696/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

696
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 9. októbra 2003 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vykonávaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou o hraničnom vybavovaní v cestnej, železničnej a vodnej doprave.
V súlade s článkom 38 ods. 2 dohoda nadobudla platnosť 13. septembra 2004 a predbežne sa vykonávala od 1. mája 2004.
Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa skončila platnosť Dohovoru medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Maďarskou republikou o vykonávaní spoločnej pasovej a colnej kontroly na štátnych hraniciach podpísaného 12. júna 1991 v Bratislave.
Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa skončila platnosť týchto medzinárodných zmlúv:
Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky z 27. októbra 1994 o zmene charakteru hraničných priechodov Štúrovo – Esztergom a Domica – Aggtelek uzavretej formou výmeny nót,
Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky z 1. marca 1995 o zriadení cestných hraničných priechodov Veľký Kamenec – Pácin a Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely uzavretej formou výmeny nót,
Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky z 30. apríla 1996 podpísanej v Kalonde o zriadení a vybudovaní diaľničného hraničného priechodu na spoločnej štátnej hranici s výnimkou článku 1 ods. 1 (oznámenie č. 180/1998 Z. z.),
Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky z 22. septembra 2000 o zmene otváracej doby na cestnom hraničnom priechode Salka – Letkés a Kalonda – Ipolytarnóc uzavretej formou výmeny nót,
Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky z 24. októbra 2001 o zmene charakteru cestného hraničného priechodu Rusovce – Rajka uzavretej formou výmeny nót (oznámenie č. 68/2002 Z. z.),
Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky z 10. októbra 2001 o charaktere nového hraničného priechodu pre cestnú a vodnú dopravu na spoločnej štátnej hranici medzi mestami Štúrovo a Ostrihom v súvislosti s novovybudovaným mostom cez Dunaj uzavretej formou výmeny nót s výnimkou článku 1 ods. 1 a článku 3 ods. 1 (oznámenie č. 70/2002 Z. z.).
DOHODA
medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky
o vykonávaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou o hraničnom vybavovaní v cestnej, železničnej a vodnej doprave
Vláda Slovenskej republiky a vláda Maďarskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),
vychádzajúc z článku 3 ods. 2 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou o hraničnom vybavovaní v cestnej, železničnej a vodnej doprave podpísanej v Bratislave dňa 9. októbra 2003 (ďalej len „zmluva“),
dohodli sa takto:
Časť I
Všeobecné ustanovenia
Článok 1
(1)
Hraničné vybavovanie sa týka osôb, ich osobnej batožiny a iných hodnôt, obmedzenej prepravy a medzinárodnej prepravy tovaru a dopravných prostriedkov.
(2)
Kontrolné orgány zmluvných strán na hraničných vybavovacích miestach vzájomne napomáhajú uľahčenie a urýchlenie hraničného vybavovania.
(3)
O zámeroch rozvoja spoločných hraničných vybavovacích miest a o prácach súvisiacich s ich udržiavaním sa príslušné orgány zmluvných strán vzájomne informujú.
(4)
Hraničné vybavovanie v železničnej doprave a vodnej doprave sa v zásade vykonáva počas státia podľa možnosti tak, aby hraničné vybavovanie bolo na hraničnom vybavovacom mieste ukončené; v prípade potreby a účelnosti je možné ho vykonávať i počas jazdy na určených železničných tratiach a vodných cestách. Železnice a prevádzkovatelia prístavov zmluvných strán zabezpečia vo vyznačených železničných staniciach a prístavoch služobné miestnosti na hraničné vybavovanie.
(5)
V železničnej doprave a vodnej doprave pri vybavovaní počas jazdy môžu kontrolné orgány zmluvných strán kontrolovať predpokladané úkryty i spoločne. O zavedení konkrétnych foriem vybavovania a ich spôsobe sa dohodnú príslušní vedúci hraničných vybavovacích miest.
(6)
Kontrolné orgány zmluvných strán úzko spolupracujú pri vykonávaní tejto dohody a písomne určia režim spoločných hraničných vybavovacích miest.
(7)
O zriadení a zrušení rastlinno-lekárskej a veterinárnej služby na hraničných priechodoch sa zmluvné strany dohodnú písomne diplomatickou cestou a zabezpečia jej zverejnenie.
(8)
Prevádzkovatelia hraničných vybavovacích miest určia prevádzkový priestor pre pracovníkov v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.
(9)
Pri vykonávaní tejto dohody je kontaktným jazykom medzi kontrolnými orgánmi slovenský jazyk a maďarský jazyk.
Časť II
Hraničné vybavovacie miesta v cestnej doprave
Článok 2
Veľký Kamenec - Pácin
(1)
Na cestnom hraničnom priechode Veľký Kamenec – Pácin umiestnenom na území Maďarskej republiky je v prevádzke slovenské hraničné vybavovacie miesto.
(2)
Prevádzkový čas je stanovený
od 1. mája do 30. septembra od 08.00 do 20.00 hodiny,
od 1. októbra do 30. apríla od 08.00 do 16.00 hodiny.
(3)
Hraničné vybavovacie miesto zabezpečuje vybavovanie osobnej dopravy občanov členských štátov Európskej únie, občanov zmluvných štátov dohody o Európskom hospodárskom priestore a občanov Švajčiarskej konfederácie, ako aj rodinných príslušníkov týchto osôb, ktorí nie sú občanmi žiadneho z uvedených štátov, sú však zvýhodnenými osobami v zmysle právnych ustanovení spoločenstva o voľnom pohybe občanov Európskej únie, vrátane autobusovej dopravy.
(4)
Vybavovacím priestorom pre kontrolné orgány Slovenskej republiky (ďalej len „slovenské kontrolné orgány“) na hraničnom vybavovacom mieste sú
a)
úsek cesty č. 38304 od spoločnej štátnej hranice na hraničné vybavovacie miesto na účel dochádzky do výkonu služby,
b)
vyznačené vybavovacie bunky a vyznačené jazdné pruhy,
c)
vyznačené služobné miestnosti a k nim patriace sociálne miestnosti,
d)
vyznačené služobné parkovisko.
Článok 3
Slovenské Nové Mesto - Sátoraljaújhely
(1)
Na cestnom hraničnom priechode Slovenské Nové Mesto - Sátoraljaújhely umiestnenom na území Maďarskej republiky je v prevádzke slovenské hraničné vybavovacie miesto.
