675/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 16.12.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

675
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 42 ods. 2, § 49g ods. 9, § 49h ods. 5 a § 49o ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 554/2004 Z. z.
opatrenie z 26. novembra 2004 č. 15/2004 o vlastných zdrojoch finančného konglomerátu a o majetkovej angažovanosti finančného konglomerátu.
Týmto opatrením sa upravujú podrobnosti o vlastných zdrojoch finančného konglomerátu, podrobnosti o spôsobe ich výpočtu, metódy výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov finančného konglomerátu, podrobnosti o majetkovej angažovanosti finančného konglomerátu a podrobnosti o majetkovej angažovanosti zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 46/2004 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.