716/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.12.2004 do 31.10.2011

716
ZÁKON
z 2. decembra 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 33 ods. 1 sa druhá veta nahrádza týmto textom: „Úhrada za právo používať frekvencie je jednorazová úhrada za vymedzenie alebo pridelenie frekvencie. Opakovaná úhrada je úhrada za používanie každej frekvencie a identifikačných znakov.“.
2.
V § 33 ods. 2 sa na začiatok prvej vety vkladá slovo „Opakovaná“.
3.
V § 34 ods. 1 písmeno d) znie:
„d)
neuhradil úhradu za frekvencie podľa § 33 do troch mesiacov odo dňa jej splatnosti.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.