698/2004 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

698
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 8. decembra 2004,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 67/2002 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam vybraných chemických látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané v znení neskorších predpisov
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 5 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení zákona č. 434/2004 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 67/2002 Z. z. ktorou sa vydáva zoznam vybraných chemických látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 1 sa vkladá § 1a, ktorý znie:
㤠1a
Touto vyhláškou sa transponujú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 1.“.
2.
V Prílohe Bod XXVIII, Nikel a jeho zlúčeniny CAS č. 7440-0-20 sa bod 1 nahrádza novým bodom 1, ktorý znie:
„1.
Nikel a jeho zlúčeniny sa môžu používať vo všetkých predmetoch, ktoré sa vkladajú do prepichnutých častí ľudského tela, ak miera uvoľňovania niklu z takýchto predmetov je menšia ako 0,2 µg /cm2/týždeň (migračný limit).“.
3.
V Prílohe Bod XLIV, Difenyléter, pentabrómderivát C12H5Br5O CAS č. 32534-81-9 EC č. 251-084-2 sa vkladá nový bod 3, ktorý znie:
„3.
Odchýlkou sa body 1 a 2 nebudú uplatňovať na letecké núdzové evakuačné systémy do 31. marca 2006.“.
4.
Za prílohu sa vkladá príloha č. 1, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 1 k vyhláške č. 67/2002 Z. z.
Zoznam transponovaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie
1. Smernica Komisie č. 2004/96/ES z 27. septembra 2004, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/769/EHS o obmedzeniach uvádzania na trh a používania niklu v piercingových predmetoch na účely prispôsobovania prílohy I technickému pokroku (SK L 301 Úradný vestník Európskej únie, 28. 09. 2004, s. 52).
2. Smernica Komisie č. 2004/98/ES z 30. septembra 2004, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/769/EHS, pokiaľ ide o reštrikcie v marketingu a používanie difenyléteru, pentabrómderivátu v leteckých núdzových evakuačných systémoch na účely prispôsobenia jej prílohy I technickému pokroku (SK L 305 Úradný vestník Európskej únie, 1. 10. 2004, s. 64).“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2005, s výnimkou prílohy bodu XXVIII, Nikel a jeho zlúčeniny bod 1, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2005.
Pavol Rusko v. r.