736/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.12.2007 do 30.09.2009

736
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 15. decembra 2004,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 1 a § 20 ods. 5 zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
Zoznam územných obvodov, zoznam colných úradov a ich sídla sú uvedené v prílohe.
§ 2
Náležitosti úradného záznamu o vykonaní prehliadky osoby
Úradný záznam o vykonaní prehliadky osoby obsahuje
a)
miesto a čas vykonania prehliadky osoby,
b)
meno, priezvisko a hodnosť colníka,1) ktorý prehliadku osoby vykonal,
c)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a číslo osobného dokladu prehliadanej osoby, ak sa dajú zistiť,
d)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu nezúčastnenej osoby,2) ak bola prítomná na prehliadke osoby uvedenej v písmene c),
e)
údaj o pohlaví osôb podľa písmen b) až d),
f)
dôvody vykonania prehliadky osoby,
g)
uplatnenie výzvy colníka na vydanie tovaru, ktorý podlieha colnému dohľadu, a jej výsledok,
h)
údaje o odložení jednotlivých súčastí odevu prehliadanej osoby alebo údaje o nariadení a vykonaní lekárskej prehliadky,
i)
údaj o tom, že prehliadaná osoba bola oboznámená s dôvodmi prehliadky a poučená o možnosti podať námietku proti lekárskej prehliadke, ak colník nariadil lekársku prehliadku prehliadanej osoby,
j)
námietku prehliadanej osoby proti lekárskej prehliadke, ak prehliadaná osoba podala námietku,
k)
výsledok prehliadky osoby vrátane výsledku lekárskej prehliadky, ak je v čase vyhotovenia úradného záznamu k dispozícii,
l)
dátum a podpis osôb zúčastnených na prehliadke osoby,
m)
iné dôležité skutočnosti, ktoré vyplynuli z prehliadky osoby.
§ 3
Náležitosti zápisnice o súhlase nezúčastnenej osoby na prehliadke
Zápisnica o súhlase nezúčastnenej osoby na prehliadke obsahuje
a)
miesto a čas vykonania prehliadky osoby,
b)
meno, priezvisko a hodnosť colníka, ktorý prehliadku osoby vykoná,
c)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a číslo osobného dokladu prehliadanej osoby, ak sa dajú zistiť,
d)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu nezúčastnenej osoby,
e)
údaj o pohlaví osôb podľa písmen b) až d),
f)
vyhlásenie o súhlase nezúčastnenej osoby s účasťou na prehliadke osoby uvedenej v písmene c),
g)
dátum a podpis osôb uvedených v písmenách b) a d).
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2005.
v z. Vladimír Tvaroška v. r.
Príloha k vyhláške č. 736/2004 Z. z.
Zoznam colných úradov, ich sídla a zoznam územných obvodov
Colný úrad Sídlo colného úradu Územný obvod
Okres
Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
Banská Štiavnica
Brezno
Detva
Krupina
Lučenec
Poltár
Rimavská Sobota
Veľký Krtíš
Zvolen
Žarnovica
Žiar nad Hronom
Okres
Bratislava Bratislava Bratislava I
Bratislava II
Bratislava III
Bratislava IV
Bratislava V
Malacky
Pezinok
Senec
Okres
Michalovce Michalovce Michalovce
Sobrance
Snina
Trebišov
Okres
Košice Košice Košice I
Košice II
Košice III
Košice IV
Košice-okolie
Gelnica
Levoča
Revúca
Rožňava
Spišská Nová Ves
Okres
Nitra Nitra Nitra
Komárno
Levice
Nové Zámky
Šaľa
Topoľčany
Zlaté Moravce
Okres
Prešov Prešov Prešov
Bardejov
Humenné
Kežmarok
Medzilaborce
Poprad
Sabinov
Stará Ľubovňa
Stropkov
Svidník
Vranov nad Topľou
Okres
Trenčín Trenčín Trenčín
Bánovce nad Bebravou
Ilava
Myjava
Nové Mesto nad Váhom
Partizánske
Považská Bystrica
Prievidza
Púchov
Okres
Trnava Senica Trnava
Dunajská Streda
Galanta
Hlohovec
Piešťany
Senica
Skalica
Okres
Žilina Žilina Žilina
Bytča
Čadca
Dolný Kubín
Kysucké Nové Mesto
Liptovský Mikuláš
Martin
Námestovo
Ružomberok
Turčianske Teplice
Tvrdošín
1)
§ 2 ods. 1 zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov.
2)
§ 20 ods. 3 zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.