763/2004 Z. z.

Vyhlásené znenie

763
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 14. decembra 2004,
ktorou sa ustanovujú záväzné štandardy pre zdravotnícku štatistiku
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“) podľa § 44 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Záväzné štandardy pre zdravotnícku štatistiku
Záväznými štandardmi pre zdravotnícku štatistiku sú štatistické zisťovania o zdravotníctve, pri ktorých vzniká spravodajským jednotkám spravodajská povinnosť
a)
podľa osobitného predpisu,1)
§ 2
Štatistické zisťovania
(1)
Štatistickými zisťovaniami podľa § 1 písm. a) sú krátkodobé, dlhodobé a neperiodické štátne štatistické zisťovania, ktoré sa vykonávajú v spravodajských jednotkách prostredníctvom štatistických formulárov na základe programu zisťovaní podľa osobitného predpisu.2) Zoznam štátnych štatistických zisťovaní o zdravotníctve je uvedený v prílohe č. 1.
(2)
Štátnymi štatistickými zisťovaniami podľa § 1 písm. b) sú štatistické zisťovania zabezpečované v rezorte ministerstva zdravotníctva na účely tvorby a výkonu štátnej zdravotnej politiky a na účely dozoru. Takto získané údaje tvoria administratívne zdroje údajov o zdravotníctve, ktoré sú údajmi získanými z dátových fondov, ktoré vytvorili alebo uchovali právnické osoby v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva zdravotníctva, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, zdravotné poisťovne, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, regionálne úrady verejného zdravotníctva a orgán príslušný na vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia podľa osobitného predpisu.3) Zoznam štatistických zisťovaní vykonávaných v rezorte ministerstva zdravotníctva na účely tvorby a výkonu štátnej zdravotnej politiky a na účely dozoru je uvedený v prílohe č. 2.
§ 3
Centrálny register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
(1)
Centrálny register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti preberá údaje z registrov zdravotníckych zariadení a obsahuje doplňujúce údaje, ktoré tvoria informačný systém poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v obsahu a štruktúre určenej ministerstvom zdravotníctva.
(2)
Register zdravotníckych zariadení obsahuje údaje z povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti4) doplnené o údaje vyplývajúce zo štatistického zisťovania uvedeného v prvom a druhom bode prílohy č. 2.
§ 4
Centrálny register zdravotníckych pracovníkov
Centrálny register zdravotníckych pracovníkov obsahuje registre zdravotníckych pracovníkov.5)
§ 5
Predkladanie údajov
Údaje zo štatistických zisťovaní uvedených v prílohách č. 1 a 2 sa predkladajú v listinnej podobe alebo v elektronickej forme.
§ 6
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2005.
Rudolf Zajac v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 763/2004 Z. z.
ZOZNAM ŠTÁTNYCH ŠTATISTICKÝCH ZISŤOVANÍ O ZDRAVOTNÍCTVE
Krátkodobé štátne štatistické zisťovania
1. ON (MZ SR) 1-04 Štvrťročný výkaz o vybraných ekonomických ukazovateľoch v príspevkových
a neziskových organizáciách
2. ZS (MZSR) 1-12 Štatistický lístok pacienta hospitalizovaného v psychiatrickom zariadení