(2)
Prevádzkový čas je stanovený
od 00.00 do 24.00 hodiny.
(3)
Hraničné vybavovacie miesto zabezpečuje vybavovanie medzinárodnej osobnej dopravy a medzinárodnej nákladnej dopravy.
(4)
Vybavovacím priestorom pre slovenské kontrolné orgány na hraničnom vybavovacom mieste sú
a)
úsek cesty č. 37 od spoločnej štátnej hranice na hraničné vybavovacie miesto na účel dochádzky do výkonu služby,
b)
vyznačené vybavovacie bunky a jazdné pruhy pre osobnú dopravu a pre nákladnú dopravu,
c)
vyznačené služobné miestnosti a k nim patriace iné miestnosti služobného charakteru,
d)
priestor určený pre pracovníkov vykonávajúcich váženie nákladných dopravných prostriedkov,
e)
spoločné sociálne miestnosti,
f)
vyznačené služobné parkovisko.
Článok 4
Slovenské Nové Mesto - Sátoraljaújhely (mesto)
(1)
Na hraničnom priechode Slovenské Nové Mesto - Sátoraljaújhely umiestnenom na území Slovenskej republiky je v prevádzke maďarské hraničné vybavovacie miesto.
(2)
Prevádzkový čas je stanovený
od 06.00 do 22.00 hodiny.
(3)
Hraničné vybavovacie miesto zabezpečuje vybavovanie chodcov a cyklistov občanov členských štátov Európskej únie, občanov zmluvných štátov dohody o Európskom hospodárskom priestore a občanov Švajčiarskej konfederácie, ako aj rodinných príslušníkov týchto osôb, ktorí nie sú občanmi žiadneho z uvedených štátov, sú však zvýhodnenými osobami v zmysle právnych ustanovení spoločenstva o voľnom pohybe občanov Európskej únie.
(4)
Vybavovacím priestorom pre kontrolné orgány Maďarskej republiky (ďalej len „maďarské kontrolné orgány“) na hraničnom vybavovacom mieste sú
a)
vyznačené služobné miestnosti a k nim patriace sociálne miestnosti,
b)
vybavovacie bunky a vyznačený priestor,
c)
vyznačené služobné parkovisko.
Článok 5
Milhosť - Tornyosnémeti
(1)
Na cestnom hraničnom priechode Milhosť - Tornyosnémeti umiestnenom na území Slovenskej republiky je v prevádzke maďarské hraničné vybavovacie miesto.
(2)
Prevádzkový čas je stanovený
od 00.00 do 24.00 hodiny.
(3)
Hraničné vybavovacie miesto zabezpečuje vybavovanie medzinárodnej osobnej dopravy a medzinárodnej nákladnej dopravy.
(4)
Vybavovacím priestorom pre maďarské kontrolné orgány na hraničnom vybavovacom mieste sú
a)
úsek cesty od spoločnej štátnej hranice na hraničné vybavovacie miesto na účel dochádzky do výkonu služby,
b)
vyznačené vybavovacie bunky a jazdné pruhy pre osobnú dopravu a pre nákladnú dopravu,
c)
vyznačené služobné miestnosti a k nim patriace sociálne miestnosti,
d)
miestnosti určené na kontrolu motorových vozidiel,
e)
spoločná vybavovacia hala,
f)
spoločné sociálne miestnosti,
g)
vyznačené služobné parkovisko.
Článok 6
Hosťovce - Tornanádaska
(1)
Na cestnom hraničnom priechode Hosťovce – Tornanádaska umiestnenom na území Slovenskej republiky je v prevádzke maďarské hraničné vybavovacie miesto.
(2)
Prevádzkový čas je stanovený
od 1. mája do 30. septembra od 06.00 do 20.00 hodiny,
od 1. októbra do 30. apríla od 08.00 do 17.00 hodiny.
(3)
Hraničné vybavovacie miesto zabezpečuje vybavovanie osobnej dopravy občanov členských štátov Európskej únie, občanov zmluvných štátov dohody o Európskom hospodárskom priestore a občanov Švajčiarskej konfederácie, ako aj rodinných príslušníkov týchto osôb, ktorí nie sú občanmi žiadneho z uvedených štátov, sú však zvýhodnenými osobami v zmysle právnych ustanovení spoločenstva o voľnom pohybe občanov Európskej únie.
(4)
Vybavovacím priestorom pre maďarské kontrolné orgány na hraničnom vybavovacom mieste sú
a)
vyznačené služobné miestnosti,
b)
spoločná vybavovacia hala a k nej patriace sociálne miestnosti,
c)
verejná komunikácia pred budovou tvoriaca priestor hraničného priechodu a priestor vedľa verejnej komunikácie pre hraničné vybavovanie,
d)
vyznačené vybavovacie bunky a jazdné pruhy,
e)
vyznačené služobné parkovisko.
Článok 7
Domica - Aggtelek
(1)
Na cestnom hraničnom priechode Domica – Aggtelek umiestnenom na území Maďarskej republiky je v prevádzke slovenské hraničné vybavovacie miesto.
(2)
Prevádzkový čas je stanovený
od 1. mája do 30. septembra od 08.00 do 20.00 hodiny,
od 1. októbra do 30. apríla od 08.00 do 16.00 hodiny.
(3)
Hraničné vybavovacie miesto zabezpečuje vybavovanie medzinárodnej osobnej dopravy.
(4)
Vybavovacím priestorom pre slovenské kontrolné orgány na hraničnom vybavovacom mieste je
a)
cesta č. 26104 od spoločnej štátnej hranice na hraničné vybavovacie miesto na účel dochádzky do výkonu služby,
b)
vyznačené služobné miestnosti a jazdné pruhy,
c)
spoločné miestnosti a sociálne zariadenia,
d)
vyznačené služobné parkovisko.
Článok 8
Kráľ - Bánréve
(1)
Na cestnom hraničnom priechode Kráľ - Bánréve umiestnenom na území Slovenskej republiky je v prevádzke maďarské hraničné vybavovacie miesto.
(2)
Prevádzkový čas je stanovený
od 00.00 do 24.00 hodiny.
(3)
Hraničné vybavovacie miesto zabezpečuje vybavovanie medzinárodnej osobnej dopravy a medzinárodnej nákladnej dopravy.
