.
6.
Prílohy č. 1 až 4 sa nahrádzajú prílohami č. 1 až 4 k tejto vyhláške a prílohy č. 5 a 6 sa vypúšťajú.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2005.
Marián Jusko v. r.

Ivan Mikloš v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 661/2004 Z. z.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 661/2004 Z. z.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 661/2004 Z. z.
Príloha č. 4 k vyhláške č. 661/2004 Z. z.