692/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 18.12.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

692
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 9. septembra 2004 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Estónskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností.
Dohoda nadobudne platnosť 1. januára 2005 na základe článku 17 ods. 2.
Do textu dohody možno nazrieť na Národnom bezpečnostnom úrade.