(4)
Vybavovacím priestorom pre maďarské kontrolné orgány na hraničnom vybavovacom mieste sú
a)
úsek č. 67 od spoločnej štátnej hranice na hraničné vybavovacie miesto na účel dochádzky do výkonu služby,
b)
vyznačené vybavovacie bunky a jazdné pruhy pre osobnú dopravu a nákladnú dopravu,
c)
vyznačené podzemné garáže, ktoré slúžia na vykonávanie prehliadok motorových vozidiel,
d)
vyznačené služobné miestnosti,
e)
vyznačené sociálne miestnosti,
f)
priestor určený pre maďarských pracovníkov vykonávajúcich váženie nákladných dopravných prostriedkov.
Článok 9
Šiatorská Bukovinka - Salgótarján Somoskőújfalu
(1)
Na cestnom hraničnom priechode Šiatorská Bukovinka – Salgótarján/Somoskőújfalu umiestnenom na území Maďarskej republiky je v prevádzke slovenské hraničné vybavovacie miesto.
(2)
Prevádzkový čas je stanovený
od 00.00 do 24.00 hodiny.
(3)
Hraničné vybavovacie miesto zabezpečuje vybavovanie medzinárodnej osobnej dopravy a medzinárodnej nákladnej dopravy.
(4)
Vybavovacím priestorom pre slovenské kontrolné orgány na hraničnom vybavovacom mieste sú
a)
úsek cesty č. 21 od spoločnej štátnej hranice na miesto hraničného vybavovania na účel dochádzky do výkonu služby,
b)
vyznačené vybavovacie bunky a jazdné pruhy pre osobnú dopravu a pre nákladnú dopravu,
c)
vyznačené služobné miestnosti,
d)
vyznačený priestor parkoviska nákladnej dopravy a vybavovacia hala,
e)
priestor určený pre slovenských pracovníkov vykonávajúcich váženie nákladných dopravných prostriedkov,
f)
vyznačené sociálne miestnosti,
g)
vyznačené služobné parkovisko a príjazdová komunikácia.
Článok 10
Kalonda - Ipolytarnóc
(1)
Na cestnom hraničnom priechode Kalonda - Ipolytarnóc umiestnenom na území Slovenskej republiky je v prevádzke maďarské hraničné vybavovacie miesto.
(2)
Prevádzkový čas je stanovený
od 08.00 – 20.00 hodiny.
(3)
Hraničné vybavovacie miesto zabezpečuje vybavovanie osobnej dopravy občanov členských štátov Európskej únie, občanov zmluvných štátov dohody o Európskom hospodárskom priestore a občanov Švajčiarskej konfederácie, ako aj rodinných príslušníkov týchto osôb, ktorí nie sú občanmi žiadneho z uvedených štátov, sú však zvýhodnenými osobami v zmysle právnych ustanovení spoločenstva o voľnom pohybe občanov Európskej únie, a vybavovanie nákladnej dopravy do 3,5 tony celkovej hmotnosti vozidiel evidovaných na území niektorého zo zmluvných štátov dohody o Európskom hospodárskom priestore.
(4)
Vybavovacím priestorom pre maďarské kontrolné orgány na hraničnom vybavovacom mieste sú
a)
úsek cesty č. II/594 od spoločnej štátnej hranice na hraničné vybavovacie miesto na účel dochádzky do výkonu služby,
b)
vyznačené služobné miestnosti a vybavovacia hala,
c)
vyznačené vybavovacie bunky a jazdné pruhy pre osobnú dopravu a pre nákladnú dopravu,
d)
vyznačené služobné parkovisko.
Článok 11
Slovenské Ďarmoty – Balassagyarmat
(1)
Na cestnom hraničnom priechode Slovenské Ďarmoty – Balassagyarmat umiestnenom na území Slovenskej republiky je v prevádzke maďarské hraničné vybavovacie miesto.
(2)
Prevádzkový čas je stanovený
od 00.00 do 24.00 hodiny.
(3)
Hraničné vybavovacie miesto zabezpečuje vybavovanie medzinárodnej osobnej dopravy a medzinárodnej nákladnej dopravy.
(4)
Vybavovacím priestorom pre maďarské kontrolné orgány na hraničnom vybavovacom mieste sú
a)
úsek cesty č. 527 od štátnej hranice na hraničné vybavovacie miesto na účel dochádzky do výkonu služby,
b)
vybavovacie bunky a jazdné pruhy pre osobnú dopravu a nákladnú dopravu,
c)
vyznačené služobné miestnosti a vybavovacia hala,
d)
vyznačené služobné parkovisko.
Článok 12
Šahy – Parassapuszta
(1)
Na cestnom hraničnom priechode Šahy – Parassapuszta umiestnenom na území Slovenskej republiky je v prevádzke maďarské hraničné vybavovacie miesto.
(2)
Prevádzkový čas je stanovený
od 00.00 do 24.00 hodiny.
(3)
Hraničné vybavovacie miesto zabezpečuje vybavovanie medzinárodnej osobnej dopravy a medzinárodnej nákladnej dopravy.
(4)
Vybavovacím priestorom pre maďarské kontrolné orgány na hraničnom vybavovacom mieste sú
a)
vyznačené vybavovacie bunky a jazdné pruhy pre osobnú dopravu,
b)
v oboch smeroch vyznačený priestor určený na vybavovanie nákladnej dopravy,
c)
vyznačené služobné miestnosti a vybavovacie haly,
d)
vyznačené bunky určené na výkon rastlinno-lekárskej a veterinárnej kontroly,
e)
priestor určený pre pracovníkov vykonávajúcich váženie nákladných dopravných prostriedkov,
f)
vyznačené sociálne miestnosti,
g)
vyznačené služobné parkovisko.
Článok 13
Salka – Letkés
(1)
Na cestnom hraničnom priechode Salka – Letkés umiestnenom na území Maďarskej republiky je v prevádzke slovenské hraničné vybavovacie miesto.
(2)
Prevádzkový čas je stanovený od 06.00 do 22.00 hodiny.
(3)
Hraničné vybavovacie miesto zabezpečuje vybavovanie osobnej dopravy občanov členských štátov Európskej únie, občanov zmluvných štátov dohody o Európskom hospodárskom priestore a občanov Švajčiarskej konfederácie, ako aj rodinných príslušníkov týchto osôb, ktorí nie sú občanmi žiadneho z uvedených štátov, sú však zvýhodnenými osobami v zmysle právnych ustanovení spoločenstva o voľnom pohybe občanov Európskej únie, a vybavovanie nákladnej dopravy do 7,5 tony celkovej hmotnosti vozidiel evidovaných na území niektorého zo zmluvných štátov dohody o Európskom hospodárskom priestore.
