673/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 16.12.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

673
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 32 ods. 5, § 39 ods. 12 a § 42 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
opatrenie z 26. novembra 2004 č. 13/2004 o zatrieďovaní majetku a záväzkov bánk a pobočiek zahraničných bánk, o úprave ich ocenenia, o tvorbe a rušení rezerv a s tým súvisiacich hláseniach.
Týmto opatrením sa ustanovuje nový spôsob ocenenia majetku bánk a pobočiek zahraničných bánk, a to prostredníctvom vytvárania portfólií pohľadávok podľa rovnorodých znakov a tvorby portfóliových opravných položiek k takto vytvoreným portfóliám. Takisto umožňuje bankám a pobočkám zahraničných bánk vytvárať opravné položky podľa pravidiel medzinárodných účtovných štandardov.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 46/2004 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.