664/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.12.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

664
OZNÁMENIE
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 1 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona č. 442/2003 Z. z. vydalo
výnos z 30. novembra 2004 č. CD 2004-4824/28588-12:sekr., ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 29. marca 2004 č. CD 2004-4824/9567-1: sekr. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky (oznámenie č. 179/2004 Z. z.).
Výnos upravuje podrobnosti poskytovania dotácií na príslušný rozpočtový rok právnickým osobám a fyzickým osobám na aktivity patriace do pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky.
Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve školstva Slovenskej republiky.