691/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2005 do 30.06.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

691
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 1. decembra 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 578/1990 Zb. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 187/1997 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 2 zákona č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 578/1990 Zb. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 187/1997 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 3 sa slová „20 %“ nahrádzajú slovami „30 %“.
2.
Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý znie:
㤠3a
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.“.
3.
Prílohy č. 1 až 3 znejú:
„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 578/1990 Zb.
STUPNICA ZÁKLADNÝCH PLATOV DUCHOVNÝCH
(v Sk mesačne)
Platový
stupeň
Doba
vykonávanej
duchovenskej
činnosti
v rokoch
Stupnica základných platov podľa zaradenia do skupiny
a započítateľnej doby vykonávania duchovenskej činnosti
Skupina
A B C D E F G
1 do 3 5 940 6 530 7 210 7 980 8 830 9 760 10 810
2 do 6 6 190 6 820 7 530 8 320 9 220 10 200 11 270
3 do 9 6 450 7 100 7 840 8 660 9 600 10 640 11 740
4 do 12 6 700 7 380 8 170 9 000 9 980 11 080 12 230
5 do 15 6 960 7 670 8 490 9 360 10 380 11 500 12 710
6 do 18 7 230 7 950 8 820 9 710 10 780 11 930 13 190
7 do 21 7 500 8 240 9 140 10 080 11 180 12 350 13 670
8 do 24 7 770 8 520 9 470 10 450 11 570 12 780 14 160
9 do 27 8 040 8 820 9 800 10 820 11 970 13 220 14 650
10 do 30 8 310 9 120 10 120 11 190 12 370 13 660 15 140
11 nad 30 8 590 9 410 10 450 11 560 12 770 14 110 15 660
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 578/1990 Zb.
SKUPINY FUNKCIÍ DUCHOVNÝCH VYKONÁVAJÚCICH DUCHOVENSKÚ ČINNOSŤ
1.
Apoštolská cirkev na Slovensku:
C.
diakon, pomocný pastor
D.
pastor zboru
E.
člen Rady cirkvi, oblastný správca, duchovný správca diakonie
F.
zástupca biskupa
G.
biskup
2.
Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike:
C.
pomocný kazateľ, kazateľský asistent
D.
kazateľ
E.
člen rady, tajomník rady
F.
podpredseda rady
G.
predseda rady
3.
Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie:
C.
praktikant, nevysvätený kazateľ
D.
kazateľ
E.
vedúci oddelenia
F.
tajomník, hospodár
G.
predseda
4.
Cirkev bratská v Slovenskej republike:
C.
diakon, kazateľský asistent, pomocný duchovný
D.
ordinovaný kazateľ, správca zboru, administrátor zboru
E.
člen rady, tajomník rady
F.
podpredseda rady
G.
predseda rady
5.
Cirkev československá husitská na Slovensku:
C.
diakon (jáhen), kaplán, kazateľ, pomocný duchovný
D.
samostatný duchovný správca - farár
E.
predseda okrsku - dekan, diecézny tajomník
F.
generálny vikár - zástupca patriarchu
G.
biskup - patriarcha
6.
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku:
C.
diakon, kaplán, výpomocný duchovný
D.
farár, námestný farár, konsenior, duchovný správca
E.
senior, tajomník dištriktuálneho biskupského úradu, vedúci dištriktuálneho biskupského úradu, tajomník generálneho biskupského úradu, duchovný správca diakonie
F.
riaditeľ generálneho biskupského úradu
G.
biskup, generálny biskup
7.
Evanjelická cirkev metodistická, Slovenská oblasť:
C.
pomocný kazateľ
D.
kazateľ, povereník rady oblasti
E.
člen rady oblasti
F.
podpredseda rady oblasti
G.
predseda rady oblasti, superintendent
8.
