756/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.12.2004

756
OZNÁMENIE
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
výnos zo 17. decembra 2004 č. 16975/2004-53, ktorým sa vydáva Kancelársky poriadok pre notárov.
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 85 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) vydalo
Výnos upravuje manipuláciu so spismi, ich úschovy, vedenie registrov a ďalších evidenčných pomôcok.
Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2005.
Výnos bude uverejnený v úplnom znení v Ústrednom vestníku Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky a v Notárskej komore Slovenskej republiky.