687/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 18.12.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

687
OZNÁMENIE
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydal podľa § 12 ods. 4 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
výnos z 8. decembra 2004 č. 4/2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri regulácii cien vo vodohospodárskych činnostiach súvisiacich so správou vodných tokov a správou povodí.
Výnos upravuje postup pri regulácii cien vo vodohospodárskych činnostiach, stanovuje ekonomicky oprávnené náklady, rozsah predkladaných dokumentov, štruktúru určovaných cien a výpočet korekčného faktora.
Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Výnos je uverejnený v čiastke 41/2004 Vestníka Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a možno doň nazrieť na Úrade pre reguláciu sieťových odvetví.