671/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 16.12.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

671
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 1. decembra 2004 uložené tieto dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:
1. Dodatok č. 1 zo 4. októbra 2004 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2004 – 2005 z 2. decembra 2003 uzavretej medzi Združením odborárov jadrovej energetiky Slovenska
a
Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.
2.
Dodatok č. 2 zo 4. októbra 2004 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2004 – 2005 z 8. decembra 2003 uzavretej medzi Slovenským odborovým zväzom energetikov
a
Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.
3.
Dodatok č. 1 z 5. októbra 2004 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2004 z 24. februára 2004 pre odvetvie lesného hospodárstva na Slovensku uzavretej medzi Odborovým zväzom pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva
a
Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku.
4.
Dodatok č. 8 z 28. októbra 2004 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 – 2004 z 13. marca 2002 uzavretej medzi Odborovým zväzom CHÉMIA Slovenskej republiky a Asociáciou vedúcich zamestnancov chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky
a
Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky.
5.
Dodatok č. 2 z 12. novembra 2004 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2004 z 24. februára 2004 pre odvetvie lesného hospodárstva na Slovensku uzavretej medzi Odborovým zväzom pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva
a
Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku.
6.
Dodatok č. 2 z 26. novembra 2004 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2004 – 2005 z 2. decembra 2003 uzavretej medzi Združením odborárov jadrovej energetiky Slovenska
a
Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.