3. ZS (MZ SR) 2-12 Hlásenie príčin a okolností úmyselného sebapoškodenia
4. ZS (MZ SR) 3-12 Hlásenie o ukončenej kúpeľnej liečbe
5. ZS (MZ SR) 4-12 Hlásenie liečby užívateľa drog
Dlhodobé štátne štatistické zisťovania
1. A (MZ SR) 2-01 Ročný výkaz o činnosti diabetologických ambulancií
2. A (MZ SR) 3-01 Ročný výkaz o činnosti ambulancií pneumológie a ftizeológie
3. A (MZ SR) 4-01 Ročný výkaz o činnosti psychiatrických ambulancií
4. A (MZ SR) 5-01 Ročný výkaz o činnosti ambulancií pre deti a dorast
5. A (MZ SR) 6-01 Ročný výkaz o činnosti oddelenia lekárskej genetiky
6. A (MZ SR) 7-01 Ročný výkaz o činnosti gynekologických ambulancií
7. A (MZ SR) 8-01 Ročný výkaz o stomatologickej starostlivosti
8. A (MZ SR) 9-01 Ročný výkaz o činnosti dermatovenerologických ambulancií
9. A (MZ SR) 10-01 Ročný výkaz o doraste
10. A (MZ SR) 11-01 Ročný výkaz o činnosti oddelenia telovýchovného lekárstva
11. A (MZ SR) 12-01 Ročný výkaz o činnosti chirurgických odborov (ambulantných a posteľových)
12. A (MZ SR) 13-01 Ročný výkaz o nefrologickej starostlivosti a liečbe nahrádzajúcej funkciu obličiek
13. A (MZ SR) 15-01 Ročný výkaz o činnosti oftalmologických oddelení a ambulancií
14. A (MZ SR) 16-01 Ročný výkaz o činnosti oddelení fakultnej nemocnice pre cudzokrajné choroby
15. A (MZ SR) 17-01 Ročný výkaz o činnosti kardiologických ambulancií
16. A (MZ SR) 18-01 Ročný výkaz o činnosti neurologických ambulancií
17. A (MZ SR) 19-01 Ročný výkaz o činnosti záchrannej zdravotnej služby (pracovísk urgentnej
medicíny)
18. A (MZ SR) 20-01 Ročný výkaz o činnosti agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti
19. K (MZ SR) 1-01 Ročný výkaz o činnosti oddelenia a ambulancie klinickej biochémie
20. K (MZ SR) 2-01 Ročný výkaz o činnosti hematologického a transfuziologického oddelenia (úseku)
21. K (MZ SR) 3-01 Ročný výkaz o činnosti oddelenia (pracoviska) nukleárnej medicíny
22. K (MZ SR) 4-01 Ročný výkaz o činnosti rádiológie
23. K (MZ SR) 5-01 Ročný výkaz o činnosti fyziatricko-rehabilitačného (rehabilitačného) oddelenia
a ambulancie
24. K (MZ SR) 6-01 Ročný výkaz o činnosti oddelenia (ambulancie) ortopedickej protetiky
a výdajne individuálnych ortopedicko-protetických pomôcok
25. K (MZ SR) 7-01 Ročný výkaz o činnosti ambulancie a laboratória klinickej imunológie
a alergológie
26. K (MZ SR) 8-01 Ročný výkaz o činnosti oddelenia patologickej anatómie
27. K (MZ SR) 9-01 Ročný výkaz o činnosti súdnolekárskeho oddelenia
28. L (MZ SR) 1-01 Ročný výkaz o posteľovom fonde zdravotníckeho zariadenia
29. L (MZ SR) 3-01 Ročný výkaz o gynekologicko-pôrodníckej starostlivosti
30. L (MZ SR) 4-01 Ročný výkaz o činnosti anestéziológie a intenzívnej medicíny
31. L (MZ SR) 5-01 Ročný výkaz o činnosti oddelenia radiačnej onkológie
32. L (MZ SR) 8-01 Ročný výkaz o činnosti detských sanatórií
33. L (MZ SR) 9-01 Ročný výkaz o činnosti psychiatrického oddelenia nemocnice, psychiatrickej
nemocnice a psychiatrickej liečebne
34. L (MZ SR) 10-01 Ročný výkaz o neodkladnej chirurgickej pomoci pri niektorých ochoreniach
35. L(MZ SR) 11-01 Ročný výkaz o výkonoch kúpeľných organizácií
36. L (MZ SR) 12-01 Ročný výkaz o činnosti neurochirurgického oddelenia
