693/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 18.12.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

693
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 29. júla 2002 bola v Starej Ľubovni podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o uľahčení hraničného vybavovania v cestnej a železničnej doprave.
Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas so zmluvou uznesením č. 304 z 22. mája 2003 a rozhodla, že ide o zmluvu podľa článku 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Prezident Slovenskej republiky zmluvu ratifikoval 14. júla 2003.
Zmluva nadobudla platnosť 19. apríla 2004 na základe článku 24 ods. 2.
K oznámeniu č. 693/2004 Z. z.
ZMLUVA
medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou
o uľahčení hraničného vybavovania v cestnej a železničnej doprave
Slovenská republika a Poľská republika (ďalej len „zmluvné strany“) vedené úmyslom ďalej upevniť hraničnú spoluprácu a rozvoj susedských vzťahov,
v snahe uľahčiť kontrolu osôb, tovaru a dopravných prostriedkov prekračujúcich slovensko-poľskú štátnu hranicu v cestnej a železničnej doprave,
dohodli sa takto:
Článok 1
Táto zmluva upravuje zásady spolupráce pri vykonávaní hraničnej, colnej, veterinárnej, hygienickej a rastlinno-lekárskej kontroly osôb, tovaru a dopravných prostriedkov prekračujúcich štátnu hranicu v cestnej a železničnej doprave.
Článok 2
Na účely tejto zmluvy nasledujúce pojmy znamenajú:
a)
„hraničné vybavovanie“ - vykonávanie všetkých úkonov kontrolnými orgánmi zmluvných strán podľa vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré je potrebné uplatniť pri prekračovaní štátnej hranice osobami a tiež pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru vrátane dopravných prostriedkov alebo hodnôt, ktoré podliehajú devízovým predpisom,
b)
„kontrolné orgány“ - orgány vykonávajúce hraničnú, colnú, veterinárnu, hygienickú a rastlinno-lekársku kontrolu,
c)
„pracovníci“ - osoby, ktoré vo vybavovacom priestore hraničného priechodu vykonávajú činnosti súvisiace s hraničným vybavovaním,
d)
„vybavovací priestor hraničného priechodu“ - miesto vykonávania hraničného vybavovania určené právnymi predpismi zmluvnej strany, na území ktorej sa hraničný priechod nachádza.
Článok 3
(1)
Kontrolné orgány zmluvných strán môžu spoločne vykonávať hraničné vybavovanie vo vybavovacom priestore hraničného priechodu na území jednej zmluvnej strany alebo druhej zmluvnej strany.
(2)
Príslušné orgány zmluvných strán na základe dohody a v súlade s právnymi predpismi svojho štátu určia, kde, v akých prípadoch a v akom rozsahu budú kontrolné orgány jednej zo zmluvných strán vykonávať hraničné vybavovanie na území druhej zmluvnej strany. Taktiež môžu dohodnúť vykonávanie hraničného vybavovania počas jazdy vlaku na určených úsekoch železničných tratí.
(3)
Každá zo zmluvných strán si vyhradzuje právo vo výnimočných prípadoch krátkodobo a prechodne presunúť hraničné vybavovanie z územia druhej zmluvnej strany späť na vlastné územie. Kontrolné orgány druhej zmluvnej strany budú o tom neodkladne informované.
Článok 4
(1)
Zamestnanci kontrolných orgánov jednej zmluvnej strany, ktorí vykonávajú hraničné vybavovanie na území druhej zmluvnej strany v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, vykonávajú svoje služobné činnosti podľa právnych predpisov svojho štátu a s rovnakými právnymi následkami, ako keby tieto činnosti vykonávali na území svojho štátu.
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa primerane vzťahuje na pracovníkov.
Článok 5
(1)
Hraničné vybavovanie osôb, tovaru a dopravných prostriedkov ako prvé vykonávajú kontrolné orgány tej zmluvnej strany, ktorej územie opúšťajú. Kontrolné orgány vstupného štátu môžu začať hraničné vybavovanie v momente, keď kontrolné orgány výstupného štátu oznámia, že ukončili hraničné vybavovanie. Opätovné hraničné vybavovanie je prípustné v odôvodnených prípadoch po získaní súhlasu kontrolných orgánov vstupného štátu.
