736/2004 Z. z.

Vyhlásené znenie

736
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 15. decembra 2004,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 1 a § 20 ods. 5 zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
Zoznam územných obvodov, zoznam colných úradov a ich sídla sú uvedené v prílohe.
§ 2
Náležitosti úradného záznamu o vykonaní prehliadky osoby
Úradný záznam o vykonaní prehliadky osoby obsahuje
a)
miesto a čas vykonania prehliadky osoby,
b)
meno, priezvisko a hodnosť colníka,1) ktorý prehliadku osoby vykonal,
c)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a číslo osobného dokladu prehliadanej osoby, ak sa dajú zistiť,
d)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu nezúčastnenej osoby,2) ak bola prítomná na prehliadke osoby uvedenej v písmene c),
e)
údaj o pohlaví osôb podľa písmen b) až d),
f)
dôvody vykonania prehliadky osoby,
g)
uplatnenie výzvy colníka na vydanie tovaru, ktorý podlieha colnému dohľadu, a jej výsledok,
h)
údaje o odložení jednotlivých súčastí odevu prehliadanej osoby alebo údaje o nariadení a vykonaní lekárskej prehliadky,
i)
údaj o tom, že prehliadaná osoba bola oboznámená s dôvodmi prehliadky a poučená o možnosti podať námietku proti lekárskej prehliadke, ak colník nariadil lekársku prehliadku prehliadanej osoby,
j)
námietku prehliadanej osoby proti lekárskej prehliadke, ak prehliadaná osoba podala námietku,
k)
výsledok prehliadky osoby vrátane výsledku lekárskej prehliadky, ak je v čase vyhotovenia úradného záznamu k dispozícii,
l)
dátum a podpis osôb zúčastnených na prehliadke osoby,
m)
iné dôležité skutočnosti, ktoré vyplynuli z prehliadky osoby.
§ 3
Náležitosti zápisnice o súhlase nezúčastnenej osoby na prehliadke
Zápisnica o súhlase nezúčastnenej osoby na prehliadke obsahuje
a)
miesto a čas vykonania prehliadky osoby,
b)
meno, priezvisko a hodnosť colníka, ktorý prehliadku osoby vykoná,
c)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a číslo osobného dokladu prehliadanej osoby, ak sa dajú zistiť,
d)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu nezúčastnenej osoby,
e)
údaj o pohlaví osôb podľa písmen b) až d),
f)
vyhlásenie o súhlase nezúčastnenej osoby s účasťou na prehliadke osoby uvedenej v písmene c),
g)
dátum a podpis osôb uvedených v písmenách b) a d).
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2005.
v z. Vladimír Tvaroška v. r.
Príloha k vyhláške č. 736/2004 Z. z.
ZOZNAM ÚZEMNÝCH OBVODOV, ZOZNAM COLNÝCH ÚRADOV A ICH SÍDLA
Územný obvod Colný úrad Sídlo colného úradu
Okres
BanskáBystrica
Banská Štiavnica
Brezno
Detva
Krupina
Prievidza
Zvolen
Žarnovica
Žiar nad Hronom
Banská Bystrica Banská Bystrica
Okres
Bratislava I
Bratislava II
Bratislava III
Bratislava IV
Bratislava V
Malacky
Pezinok
Senec
Bratislava Bratislava
Okres
Michalovce
Sobrance
Trebišov
Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou
Okres
Lučenec
Poltár
Rimavská Sobota
Veľký Krtíš
Fiľakovo Fiľakovo
Okres
Komárno
Dunajská Streda
Komárno Komárno
Okres
Košice I
Košice II
Košice III
Košice IV
Košice-okolie
Gelnica
Revúca
Rožňava
Košice Košice
Okres
Nitra
Bánovce nad Bebravou
Galanta
Hlohovec
Partizánske
Piešťany
Šaľa
Topoľčany
Trnava
Zlaté Moravce
Nitra Nitra
Okres
Poprad
Kežmarok
Levoča
Stará Ľubovňa
Spišská Nová Ves
Poprad Poprad
Okres
Prešov
Bardejov
Humenné
Medzilaborce
Sabinov
Snina
Stropkov
Svidník
Vranov nad Topľou
Prešov Prešov
Okres
Myjava
Senica
Skalica
Senica Senica
Okres
Nové Zámky
Levice
Štúrovo Štúrovo
Okres
Trenčín
Nové Mesto nad Váhom
Trenčín Trenčín
Okres
Dolný Kubín
Liptovský Mikuláš
Námestovo
Ružomberok
Tvrdošín
Trstená Trstená
Okres
Žilina
Bytča
Čadca
Ilava
Kysucké Nové Mesto
Martin
Považská Bystrica
Púchov
Turčianske Teplice
Žilina Žilina
1)
§ 2 ods. 1 zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov.
2)
§ 20 ods. 3 zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.