682/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 18.12.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

682
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 1. mája 2004 sa skončila na základe vzájomnej dohody zmluvných strán platnosť
Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kubánskej republiky o spolupráci v oblasti karantény rastlín a ochrany rastlín podpísanej v Havane 8. novembra 1996 (oznámenie č. 352/2002 Z. z.),
Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kubánskej republiky o spolupráci v oblasti veterinárnej medicíny podpísanej v Havane 8. novembra 1996 (oznámenie č. 351/2002 Z. z.).