(2)
Kontrolné orgány oboch zmluvných strán môžu na základe vzájomného súhlasu zmeniť poradie hraničného vybavovania uvedeného v odseku 1, ak to prispeje k uľahčeniu alebo urýchleniu hraničného vybavovania. V prípade zmeny poradia hraničného vybavovania kontrolné orgány vstupného štátu môžu zaistiť alebo vrátiť osoby až po ukončení hraničného vybavovania kontrolnými orgánmi výstupného štátu. V takom prípade odovzdávajú tieto osoby kontrolným orgánom výstupného štátu. Kontrolné orgány výstupného štátu majú pri zaistení osôb prednosť.
(3)
Ustanovenie odseku 2 sa primerane použije v prípade nutnosti zaistiť tovar, dopravné prostriedky a hodnoty, ktoré podliehajú devízovým predpisom.
Článok 6
(1)
Kontrolné orgány jednej zmluvnej strany vykonávajúce hraničné vybavovanie vo vybavovacom priestore hraničného priechodu na území druhej zmluvnej strany môžu podľa právnych predpisov svojho štátu dočasne pozdržať prekročenie štátnej hranice osobám, vrátiť ich, zaistiť alebo prepraviť na územie svojho štátu.
(2)
Zaistenie alebo prepravenie podľa odseku 1 sa netýka občanov štátu, na území ktorého sa vykonáva hraničné vybavovanie. So súhlasom a za účasti hraničných alebo colných orgánov tohto štátu môžu hraničné alebo colné orgány druhej zmluvnej strany na účel vyhotovenia zápisnice uskutočniť výsluch týchto občanov.
(3)
Kontrolné orgány zmluvných strán sa zaväzujú poskytovať si potrebnú pomoc v prípade vzniku situácie podľa odseku 1 na účel zaistenia dôkazov o porušení vnútroštátnych právnych predpisov alebo o pokuse porušiť právne predpisy svojho štátu.
Článok 7
(1)
Zamestnanci kontrolných orgánov zmluvných strán prekračujú štátnu hranicu na účel vykonávania služobných činností v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy na základe služobných preukazov opatrených fotografiou.
(2)
V súlade s ustanoveniami tejto zmluvy pracovníci prekračujú štátnu hranicu na základe hraničných priepustiek.
(3)
Príslušné orgány zmluvných strán si vymenia vzory dokladov uvedených v odseku 2.
Článok 8
(1)
Zmluvná strana, na území ktorej sa vykonáva hraničné vybavovanie, umožní zamestnancom kontrolných orgánov druhej zmluvnej strany vykonávať služobné činnosti a poskytne im takú právnu ochranu, aká sa poskytuje zamestnancom jej kontrolných orgánov.
(2)
Zamestnanci kontrolných orgánov zmluvných strán sú pri výkone služobných činností povinní dodržiavať právne predpisy tej zmluvnej strany, na území ktorej sa vykonáva hraničné vybavovanie.
(3)
Zamestnanci kontrolných orgánov zmluvných strán, ktorí vykonávajú hraničné vybavovanie na území druhej zmluvnej strany, sú oslobodení od povinnosti mať povolenie na vykonávanie služobných činností a mať pracovné povolenie.
Článok 9
Zamestnanci hraničných a colných orgánov jednej zmluvnej strany, ktorí na základe ustanovení tejto zmluvy vykonávajú hraničné vybavovanie vo vybavovacom priestore hraničného priechodu na území druhej zmluvnej strany, môžu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi nosiť služobnú rovnošatu, služobnú zbraň a vodiť so sebou služobných psov. Služobnú zbraň môžu použiť na území druhej zmluvnej strany len v prípade nutnej obrany.
Článok 10
(1)
Zamestnanci kontrolných orgánov, ktorí pri vykonávaní hraničného vybavovania na území druhej zmluvnej strany utrpia ujmu na zdraví alebo inú škodu, uplatňujú si svoje nároky v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.
(2)
Uplatňovanie nárokov na náhradu škôd, ktoré spôsobili zamestnanci kontrolných orgánov jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany, podlieha právnym predpisom štátu, ktorého sú občanmi.
(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa primerane vzťahujú na pracovníkov.