37. L (MZ SR) 13-01 Ročný výkaz o činnosti oddelenia a ambulancie klinickej onkológie
38. L(MZ SR) 14-01 Ročný výkaz o činnosti psychiatrického stacionára
39. ODZ (MZ SR) 10-01 Ročný výkaz o činnosti motorového parku
40. OL (MZ SR) 1-01 Ročný výkaz o liekoch a zdravotníckych pomôckach
41. ON (MZ SR) 2-01 Ročný výkaz o vybraných ekonomických ukazovateľoch neštátnych
zdravotníckych zariadení
42. M (MZ SR) 1-01 Ročný výkaz o stave zamestnancov v zdravotníckych službách
43. R(MZ SR) 1-01 Hlásenie o vzniku a zmenách poskytovateľa
44. R (MZ SR) 8-99 Hlásenie štatistických údajov o lekárovi a farmaceutovi
45. R (MZ SR) 4-02 Register chronických ochorení pľúc vedený Národným ústavom tuberkulózy
a respiračných chorôb
46. S (MZ SR) 1-02 Ročný výkaz o sieti zdravotníckych zariadení
47. S (MZ SR) 2-01 Ročný výkaz o sieti neštátnych zdravotníckych zariadení
48. S (MZ SR) 3-01 Ročný výkaz o sieti zdravotníckych zariadení (posteľová časť)
49. S (MZ SR) 6-01 Ročný výkaz o sieti prírodných liečebných kúpeľov
50. ZS (MZ SR) 13-01 Hlásenie o pacientovi s genetickými chorobami vedený Centrom lekárskej
genetiky Fakultnej nemocnice Bratislava
Príloha č. 2 k vyhláške č. 763/2004 Z. z.
ZOZNAM ŠTATISTICKÝCH ZISŤOVANÍ VYKONÁVANÝCH V REZORTE MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA NA ÚČELY TVORBY A VÝKONU ŠTÁTNEJ ZDRAVOTNEJ POLITIKY A NA ÚČELY DOZORU
1. R (MZ SR) 1-99 Hlásenie pre zápis neštátneho zdravotníckeho zariadenia do registra
zdravotníckych zariadení MZ SR, predkladateľ - právnická osoba
2. R (MZ SR) 2-99 Hlásenie pre zápis neštátneho zdravotníckeho zariadenia do registra
zdravotníckych zariadení MZ SR, predkladateľ - fyzická osoba
3. R(MZ SR) 3-01 Hlásenie o zdravotníckej technike
4. Z(MZ SR) 1-12 Záznam o prijatí do ústavnej starostlivosti
5. Z(MZ SR) 4-12 Správa o rodičke
6. Z(MZ SR) 5-12 Správa o novorodencovi
7. Z(MZ SR) 6-12 Hlásenie vrodenej chyby
8. Z(MZ SR) 7-12 Žiadosť o umelé prerušenie tehotenstva a hlásenie potratu
9. Z(MZ SR) 8-12 Hlásenie pohlavnej choroby
10. Z(MZ SR) 12-12 Hlásenie choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania
11. M (MZ SR) 2-04 Štvrťročný výkaz o zložení mzdových prostriedkov a o zamestnancoch
v zdravotníctve
12. M (MZ SR) 3-04 Štvrťročný výkaz o zložení mzdových prostriedkov a o zamestnancoch
v štátnozamestnaneckom pomere v zdravotníctve
13. ZR(MZ SR) 1-12 Hlásenie o pacientovi s diabetes melitus typ 1
14. ZR(MZ SR)2-12 Hlásenie o pacientovi s vrodenou chybou srdca
15. ZR(MZ SR) 3-12 Hlásenie o pacientovi s mentálnou retardáciou
16. ZR(MZ SR) 4-12 Hlásenie o pacientovi s akútnou koronárnou príhodou
17. ZR(MZ SR) 5-12 Hlásenie o pacientovi s cievnou mozgovou príhodou
18. ZR(MZ SR)6-12 Národný register asistovanej reprodukcie Slovenskej republiky
1)
Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.
§ 79 písm. q) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 613/2002 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2003 až 2005 v znení neskorších predpisov.
3)
4)
§ 25 zákona č. 578/2004 Z. z.
§ 8 ods. 2 a 3 zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov.
5)
§ 27 zákona č. 578/2004 Z. z.