(4)
Vybavovacím priestorom pre slovenské kontrolné orgány na hraničnom vybavovacom mieste sú
a)
úsek cesty č. 12111 od spoločnej štátnej hranice na hraničné vybavovacie miesto na účel dochádzky do výkonu služby,
b)
vyznačené služobné miestnosti,
c)
vyznačené vybavovacie bunky a jazdné pruhy pre osobnú dopravu,
d)
v oboch smeroch vyznačený priestor určený na vybavovanie nákladnej dopravy,
e)
vyznačené sociálne miestnosti,
f)
vyznačené služobné parkovisko.
Článok 14
Štúrovo – Esztergom
(1)
Na cestnom hraničnom priechode Štúrovo – Esztergom umiestnenom na území Slovenskej republiky je v prevádzke maďarské hraničné vybavovacie miesto.
(2)
Prevádzkový čas je stanovený
od 00.00 do 24.00 hodiny.
(3)
Hraničné vybavovacie miesto zabezpečuje vybavovanie medzinárodnej osobnej dopravy a medzinárodnej nákladnej dopravy vykonávanej vozidlami do 3,5 tony celkovej hmotnosti evidovanými na území štátov zmluvných strán a na území členských štátov Európskeho hospodárskeho priestoru.
(4)
Vybavovacím priestorom pre maďarské kontrolné orgány na hraničnom vybavovacom mieste sú
a)
úsek cesty od spoločnej štátnej hranice na hraničné vybavovacie miesto na účel dochádzky do výkonu služby,
b)
vyznačené vybavovacie bunky a jazdné pruhy pre osobnú dopravu,
c)
v oboch smeroch vyznačený priestor určený na vybavovanie osobnej dopravy a nákladnej dopravy,
d)
vyznačené služobné miestnosti,
e)
vyznačené služobné parkovisko.
Článok 15
Komárno – Komárom
(1)
Na cestnom hraničnom priechode Komárno – Komárom umiestnenom na území Slovenskej republiky je v prevádzke maďarské hraničné vybavovacie miesto.
(2)
Prevádzkový čas je stanovený
od 00.00 do 24.00 hodiny.
(3)
Hraničné vybavovacie miesto zabezpečuje vybavovanie medzinárodnej osobnej dopravy a medzinárodnej nákladnej dopravy vykonávanej vozidlami do 20 t celkovej hmotnosti evidovanými na území Slovenskej republiky, Maďarskej republiky a Českej republiky a na území členských štátov Európskeho hospodárskeho priestoru.
(4)
Vybavovacím priestorom pre maďarské kontrolné orgány na hraničnom vybavovacom mieste sú
a)
úsek cesty č. 64 od spoločnej štátnej hranice na hraničné vybavovacie miesto na účel dochádzky do výkonu služby,
b)
vyznačené služobné miestnosti a vybavovacie haly,
c)
vyznačené vybavovacie bunky a jazdné pruhy pre osobnú dopravu a pre nákladnú dopravu,
d)
vyznačené sociálne miestnosti,
e)
vyznačené služobné parkovisko.
Článok 16
Medveďov – Vámosszabadi
(1)
Na cestnom hraničnom priechode Medveďov – Vámosszabadi umiestnenom na území Maďarskej republiky je v prevádzke slovenské hraničné vybavovacie miesto.
(2)
Prevádzkový čas je stanovený
od 00.00 do 24.00 hodiny.
(3)
Hraničné vybavovacie miesto zabezpečuje vybavovanie medzinárodnej osobnej dopravy a medzinárodnej nákladnej dopravy.
(4)
Vybavovacím priestorom pre slovenské kontrolné orgány na hraničnom vybavovacom mieste sú
a)
úsek cesty č. 14 od spoločnej štátnej hranice na hraničné vybavovacie miesto na účel dochádzky do výkonu služby,
b)
vyznačené vybavovacie bunky a jazdné pruhy pre osobnú dopravu,
c)
v oboch smeroch vyznačený priestor určený na vybavovanie nákladnej dopravy,
d)
vyznačené služobné miestnosti, spoločná vybavovacia hala a k nej patriace sociálne miestnosti,
e)
priestor pre slovenských pracovníkov vykonávajúcich váženie nákladných dopravných prostriedkov,
f)
vyznačené služobné parkovisko.
Článok 17
Rusovce – Rajka
(1)
Na hraničnom priechode Rusovce - Rajka umiestnenom na území Maďarskej republiky je v prevádzke slovenské hraničné vybavovacie miesto.
(2)
Prevádzkový čas je stanovený
od 00.00 do 24.00 hodiny.
(3)
Hraničné vybavovacie miesto zabezpečuje vybavovanie
a)
osobnej dopravy občanov členských štátov Európskej únie, občanov zmluvných štátov dohody o Európskom hospodárskom priestore a občanov Švajčiarskej konfederácie, ako aj rodinných príslušníkov týchto osôb, ktorí nie sú občanmi žiadneho z uvedených štátov, sú však zvýhodnenými osobami v zmysle právnych ustanovení spoločenstva o voľnom pohybe občanov Európskej únie, s výnimkou vybavovania autobusovej dopravy prepravujúcej viac ako 9 osôb,
b)
občanov všetkých štátov sveta používajúcich dopravné prostriedky, ktoré nie sú spôsobilé na jazdu po diaľnici, a vybavovanie chodcov a cyklistov.
(4)
Vybavovacím priestorom pre slovenské kontrolné orgány na hraničnom vybavovacom mieste sú
a)
úsek cesty č. 150 od spoločnej štátnej hranice na hraničné vybavovacie miesto na účel dochádzky do výkonu služby,
b)
vyznačené vybavovacie bunky a jazdné pruhy pre osobnú dopravu,
c)
vyznačené služobné miestnosti a vybavovacia hala,
d)
vyznačené sociálne miestnosti,
e)
vyznačené služobné parkovisko.
Článok 18
Čunovo – Rajka
(1)
Hraničné vybavovacie miesto zabezpečuje vybavovanie medzinárodnej osobnej dopravy a medzinárodnej nákladnej dopravy.
(2)
Prevádzkový čas je stanovený
od 00.00 do 24.00 hodiny.
(3)
Hraničné vybavovanie osobnej dopravy vykonávajú kontrolné orgány zmluvných strán osobitne na území svojho štátu.
