677/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 16.12.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

677
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 30 ods. 5 písm. f) a g) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 603/2003 Z. z.
opatrenie z 26. novembra 2004 č. 17/2004, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti banky a zahraničnej banky o predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska na používanie vlastných modelov na výpočet trhového rizika.
Týmto opatrením sa umožňuje bankám a pobočkám zahraničných bánk používať vlastné modely výpočtu hodnoty trhového rizika na účely plnenia povinností, ktoré im vyplývajú z regulácie primeranosti vlastných zdrojov podľa opatrenia Národnej banky Slovenska zo 16. januára 2004 č. 4/2004 o primeranosti vlastných zdrojov financovania bánk (oznámenie č. 36/2004 Z. z.) v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 26. novembra 2004 č. 16/2004 (oznámenie č. 676/2004 Z. z.).
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 46/2004 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.