678/2004 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

678
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 20. septembra 2004 bola v Zlíne podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o prepojení slovenskej rýchlostnej cesty R 6 a českej rýchlostnej cesty R 49 na slovensko-českej štátnej hranici.
Dohoda nadobudne platnosť 25. decembra 2004 na základe článku 4 ods. 3.
K oznámeniu č. 678/2004 Z. z.
DOHODA
medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o prepojení slovenskej rýchlostnej cesty R 6 a českej rýchlostnej cesty R 49 na slovensko-českej štátnej hranici
Vláda Slovenskej republiky a vláda Českej republiky (ďalej len „zmluvné strany“)
- v snahe o skvalitnenie cestného spojenia so zameraním na podporu rozvoja obchodu a ekonomických vzťahov medzi oboma štátmi,
– v snahe o ochranu životného prostredia, racionálne využitie energie, bezpečnosť cestnej premávky a pracovných podmienok vodičov a
– s uznaním vzájomných výhod a záujmu vo veci prepojenia rýchlostných ciest R 6 a R 49 na spoločnej štátnej hranici,
dohodli sa takto:
Článok 1
Predmetom tejto dohody je plánované prepojenie slovenskej rýchlostnej cesty R 6 a českej rýchlostnej cesty R 49 na slovensko-českej štátnej hranici medzi obcami Lysá pod Makytou a Střelná.
Článok 2
1.
Prepojenie rýchlostných ciest sa uskutoční na spoločnej štátnej hranici medzi hraničnými znakmi V 1/9 až 1/14.
2.
Podrobné stanovenie trasy a parametrov rýchlostných ciest v mieste prepojenia na slovensko-českej štátnej hranici sa vykoná na základe vzájomne skoordinovanej projektovej dokumentácie.
3.
Ustanovenie odseku 2 tohto článku bude na území Slovenskej republiky realizovať Slovenská správa ciest a na území Českej republiky Riaditeľstvo ciest a diaľnic ČR.
Článok 3
Vykonávaním tejto dohody nedochádza k zmene priebehu slovensko-českej štátnej hranice.
Článok 4
1.
Táto dohoda môže byť zmenená alebo doplnená písomnou formou na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán.
2.
Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú.
3.
Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi každej zmluvnej strany, čo bude potvrdené výmenou nót. Dohoda nadobudne platnosť šesťdesiatym (60.) dňom odo dňa doručenia neskoršej nóty.
Dané v Zlíne 20. septembra 2004 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a českom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.
Za vládu

Slovenskej republiky:

Pavol Prokopovič v. r.

Za vládu

Českej republiky:

Milan Šimonovský v. r.