(4)
Na diaľničnom hraničnom priechode Čunovo – Rajka umiestnenom na území Maďarskej republiky je v prevádzke slovenské hraničné vybavovacie miesto:
a)
hraničné vybavovacie miesto zabezpečuje vybavovanie nákladnej dopravy vystupujúcej z územia Slovenskej republiky,
b)
vybavovacím priestorom pre slovenské kontrolné orgány je
1.
vyznačený priestor parkoviska pre nákladnú dopravu,
2.
vyznačené služobné miestnosti,
3.
vyznačené vybavovacie bunky,
4.
vyznačené sociálne miestnosti,
5.
vyznačené služobné parkovisko.
(5)
Na diaľničnom hraničnom priechode Čunovo – Rajka umiestnenom na území Slovenskej republiky je v prevádzke maďarské hraničné vybavovacie miesto:
a)
hraničné vybavovacie miesto zabezpečuje vybavovanie nákladnej dopravy vystupujúcej z územia Maďarskej republiky,
b)
vybavovacím priestorom pre maďarské kontrolné orgány je
1.
vyznačený priestor parkoviska pre nákladnú dopravu,
2.
vyznačené služobné miestnosti,
3.
vyznačené vybavovacie bunky,
4.
vyznačené sociálne miestnosti,
5.
vyznačené služobné parkovisko.
Časť III
Hraničné vybavovacie miesta v železničnej doprave
Článok 19
Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely
(1)
V železničnej stanici Slovenské Nové Mesto umiestnenej na území Slovenskej republiky je v prevádzke maďarské hraničné vybavovacie miesto.
(2)
Prevádzkový čas je stanovený
od 00.00 do 24.00 hodiny.
(3)
Hraničné vybavovacie miesto zabezpečuje vybavovanie medzinárodnej osobnej dopravy a medzinárodnej nákladnej dopravy.
(4)
Hraničné vybavovanie osobnej dopravy a nákladnej dopravy vykonávajú kontrolné orgány zmluvných strán v železničnej stanici Slovenské Nové Mesto na mieste.
(5)
Vybavovacím priestorom pre maďarské kontrolné orgány v železničnej stanici Slovenské Nové Mesto sú
a)
spoločné miestnosti a sociálne miestnosti,
b)
koľaje vyhradené pre medzinárodnú osobnú dopravu a pre medzinárodnú nákladnú dopravu.
Článok 20
Čaňa – Hidasnémeti
(1)
V železničnej stanici Hidasnémeti umiestnenej na území Maďarskej republiky je v prevádzke slovenské hraničné vybavovacie miesto.
(2)
Prevádzkový čas je stanovený
od 00.00 do 24.00 hodiny.
(3)
Hraničné vybavovacie miesto zabezpečuje vybavovanie medzinárodnej osobnej dopravy a medzinárodnej nákladnej dopravy.
(4)
Hraničné vybavovanie osobnej dopravy a nákladnej dopravy vykonávajú kontrolné orgány zmluvných strán v zásade na mieste v železničnej stanici Hidasnémeti, vybavovanie osobnej dopravy podľa potreby a účelu vykonávajú počas jazdy vo vlakoch medzi stanicami Miskolc - Košice.
(5)
Vybavovacím priestorom pre slovenské kontrolné orgány v železničnej stanici Hidasnémeti sú
a)
úsek cesty 1. triedy E 71 od cestného hraničného priechodu po Hidasnémeti a po najkratšiu príjazdovú cestu od cesty 1. triedy po železničnú stanicu Hidasnémeti na účel dochádzky do výkonu služby,
b)
vyznačené služobné miestnosti,
c)
spoločné miestnosti a sociálne miestnosti,
d)
vyznačené koľaje, nástupištia a čakárne pre medzinárodnú osobnú dopravu a pre medzinárodnú nákladnú dopravu.
Článok 21
Lenártovce – Bánréve
(1)
V železničnej stanici Bánréve umiestnenej na území Maďarskej republiky je v prevádzke slovenské hraničné vybavovacie miesto.
(2)
Prevádzkový čas je stanovený
od 00.00 do 24.00 hodiny.
(3)
Hraničné vybavovacie miesto zabezpečuje vybavovanie medzinárodnej nákladnej dopravy a osobnej dopravy občanov členských štátov Európskej únie, občanov zmluvných štátov dohody o Európskom hospodárskom priestore a občanov Švajčiarskej konfederácie, ako aj rodinných príslušníkov týchto osôb, ktorí nie sú občanmi žiadneho z uvedených štátov, sú však zvýhodnenými osobami v zmysle právnych ustanovení spoločenstva o voľnom pohybe občanov Európskej únie.
(4)
Hraničné vybavovanie osobnej dopravy a nákladnej dopravy vykonávajú kontrolné orgány zmluvných strán v železničnej stanici Bánréve, vybavovanie osobnej dopravy podľa potreby a účelu vykonávajú počas jazdy vo vlakoch medzi stanicami Tornaľa - Ózd.
(5)
Vybavovacím priestorom pre slovenské kontrolné orgány v železničnej stanici Bánréve sú
a)
vyznačené miestnosti v hlavnej budove,
b)
vyznačené služobné miestnosti v budove maďarskej pohraničnej stráže,
c)
spoločné miestnosti a sociálne miestnosti,
d)
vyznačené koľaje pre nákladnú dopravu a pre osobnú dopravu.
Článok 22
Fiľakovo – Somoskőújfalu
(1)
V železničnej stanici Somoskőújfalu umiestnenej na území Maďarskej republiky je v prevádzke slovenské hraničné vybavovacie miesto.
(2)
Prevádzkový čas je stanovený
od 00.00 do 24.00 hodiny.
(3)
Hraničné vybavovacie miesto zabezpečuje vybavovanie medzinárodnej osobnej dopravy a medzinárodnej nákladnej dopravy.
(4)
Hraničné vybavovanie osobnej dopravy a nákladnej dopravy vykonávajú kontrolné orgány zmluvných strán v železničnej stanici Somoskőújfalu, vybavovanie osobnej dopravy podľa potreby a účelu vykonávajú počas jazdy vo vlakoch medzi stanicami Salgótarján – Lučenec.
(5)
Vybavovacím priestorom pre slovenské kontrolné orgány v železničnej stanici Somoskőújfalu sú
a)
úsek cesty č. 21 od spoločnej štátnej hranice na hraničné vybavovacie miesto na účel dochádzky do výkonu služby,
b)
vyznačené služobné miestnosti,
c)
vyznačené koľaje, nástupištia a čakárne pre medzinárodnú osobnú dopravu a pre medzinárodnú nákladnú dopravu,
d)
spoločné miestnosti a sociálne miestnosti.