Článok 11
(1)
Všetky predmety a hodnoty podliehajúce devízovým predpisom, určené na služobné potreby, dovážané alebo vyvážané zamestnancami kontrolných orgánov a pracovníkmi jednej zmluvnej strany na územie druhej zmluvnej strany sú oslobodené od cla, daní a iných platieb.
(2)
Od cla, daní a iných platieb sú tiež oslobodené predmety osobnej potreby vrátane potravín, ktoré zamestnanci kontrolných orgánov a pracovníci potrebujú počas vykonávania služobných činností na území druhej zmluvnej strany.
(3)
Služobná dokumentácia kontrolných orgánov jednej zmluvnej strany nepodlieha kontrole kontrolných orgánov druhej zmluvnej strany.
(4)
Služobné a súkromné dopravné prostriedky, ktoré zamestnanci kontrolných orgánov a pracovníci využívajú na príjazd na účel vykonávania služobných činností vo vybavovacom priestore hraničného priechodu na území druhej zmluvnej strany a návrat na územie svojho štátu, nepodliehajú clu, daniam a iným platbám.
(5)
Dopravné prostriedky uvedené v odseku 4 sa musia nachádzať vo vybavovacom priestore hraničného priechodu len na miestach vyznačených na tento účel.
(6)
Zákazy dovozu a vývozu, ako aj dovozné a vývozné obmedzenia sa nevzťahujú na predmety, hodnoty a dopravné prostriedky uvedené v odsekoch 1, 2 a 4.
Článok 12
Ochranu objektov hraničného priechodu, osôb, tovarov a dopravných prostriedkov nachádzajúcich sa vo vybavovacom priestore hraničného priechodu zabezpečujú v súlade s právnymi predpismi svojho štátu príslušné orgány tej zmluvnej strany, na území ktorej sa hraničný priechod nachádza. Tieto sú taktiež zodpovedné za zabezpečenie verejného poriadku a bezpečnosti na úseku medzi štátnou hranicou a miestom vykonávania hraničného vybavovania. Príslušné orgány jednej zmluvnej strany na požiadanie príslušných orgánov druhej zmluvnej strany poskytnú im potrebnú pomoc.
Článok 13
Kontrolné orgány jednej zmluvnej strany sa zaväzujú označovať budovy a služobné miestnosti, ktoré im boli pridelené na území druhej zmluvnej strany, úradnými tabuľami a štátnym znakom svojho štátu.
Článok 14
Tovary, devízy a iné platobné prostriedky deponované alebo zadržané kontrolnými orgánmi jednej zmluvnej strany vo vybavovacom priestore hraničného priechodu na území druhej zmluvnej strany, ako aj týmito orgánmi vybrané clá, dane a iné platby a tiež vzorky tovarov sa môžu vyvážať bez cla, daní a iných platieb, ako aj bez colnej kontroly.
Článok 15
(1)
Príslušné orgány zmluvnej strany, na území ktorej sa vykonáva hraničné vybavovanie, povoľujú bezplatné zriaďovanie a prevádzku telekomunikačných zariadení, ako aj iných prostriedkov spojenia potrebných výlučne na činnosť kontrolných orgánov druhej zmluvnej strany vrátane zariadení na elektronické spracovanie údajov, ako aj ich napojenie na príslušné zariadenia druhej zmluvnej strany. Prevádzka týchto zariadení sa považuje za vnútornú prevádzku druhej zmluvnej strany.
(2)
Náklady na zriaďovanie a údržbu zariadení a spojovacích prostriedkov uvedených v odseku 1 a na ich prevádzku hradia príslušné orgány zmluvnej strany, pre potreby ktorej boli zriadené.
(3)
Zamestnanci kontrolných orgánov jednej zmluvnej strany, ktorí vykonávajú služobné činnosti vo vybavovacom priestore hraničného priechodu na území druhej zmluvnej strany, môžu používať vlastné prostriedky rádiového spojenia.
(4)
Prevádzka spojovacích prostriedkov uvedených v odsekoch 1 a 3 nesmie spôsobovať poruchy v rádiovom spojení druhej zmluvnej strany. V prípade zistenia poruchy rádiového spojenia príslušné orgány oboch zmluvných strán prijmú opatrenia smerujúce k ich odstráneniu.
