678/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 16.12.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

678
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 20. septembra 2004 bola v Zlíne podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o prepojení slovenskej rýchlostnej cesty R 6 a českej rýchlostnej cesty R 49 na slovensko-českej štátnej hranici.
Dohoda nadobudne platnosť 25. decembra 2004 na základe článku 4 ods. 3.
K oznámeniu č. 678/2004 Z. z.
DOHODA
medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o prepojení slovenskej rýchlostnej cesty R 6 a českej rýchlostnej cesty R 49 na slovensko-českej štátnej hranici
Vláda Slovenskej republiky a vláda Českej republiky (ďalej len „zmluvné strany“)
- v snahe o skvalitnenie cestného spojenia so zameraním na podporu rozvoja obchodu a ekonomických vzťahov medzi oboma štátmi,
– v snahe o ochranu životného prostredia, racionálne využitie energie, bezpečnosť cestnej premávky a pracovných podmienok vodičov a
– s uznaním vzájomných výhod a záujmu vo veci prepojenia rýchlostných ciest R 6 a R 49 na spoločnej štátnej hranici,
dohodli sa takto:
Článok 1
Predmetom tejto dohody je plánované prepojenie slovenskej rýchlostnej cesty R 6 a českej rýchlostnej cesty R 49 na slovensko-českej štátnej hranici medzi obcami Lysá pod Makytou a Střelná.
Článok 2
1.
Prepojenie rýchlostných ciest sa uskutoční na spoločnej štátnej hranici medzi hraničnými znakmi V 1/9 až 1/14.
2.
Podrobné stanovenie trasy a parametrov rýchlostných ciest v mieste prepojenia na slovensko-českej štátnej hranici sa vykoná na základe vzájomne skoordinovanej projektovej dokumentácie.
3.
Ustanovenie odseku 2 tohto článku bude na území Slovenskej republiky realizovať Slovenská správa ciest a na území Českej republiky Riaditeľstvo ciest a diaľnic ČR.
Článok 3
Vykonávaním tejto dohody nedochádza k zmene priebehu slovensko-českej štátnej hranice.
Článok 4
1.
Táto dohoda môže byť zmenená alebo doplnená písomnou formou na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán.
2.
Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú.
3.
Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi každej zmluvnej strany, čo bude potvrdené výmenou nót. Dohoda nadobudne platnosť šesťdesiatym (60.) dňom odo dňa doručenia neskoršej nóty.
Dané v Zlíne 20. septembra 2004 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a českom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.
Za vládu

Slovenskej republiky:

Pavol Prokopovič v. r.

Za vládu

Českej republiky:

Milan Šimonovský v. r.