Gréckokatolícka cirkev v Slovenskej republike:
C.
diakon, kaplán, výpomocný duchovný
D.
aktuár, ceremoniár, archivár, duchovný správca, farár, farský administrátor, rektor chrámu, duchovný rehoľného rádu, kongregácie alebo monastiera sui iuris
E.
protopresbyter, tajomník arcibiskupského úradu, tajomník biskupského úradu, tajomník biskupa, duchovenský člen ústredia cirkvi, kanonik, člen zboru konzultorov, člen kňazskej (presbyterskej) rady, notár cirkevného súdu, člen cirkevného súdu
F.
protosynkel, pomocný biskup, synkel, súdny vikár, protoihumen rehoľného rádu, kongregácie alebo monastiera sui iuris, riaditeľ arcibiskupského úradu, riaditeľ biskupského úradu, kancelár
G.
arcibiskup, eparchiálny biskup, exarcha, administrátor eparchie
9.
Kresťanské zbory na Slovensku:
D.
starší zboru
E.
F.
člen medzizborovej rady
G.
zástupca kresťanských zborov
10.
Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia v Slovenskej republike:
B.
priekopník
C.
starší, služobný pomocník
D.
misionár, zvláštny priekopník
E.
oblastný, krajský dozorca
F.
člen výboru spoločnosti
G.
koordinátor spoločnosti
11.
Novoapoštolská cirkev v Slovenskej republike:
C.
diakon
D.
kňaz
E.
evanjelista, okresný evanjelista
F.
okresný najstarší, biskup
G.
apoštol, okresný apoštol, kmeňový apoštol
12.
Pravoslávna cirkev na Slovensku:
C.
diakon, pomocný duchovný
D.
duchovný správca
E.
dekan, arcidekan, člen komisie na skúmanie kanonických priestupkov, duchovenský člen eparchiálnej a metropolitnej rady, tajomník oddelenia úradu eparchiálnej rady, osobný tajomník biskupa
F.
biskup – vikár, tajomník metropolitnej rady, kancelár metropolitnej rady, archimandrita, tajomník eparchiálnej rady, riaditeľ eparchiálnej rady
G.
eparchiálny biskup, arcibiskup, metropolita
13.
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku:
C.
levita, kaplán, kaplán samostatne riadiaci zbor
D.
administrátor, duchovný samostatne riadiaci zbor, konsenior, synodný radca
E.
senior, duchovenský člen synody, hlavný synodný radca
F.
zástupca biskupa
G.
biskup
14.
Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej republike:
C.
diakon, kaplán, výpomocný duchovný
D.
aktuár, ceremoniár, archivár, duchovný správca, farár, farský administrátor, rektor kostola, duchovný rehoľnej spoločnosti
E.
dekan, tajomník arcibiskupského úradu, tajomník biskupského úradu, tajomník biskupa, duchovenský člen ústredia cirkvi, kanonik, člen zboru konzultorov, člen kňazskej (presbyterskej) rady, notár cirkevného súdu, člen diecézneho súdu
F.
pomocný biskup, generálny vikár, biskupský vikár, súdny vikár, vyšší predstavený rehoľných spoločenstiev, riaditeľ arcibiskupského úradu, riaditeľ biskupského úradu, kancelár
G.
arcibiskup, diecézny biskup, diecézny administrátor
15.
Starokatolícka cirkev na Slovensku:
C.
pomocný duchovný
D.
samostatný duchovný správca, farár
E.
oblastný vikár, dekan, kanonik, tajomník biskupského úradu
F.
generálny vikár, pomocný biskup
G.
biskup, administrátor biskupstva
16.
Ústredný zväz Židovských náboženských obcí v Slovenskej republike:
A.
mašgiach, šochet
B.
šames
C.
kantor
D.
hlavný kantor
E.
F.
rabín
G.
hlavný rabín
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 578/1990 Zb.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Rady 75/117/EHS z 10. februára 1975 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa uplatňovania zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy (Ú. v. ES L 45, 19. 02. 1975).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2005.
Mikuláš Dzurinda v. r.