Článok 23
Štúrovo – Szob
(1)
V železničnej stanici Štúrovo umiestnenej na území Slovenskej republiky je v prevádzke maďarské hraničné vybavovacie miesto.
(2)
Prevádzkový čas je stanovený
od 00.00 do 24.00 hodiny.
(3)
Hraničné vybavovacie miesto zabezpečuje vybavovanie medzinárodnej osobnej dopravy a medzinárodnej nákladnej dopravy.
(4)
Hraničné vybavovanie osobnej dopravy a nákladnej dopravy vykonávajú kontrolné orgány zmluvných strán v železničnej stanici Štúrovo, vybavovanie osobnej dopravy podľa potreby a účelu vykonávajú počas jazdy vo vlakoch medzi stanicami Nové Zámky – Budapešť.
(5)
Vybavovacím priestorom pre maďarské kontrolné orgány v železničnej stanici Štúrovo sú
a)
úsek cesty od cestného hraničného priechodu Štúrovo po najkratšiu príjazdovú cestu po železničnú stanicu Štúrovo na účel dochádzky do výkonu služby,
b)
vyznačené služobné miestnosti,
c)
spoločné miestnosti a sociálne miestnosti,
d)
vyznačené koľaje, nástupištia a čakárne vyhradené pre medzinárodnú osobnú dopravu a pre medzinárodnú nákladnú dopravu.
Článok 24
Komárno – Komárom
(1)
V železničnej stanici Komárom umiestnenej na území Maďarskej republiky je v prevádzke slovenské hraničné vybavovacie miesto.
(2)
Prevádzkový čas je stanovený
od 00.00 do 24.00 hodiny.
(3)
Hraničné vybavovacie miesto zabezpečuje vybavovanie medzinárodnej osobnej dopravy a medzinárodnej nákladnej dopravy.
(4)
Hraničné vybavovanie osobnej dopravy a nákladnej dopravy vykonávajú kontrolné orgány zmluvných strán v železničnej stanici Komárom, vybavovanie osobnej dopravy podľa potreby a účelu vykonávajú počas jazdy vo vlakoch medzi stanicami Nové Zámky - Budapešť.
(5)
Vybavovacím priestorom pre slovenské kontrolné orgány v železničnej stanici Komárom sú
a)
úsek cesty od spoločnej štátnej hranice na hraničné vybavovacie miesto na účel dochádzky do výkonu služby,
b)
spoločné miestnosti a sociálne miestnosti,
c)
vyznačené služobné miestnosti,
d)
vyznačené koľaje, nástupištia a čakárne vymedzené pre medzinárodnú osobnú dopravu a medzinárodnú nákladnú dopravu.
Článok 25
Rusovce – Rajka
(1)
V železničnej stanici Rajka umiestnenej na území Maďarskej republiky je v prevádzke slovenské hraničné vybavovacie miesto.
(2)
Prevádzkový čas je stanovený
od 00.00 do 24.00 hodiny.
(3)
Hraničné vybavovacie miesto zabezpečuje vybavovanie medzinárodnej osobnej dopravy a medzinárodnej nákladnej dopravy.
(4)
Hraničné vybavovanie osobnej dopravy a nákladnej dopravy vykonávajú kontrolné orgány zmluvných strán v železničnej stanici Rajka, vybavovanie osobnej dopravy podľa potreby a účelu vykonávajú počas jazdy vo vlakoch medzi stanicami Győr – Bratislava.
(5)
Vybavovacím priestorom pre slovenské kontrolné orgány v železničnej stanici Rajka sú
a)
úsek cesty od spoločnej štátnej hranice na hraničné vybavovacie miesto na účel dochádzky do výkonu služby,
b)
vyznačené služobné miestnosti,
c)
spoločné miestnosti a sociálne miestnosti,
d)
vyznačené koľaje, nástupištia a čakárne vyhradené pre medzinárodnú osobnú dopravu a pre medzinárodnú nákladnú dopravu.
Článok 26
(1)
Železničná peážna doprava vychádzajúca z územia Slovenskej republiky v úseku Kalonda – Selce prechádza územím Maďarskej republiky.
(2)
Zmluvné strany upravia podrobnosti vykonávania peážnej železničnej dopravy v osobitnej dohode.
(3)
V prípade mimoriadneho zastavenia peážnych vlakov sú železnice povinné neodkladne nahlásiť okolnosti zastavenia najbližšiemu orgánu pre hraničné vybavovanie.
Článok 27
(1)
Na železničných úsekoch určených na vybavovanie počas jazdy sú v prípade mimoriadneho zastavenia vlaku za zabezpečenie súpravy zodpovedné kontrolné orgány tej zmluvnej strany, na ktorej území sa vlaková súprava nachádza.
(2)
Rozhodnutie zmiešanej komisie podľa článku 4 ods. 4 zmluvy je potrebné urobiť v súlade s rozhodnutím zmiešanej komisie pre železničnú hraničnú dopravu zriadenej podľa článku 25 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o železničnej doprave cez štátne hranice každoročne aspoň šesť (6) mesiacov pred nadobudnutím platnosti cestovného poriadku.
Časť IV
Hraničné vybavovacie miesta vo vodnej doprave
Článok 28
(1)
Zmluvné strany na území vlastného štátu prevádzkujú na účel samostatného hraničného vybavovania vo vodnej doprave tieto hraničné vybavovacie miesta:
a)
hraničný priechod Komárno – Komárom na hraničnej rieke určený pre medzinárodnú osobnú dopravu a pre medzinárodnú nákladnú dopravu; prevádzkový čas hraničného vybavovacieho miesta je stanovený od 00.00 do 24.00 hodiny,
b)
vodný hraničný priechod Bratislava – Budapešť – medzinárodný prístav pre medzinárodnú osobnú dopravu; prevádzkový čas hraničného vybavovacieho miesta je stanovený od 00.00 do 24.00 hodiny,
c)
vodný hraničný priechod Bratislava – Komárom určený pre medzinárodnú osobnú dopravu a pre medzinárodnú nákladnú dopravu; prevádzkový čas hraničného vybavovacieho miesta je stanovený od 00.00 do 24.00 hodiny,
d)
vodný hraničný priechod Komárno – Győr-Gönyű a Bratislava – Gyr-Gönyű pre obmedzenú osobnú dopravu a obmedzenú nákladnú dopravu takto:
1.
pre lode vychádzajúce z prístavu alebo prichádzajúce do prístavu Győr-Gönyű, prechádzajúce cez územie Slovenskej republiky bez zastavenia, považované slovenskou stranou za lode tranzitujúce, hraničné vybavovanie vykonáva slovenská strana podľa svojich vnútroštátnych právnych predpisov,
2.
hraničné vybavovanie lodí vychádzajúcich z prístavu Győr-Gönyű proti prúdu prichádzajúcich do prístavu na území Slovenskej republiky sa vykoná v prístave Bratislava,
3.
hraničné vybavovanie lodí vychádzajúcich z prístavu Győr-Gönyű po prúde prichádzajúcich na územie Slovenskej republiky sa vykoná v hraničnom prístave Komárno.
