737/2004 Z. z.

Vyhlásené znenie

737
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 15. decembra 2004
o spôsobe preukazovania politickej a ekonomickej nezávislosti, štandardnosti a transparentnosti používanej metodológie a uznania trhom agentúry špecializujúcej sa na oceňovanie investičného rizika
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 87 ods. 8 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 721/2004 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Politická a ekonomická nezávislosť sa preukazuje predložením
a)
informácií o vlastníkoch, členoch štatutárnych orgánov, členoch dozorných orgánov, o vedúcich zamestnancoch1) a hlavných analytikoch agentúry špecializujúcej sa na oceňovanie investičného rizika (ďalej len „agentúra“), najmä o ich účasti na podnikaní iných právnických osôb a fyzických osôb, a dokladov preukazujúcich prehľadnosť vlastníckej štruktúry agentúry,
b)
dokladov o finančnom hospodárení agentúry, najmä účtovných závierok overených audítorom spolu s výrokom audítora, ak sa audítorom overujú, a konsolidovaných účtovných závierok za posledné tri kalendárne roky, informácie o podiele finančných inštitúcií,2) sektora verejnej správy3) a iných právnických osôb a fyzických osôb na tržbách agentúry za posledné tri kalendárne roky a informácie o finančných prostriedkoch poskytnutých agentúre za posledné tri roky vrátane objemu poskytnutých finančných prostriedkov a označenia právnických osôb a fyzických osôb, ktoré poskytli finančné prostriedky,
c)
písomného vyhlásenia o tom, že agentúra nevykonáva činnosť, ktorej vykonávanie by mohlo spôsobiť konflikt záujmov; konfliktom záujmov sa rozumie pracovnoprávny pomer alebo iný obdobný pracovný vzťah, členstvo v dozornej rade alebo predstavenstve dôchodkovej správcovskej spoločnosti, alebo pracovnoprávny pomer, alebo iný obdobný pracovný vzťah, členstvo v dozornej rade alebo predstavenstve emitenta cenného papiera, ktorého investičné riziko sa oceňuje alebo pre ktorého sa vykonáva oceňovanie investičného rizika a majetkové alebo iné prepojenie medzi agentúrou a dôchodkovou správcovskou spoločnosťou alebo medzi agentúrou a emitentom, ktorého investičné riziko sa oceňuje alebo pre ktorého sa vykonáva oceňovanie investičného rizika; konflikt záujmov sa vzťahuje na vlastníkov, členov štatutárnych orgánov, členov dozorných orgánov, vedúcich zamestnancov a zamestnancov agentúry,
d)
písomného vyhlásenia o dodržiavaní princípov správy a riadenia spoločností vydaných Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj,
e)
písomného vyhlásenia o nezávislosti agentúry od akýchkoľvek politických strán a politických hnutí.
§ 2
Štandardnosť a transparentnosť používanej metodológie sa preukazuje predložením
a)
informácie o používanej metodológii pre každú skupinu subjektov, ktorých investičné riziko sa oceňuje, ktorá nie je v rozpore s metodológiou agentúr už zapísaných do zoznamu podľa § 87 ods. 4 zákona,
b)
podrobného opisu metód oceňovania investičného rizika vrátane zloženia orgánu agentúry, ktorý rozhoduje o ocenení investičného rizika a spôsobu jeho rozhodovania,
c)
prehľadu informačných systémov a zdrojov informácií používaných pri oceňovaní investičného rizika,
d)
informácie o konzistentnosti a historickom testovaní používanej metodológie pre každú skupinu subjektov, ktorých investičné riziko sa oceňuje, obsahujúcej opis kvantitatívnych faktorov a kvalitatívnych faktorov oceňovania investičného rizika,
e)
opisu stupnice používanej na oceňovanie investičného rizika (ďalej len „stupnica“) vrátane informácie o nesprávnom ocenení investičného rizika spočívajúcom v nesprávnom pridelení jednotlivých stupňov stupnice v predchádzajúcich rokoch, opisu jednotlivých stupňov stupnice, návrhu prevodu jednotlivých stupňov stupnice na stupnicu agentúr podľa § 87 ods. 5 zákona a matíc prestupu medzi jednotlivými stupňami stupnice,
f)
informácie o tom, či a v akom rozsahu agentúra zverejňuje používanú metodológiu a údaje podľa písmena e),
g)
informácie o vnútorných pracovných predpisoch, smerniciach a pokynoch upravujúcich opatrenia na zamedzenie zneužitia dôverných informácií.
§ 3
Uznanie trhom sa preukazuje predložením
a)
prehľadu vykonaných ocenení investičného rizika pre každú skupinu subjektov, ktorých investičné riziko sa oceňuje, za posledné tri roky,
b)
informácie o odhadovanom podiele na trhu v jednotlivých skupinách subjektov, ktorých investičné riziko sa oceňuje, na ďalšie tri roky,
c)
písomných vyhlásení aspoň troch finančných inštitúcií potvrdzujúcich uznanie agentúrou vykonaných ocenení investičného rizika.
§ 4
Doklady a informácie podľa § 1 až 3 sa predkladajú v listinnej podobe v origináli, a ak to nie je možné, predkladajú sa ich úradne osvedčené kópie. Ak sú doklady a informácie podľa § 1 až 3 vyhotovené v cudzom jazyku, prílohou k nim je aj ich úradne osvedčený preklad do slovenského jazyka.
§ 5
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2005.
Ivan Mikloš v. r.
1)
§ 9 ods. 3 Zákonníka práce.
2)
§ 48 ods. 22 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 186/2004 Z. z.
3)
§ 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.