Článok 16
(1)
Pracovníci jednej zo zmluvných strán, oprávnení vykonávať činnosti súvisiace s hraničným vybavovaním vo svojom štáte, môžu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi vykonávať činnosť vo vybavovacom priestore hraničného priechodu na území druhej zmluvnej strany v rozsahu svojich oprávnení.
(2)
Pracovníci uvedení v odseku 1 sú oslobodení od povinnosti mať dodatočné povolenia na vykonávanie svojich činností tej zmluvnej strany, na území ktorej sa hraničné vybavovanie vykonáva.
(3)
Príslušné orgány zmluvných strán môžu na základe dohôd určiť podmienky vykonávania činnosti vo vybavovacom priestore hraničného priechodu pracovníkmi jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany.
Článok 17
(1) Príslušné orgány zmluvných strán v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi určia dohodou
a)
nevyhnutné služobné miestnosti a zariadenia potrebné na vykonávanie hraničného vybavovania kontrolnými orgánmi jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany,
b)
podiel úhrady nákladov na výstavbu alebo rekonštrukciu poskytnutých miestností a zariadení alebo výšku nájomného a poplatkov za služby spojené s ich užívaním.
(2)
Príslušné orgány zmluvnej strany, na území ktorej sa vykonáva hraničné vybavovanie železničnej prepravy, zabezpečia za poplatok poskytnutie miestností a ubytovanie pre zamestnancov kontrolných orgánov druhej zmluvnej strany.
(3)
Príslušné orgány zmluvných strán zabezpečia kupé a bezplatnú prepravu pre zamestnancov kontrolných orgánov vykonávajúcich hraničné vybavovanie počas jazdy vo vlaku.
Článok 18
(1)
Na účel výmeny informácií v oblasti ochrany štátnej hranice a kontroly cezhraničnej premávky sa zriadia kontaktné body.
(2)
Príslušné orgány ustanovia dohodou zásady zriaďovania a činnosti kontaktných bodov.
Článok 19
Na účel vyhodnocovania prevádzky hraničných priechodov a vykonávania ustanovení tejto zmluvy sa vytvára slovensko-poľská zmiešaná komisia.
Článok 20
Poskytovanie osobných údajov na účel vykonávania ustanovení tejto zmluvy a ich ochrana podlieha vnútroštátnym právnym predpisom každej zmluvnej strany.
Článok 21
(1)
Spory týkajúce sa výkladu alebo vykonávania tejto zmluvy sa budú riešiť rokovaním medzi príslušnými orgánmi zmluvných strán.
(2)
V prípade, že dohoda sa nedosiahne rokovaním podľa odseku 1, zmluvné strany budú riešiť spory diplomatickou cestou.
Článok 22
Zmluvné strany si diplomatickou cestou vzájomne oznámia, ktoré orgány sú príslušné na vykonávanie ustanovení tejto zmluvy.
Článok 23
Dňom nadobudnutia platnosti tejto zmluvy vo vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou skončí platnosť
a)
Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o spolupráci pri vykonávaní kontroly osôb, tovaru a dopravných prostriedkov prekračujúcich československo-poľskú štátnu hranicu v železničnej a cestnej premávke, podpísanej vo Varšave 23. septembra 1966,
b)
Dojednania medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o spolupráci pri vykonávaní kontroly železničnej a cestnej hraničnej premávky, podpísaného v Prahe 8. júla 1971.
Článok 24
(1)
Táto zmluva podlieha ratifikácii. Ratifikačné listiny boli vymenené vo Varšave 19. apríla 2004.
(2)
Táto zmluva nadobudne platnosť šesťdesiatym (60.) dňom odo dňa výmeny ratifikačných listín.
Článok 25
Táto zmluva sa uzatvára na neurčitý čas. Každá zmluvná strana však môže zmluvu vypovedať písomne diplomatickou cestou. V takom prípade platnosť zmluvy skončí uplynutím šiestich (6) mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane.
Dané v Starej Ľubovni 29. júla 2002 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a poľskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.
Za Slovenskú republiku:

Ivan Šimko v. r.

Za Poľskú republiku:

Krzysztofa Janik v. r.