(2)
Prevádzkový čas hraničného vybavovacieho miesta v prístave Győr-Gönyű je stanovený od 07.00 do 19.00 hodiny.
Článok 29
(1)
Na vodnom hraničnom priechode Štúrovo umiestnenom na území Slovenskej republiky je v prevádzke maďarské hraničné vybavovacie miesto.
(2)
Prevádzkový čas je stanovený od 07.00 do 19.00 hodiny. Hraničné vybavovanie sa v tomto čase uskutočňuje na základe vopred splnenej osobitnej nahlasovacej povinnosti.
(3)
Hraničné vybavovacie miesto zabezpečuje hraničné vybavovanie plavidiel obidvoch zmluvných strán a kontrolu dvojstrannej výmeny tovaru takto:
a)
plavidlá, ktoré plávajú z prístavu Štúrovo proti prúdu a majú miesto svojho určenia v prístavoch, nakladacích miestach alebo vo vykladacích miestach na území Maďarskej republiky medzi Esztergom a Vámosszabadi, sa podrobia hraničnému vybavovaniu v prístave Komárom na území Maďarskej republiky,
b)
plavidlá, ktoré plávajú z prístavu Štúrovo po prúde na územie Maďarskej republiky, sa podrobia hraničnému vybavovaniu v prístave Štúrovo,
c)
plavidlá, ktoré plávajú proti prúdu z prístavov na území Maďarskej republiky a prichádzajú do prístavu v Štúrove ako miesta určenia, sa podrobia hraničnému vybavovaniu v prístave Štúrovo,
d)
hraničné vybavovanie plavidiel, ktoré plávajú z prístavu Štúrovo po prúde alebo prichádzajú do prístavu Štúrovo proti prúdu a územím Maďarskej republiky prechádzajú bez zastavenia v režime tranzitu, vykonáva maďarská strana podľa svojich vnútroštátnych právnych predpisov.
(4)
Na vodnom hraničnom priechode Štúrovo sa nevykonáva kontrola nebezpečného tovaru a nevykonáva sa rastlinno-lekárska kontrola a veterinárna kontrola.
(5)
Vybavovacím priestorom pre maďarské kontrolné orgány na hraničnom vybavovacom mieste sú
a)
vyznačené pontóny medzi riečnymi kilometrami 1718,800 – 1718,500,
b)
úsek cesty od cestného hraničného priechodu Štúrovo – Esztergom na vodné hraničné vybavovacie miesto Štúrovo na účel dochádzky do výkonu služby.
(6)
Hraničné vybavovanie osobných lodí vykonávajú kontrolné orgány zmluvných strán na území vlastného štátu samostatne.
(7)
Po zabezpečení podmienok prevádzky vodného hraničného vybavovacieho miesta si príslušné orgány zmluvných strán diplomatickou cestou oznámia termín začatia hraničného vybavovania podľa odseku 3.
Článok 30
Hraničné vybavovanie malých plavidiel slúžiacich na šport a rekreáciu a ich cestujúcich vykonávajú kontrolné orgány zmluvných strán
a)
v Komárne – Komárom – na území vlastného štátu samostatne,
b)
v Štúrove – na území Slovenskej republiky, na spoločnom mieste stanovenom na tento účel; hraničným vybavovacím priestorom maďarských kontrolných orgánov v Štúrove je vyznačený pontón a úsek cesty od cestného hraničného priechodu na hraničné vybavovacie miesto na účel dochádzky do výkonu služby,
c)
v iných prípadoch sa hraničné vybavovanie na spoločných hraničných vodách a iných vodách vykonáva na základe individuálneho povolenia vydaného príslušnými orgánmi zmluvných strán.
Článok 31
(1)
Spoločné vybavovanie vo vodnej doprave počas plavby sa môže uskutočňovať na úseku medzinárodnej dunajskej vodnej cesty medzi Bratislavou a Budapešťou.
(2)
Rozhodnutie zmiešanej komisie podľa článku 4 ods. 4 zmluvy je potrebné prijať spoločne s orgánmi dopravy a plavby každoročne aspoň šesťdesiat (60) dní pred nadobudnutím platnosti cestovného poriadku.
(3)
V prípade hraničného vybavovania počas plavby a mimoriadneho zastavenia plavidla je za zabezpečenie miesta zodpovedný príslušný orgán tej zmluvnej strany, na ktorej území sa plavidlo nachádza.
(4)
V prípade mimoriadneho zastavenia plavidla v medzinárodnej doprave sú lodné spoločnosti a vodcovia plavidiel povinní ohlásiť okolnosti zastavenia najbližšej plavebnej správe, ktorá informuje najbližší príslušný orgán pre hraničné vybavovanie.
Časť V
Pravidlá stráženia hraničných vybavovacích miest a služobných miestností na hraničných vybavovacích miestach s obmedzenou dobou prevádzky po prevádzkovej dobe na území štátu druhej zmluvnej strany
Článok 32
(1)
Stráženie a ochranu hraničných vybavovacích miest s obmedzenou dobou prevádzky po prevádzkovej dobe zabezpečujú príslušné orgány zmluvnej strany, na ktorej území štátu sa hraničné vybavovacie miesto nachádza.
(2)
Technickú realizáciu a predpisy stráženia a ochrany daného hraničného vybavovacieho miesta upravia vedúci príslušných orgánov v osobitnom protokole.
