690/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

690
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
opatrenie z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Opatrenie sa predkladá v nadväznosti na prijatie nového zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005.
Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 14 /2004 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.