766/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2005

766
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 15. decembra 2004
o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na vydanie povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 34 ods. 3 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Splnenie podmienok na vydanie povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia podľa § 33 ods. 1 zákona sa preukazuje dokladmi podľa § 2 a 3.
§ 2
(1)
Splnenie podmienky podľa § 33 ods. 1 písm. a) a § 34 ods. 2 zákona sa preukazuje dokladom o splatení základného imania vo výške podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona, a to vyhlásením správcu účtu o splatení základného imania alebo výpisom z účtu.
(2)
Splnenie podmienky podľa § 34 ods. 2 zákona sa preukazuje dokladmi podľa odseku 1 vždy ku koncu kalendárneho roka.
(3)
Splnenie podmienky podľa § 34 ods. 1 zákona sa preukazuje dokladom o tom, že všetky akcie sú vydané v podobe zaknihovaných cenných papierov na meno, a to zoznamom akcionárov a výpisom z účtu majiteľov zaknihovaných cenných papierov.
(4)
Splnenie podmienky podľa § 33 ods. 1 písm. b) zákona sa preukazuje dokladmi o dôveryhodnom pôvode peňažných vkladov vložených do základného imania budúcej zdravotnej poisťovne zakladateľmi a dokladom o pôvode ďalších finančných zdrojov budúcej zdravotnej poisťovne, a to
a)
pri fyzickej osobe prehľadom o jej majetkovej a finančnej situácii, výpisom z účtov, výpisom z katastra nehnuteľností,
b)
pri právnickej osobe predložením účtovných závierok overených audítorom spolu s výrokom audítora, správ o hospodárení predkladaných valnému zhromaždeniu za posledné tri roky; ak právnická osoba vznikla pred menej ako tromi rokmi pred preukazovaním splnenia podmienky podľa § 33 ods. 1 písm. b) zákona, predkladajú sa uvedené doklady len za obdobie od jej vzniku.
(5)
Splnenie podmienky podľa § 33 ods. 1 písm. c) zákona sa preukazuje
a)
dokladmi podľa odseku 3,
b)
zoznamom fyzických osôb s kvalifikovanou účasťou na budúcej poisťovni, zoznamom blízkych osôb,1) ktoré sú v čase podania žiadosti o povolenie na vykonávanie verejného zdravotného poistenia v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu k inej zdravotnej poisťovni, zahraničnej poisťovni, v pobočke zahraničnej poisťovne alebo vo finančnej inštitúcii,2) s uvedením obchodného mena, právnej formy, identifikačného čísla a sídla takej inštitúcie a mena a priezviska týchto blízkych osôb,
c)
zoznamom právnických osôb s uvedením obchodného mena, právnej formy, identifikačného čísla, sídla, výšky základného imania a percentuálnej výšky podielu, v ktorých má
1.
fyzická osoba s kvalifikovanou účasťou na budúcej zdravotnej poisťovni podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach v rozsahu najmenej 10 % alebo je členom ich štatutárnych orgánov alebo dozorných orgánov, alebo celým svojím majetkom ručí za ich záväzky, alebo
2.
právnická osoba s kvalifikovanou účasťou na budúcej zdravotnej poisťovni podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach v rozsahu najmenej 10 % alebo je zastúpená v ich štatutárnych orgánoch alebo dozorných orgánoch, alebo celým svojím majetkom ručí za ich záväzky.
(6)
Splnenie podmienky podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona sa pri osobách navrhovaných za členov predstavenstva a členov dozornej rady, prokuristov, vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zdravotnej poisťovne a osôb zodpovedných za výkon vnútornej kontroly preukazuje
a)
dokladom o dosiahnutom vzdelaní a praxi v oblasti finančného trhu alebo zdravotného poistenia, ktorý potvrdzuje splnenie podmienok podľa § 33 ods. 5 zákona,
b)
stručným odborným životopisom,
c)
odpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace; ak ide o cudzinca, potvrdením obdobného charakteru vydaným príslušným orgánom štátu, v ktorom má trvalý pobyt, štátu, ktorého je občanom, alebo štátov, v ktorých sa táto osoba v posledných piatich rokoch nepretržite zdržovala viac ako šesť mesiacov; ak také dokumenty príslušné štáty nevydávajú, možno ich nahradiť čestným vyhlásením,
d)
čestným vyhlásením, že všetky predložené doklady podľa tohto odseku sú pravdivé.
(7)
Splnenie podmienok podľa § 33 ods. 1 písm. e) zákona sa preukazuje dokladmi potvrdzujúcimi prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami,3) ku ktorej patrí akcionár s kvalifikovanou účasťou na budúcej zdravotnej poisťovni, s uvedením výšky priamych a nepriamych podielov na základnom imaní alebo hlasovacích právach v právnickej osobe v rámci takejto skupiny. Tieto skutočnosti sa preukazujú výpisom z obchodného registra, výpisom z registra emitenta alebo výpisom z účtu majiteľa zaknihovaného cenného papiera.
(8)
Splnenie podmienok podľa § 33 ods. 1 písm. f) zákona sa preukazuje dokladmi podľa odseku 6 písm. b) a c) preukazujúcimi, že úzke väzby v rámci prehľadnosti skupiny s úzkymi väzbami,3) ku ktorej patrí akcionár s kvalifikovanou účasťou na budúcej zdravotnej poisťovni, neprekážajú výkonu dohľadu, a grafickým znázornením štruktúry takejto skupiny.
(9)
Splnenie podmienky podľa § 33 ods. 1 písm. g) zákona sa preukazuje
a)
dokladom potvrdzujúcim informácie o technickom vybavení budúcej zdravotnej poisťovne s uvedením údajov o výpočtovej technike (hardvér, softvér), informačnom systéme vrátane informácií o jeho bezpečnosti a bezpečnosti prenosu dát,
b)
vnútornými pracovnými predpismi, smernicami alebo pokynmi upravujúcimi
1.
systém vnútornej kontroly,
2.
pravidlá činnosti vo vzťahu ku klientom vrátane vzoru tlačív používaných v styku s klientmi,
3.
pravidlá uzatvárania zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
4.
pravidlá kontroly výberu poistného,
5.
pravidlá kontroly poskytovania zdravotnej starostlivosti,
6.
pravidlá tvorby a vedenia zoznamov poistencov čakajúcich na poskytnutie zdravotnej starostlivosti,
7.
pravidlá zaraďovania poistencov na dispenzarizáciu,
c)
vnútornými pracovnými predpismi upravujúcimi systém kontroly a riadenia rizika vyplývajúceho z obchodnej činnosti a zoznamom vedúcich zamestnancov zodpovedných za riadenie rizík s vymedzením náplne ich činnosti a rozsahu zodpovednosti.
§ 3
(1)
Doklady podľa § 2 sa predkladajú v origináloch; ak nemožno predložiť ich originály, predkladajú sa ako úradne osvedčené kópie.
(2)
Ak sú doklady podľa § 2 vyhotovené v cudzom jazyku, splnenie podmienok sa preukazuje aj ich úradne osvedčeným prekladom do slovenského jazyka.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2005.
Rudolf Zajac v. r.
2)
§ 33 ods. 4 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)