Časť VI
Zriadenie spoločných kontaktných pracovísk
Článok 33
Zmluvné strany s cieľom rozvíjať medzinárodnú spoluprácu bezpečnostných zložiek a výmenu informácií zriadia spoločné kontaktné pracoviská
a)
na diaľničnom hraničnom vybavovacom mieste Čunovo – Rajka na území Maďarskej republiky,
b)
na cestnom hraničnom vybavovacom mieste Slovenské Ďarmoty – Balassagyarmat na území Slovenskej republiky,
c)
na cestnom hraničnom vybavovacom mieste Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely na území Maďarskej republiky.
Článok 34
(1)
Na spoločnom kontaktnom pracovisku Čunovo - Rajka a Slovenské Nové Mesto - Sátoraljaújhely zabezpečí maďarská zmluvná strana pre slovenské bezpečnostné zložky bezplatne miestnosť a ďalej slovenskej zmluvnej strane umožní prevádzkovanie ňou zabezpečených telekomunikačných zariadení a zariadení na spracovanie dát a vytvorenie potrebných spojov pre príslušnú sieť slovenskej zmluvnej strany.
(2)
Na spoločnom kontaktnom pracovisku Slovenské Ďarmoty – Balassagyarmat zabezpečí slovenská zmluvná strana pre maďarské bezpečnostné zložky bezplatne miestnosť a ďalej maďarskej zmluvnej strane umožní prevádzkovanie ňou zabezpečených telekomunikačných zariadení a zariadení na spracovanie dát a vytvorenie potrebných spojov pre príslušnú sieť maďarskej zmluvnej strany.
(3)
V záujme zabezpečenia činnosti podľa článku 36 tejto dohody zmluvné strany umožnia
a)
prevádzkovateľom telekomunikačných zariadení a zariadení na spracovanie dát vstup na územie svojho štátu na účel inštalovania zariadení, vytvorenia spojov a údržby,
b)
dodanie potrebných zariadení a motorových vozidiel na územie svojho štátu na účel vykonania úloh uvedených v písmene a).
(4)
Na dovoz a vývoz telekomunikačných zariadení a zariadení na spracovanie dát vrátane potrebných zariadení a dopravných prostriedkov potrebných na činnosť kontaktných pracovísk a ich zriadenie, prevádzku a údržbu sa primerane použijú ustanovenia článku 18 a 22 zmluvy.
(5)
Prevádzkovatelia telekomunikačných zariadení a zariadení na spracovanie dát sú povinní pred začatím činností uvedených v odseku 3 informovať príslušné orgány pre hraničné vybavovanie.
(6)
Na prevádzkové náklady spoločných kontaktných pracovísk zmluvné strany primerane aplikujú ustanovenia článku 24 ods. 1 zmluvy.
Článok 35
Spoločné kontaktné pracoviská sú v prevádzke nepretržite.
Článok 36
(1)
Na spoločných kontaktných pracoviskách spolupracujú určení príslušníci bezpečnostných zložiek zmluvných strán v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a záväzkami vyplývajúcimi z iných medzinárodných zmlúv, ktorými sú zmluvné strany viazané.
Článok 37
(1)
Spory vzniknuté z výkladu alebo uplatňovania tejto dohody riešia zmluvné strany cestou rokovaní v rámci slovensko-maďarskej hraničnej zmiešanej komisie a v prípade neúspechu diplomatickou cestou.
(2)
Uplatňovanie tejto dohody môže ktorákoľvek zo zmluvných strán prechodne pozastaviť úplne alebo čiastočne z dôvodu plnenia zmluvného záväzku prijatého v medzinárodnej zmluve alebo plnenia iného medzinárodného zmluvného záväzku, ako aj z dôvodu zaistenia verejného poriadku, bezpečnosti alebo zdravia obyvateľstva. O zavedení a odvolaní takého opatrenia treba druhú zmluvnú stranu neodkladne informovať diplomatickou cestou. Pozastavenie alebo jeho odvolanie sa v neodkladných prípadoch začína dňom doručenia diplomatickej nóty, v iných prípadoch pätnástym (15.) dňom odo dňa doručenia diplomatickej nóty.
Článok 38
(1)
Zmluvné strany uzavierajú túto dohodu na neurčitý čas. Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi zmluvných strán a jej schválenie si zmluvné strany vzájomne oznámia diplomatickou cestou.
(2)
Táto dohoda nadobudne platnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy.
(3)
Túto dohodu môžu zmluvné strany meniť po vzájomnej dohode písomnou formou.
(4)
Túto dohodu môže ktorákoľvek zmluvná strana písomne vypovedať diplomatickou cestou. Platnosť dohody sa skončí tridsiatym (30.) dňom odo dňa doručenia oznámenia o jej vypovedaní.
(5)
Táto dohoda sa nevykonáva počas pozastavenia vykonávania zmluvy.
(6)
Platnosť dohody sa skončí aj v prípade skončenia platnosti zmluvy.
(7)
Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa skončí platnosť Dohovoru medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Maďarskou republikou o vykonávaní spoločnej pasovej a colnej kontroly na štátnych hraniciach podpísaného 12. júna 1991 v Bratislave.
(8)
Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa skončí platnosť medzinárodných zmlúv, a to:
a)
Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky z 27. októbra 1994 o zmene charakteru hraničných priechodov Štúrovo – Esztergom a Domica – Aggtelek uzavretej formou výmeny nót,
b)
Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky z 1. marca 1995 o zriadení cestných hraničných priechodov Veľký Kamenec – Pácin a Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely uzavretej formou výmeny nót,
c)
Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky z 30. apríla 1996 podpísanej v Kalonde o zriadení a vybudovaní diaľničného hraničného priechodu na spoločnej štátnej hranici s výnimkou článku 1 ods. 1,
d)
Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky z 22. septembra 2000 o zmene otváracej doby na cestnom hraničnom priechode Salka – Letkés a Kalonda – Ipolytarnóc uzavretej formou výmeny nót,
e)
Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky z 24. októbra 2001 o zmene charakteru cestného hraničného priechodu Rusovce – Rajka uzavretej formou výmeny nót,
f)
Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky z 10. októbra 2001 o charaktere nového hraničného priechodu pre cestnú a vodnú dopravu na spoločnej štátnej hranici medzi mestami Štúrovo a Ostrihom v súvislosti s novovybudovaným mostom cez Dunaj uzavretej formou výmeny nót s výnimkou článku 1 ods. 1 a článku 3 ods. 1.
Dané v Bratislave 9. októbra 2003 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom jazyku a maďarskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.
Za vládu

Slovenskej republiky:

Vladimír Palko v. r.

Za vládu

Maďarskej republiky:

Mónika Lamperth v. r