770/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2014

770
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 20. decembra 2004,
ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Zdravotnícke zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti
§ 1
Zdravotnícke zariadenie ambulantnej zdravotnej starostlivosti je určené na poskytovanie zdravotnej starostlivosti osobe, ktorej zdravotný stav nevyžaduje nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti nepresahujúce 24 hodín.
§ 2
(1)
Ambulancia je základná ucelená jednotka určená na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ktorá nevyžaduje pobyt osoby na lôžku.
(2)
Ambulancie sa členia na
a)
ambulancie všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti,1)
b)
ambulancie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti2) v príslušnom špecializačnom odbore; ambulancie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti sú uvedené v prílohe.
(3)
Ambulanciou je aj dopravný prostriedok osobitne upravený a vybavený na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
(4)
Ambulancia podľa odseku 3, ktorá je ambulanciou záchrannej zdravotnej služby, je určená na poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti osobám alebo pacientom pri ich neodkladnej preprave do zdravotníckeho zariadenia alebo neodkladnej preprave pacienta medzi zdravotníckymi zariadeniami.
(5)
Ambulancia podľa odseku 3, ktorá je ambulanciou rýchlej lekárskej pomoci, je určená na poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti2a) pri neodkladnej preprave pacienta do zdravotníckeho zariadenia alebo neodkladnej preprave pacienta medzi zdravotníckymi zariadeniami, poskytovanej alebo riadenej lekárom špecialistom.2b)
(6)
Ambulancia podľa odseku 3, ktorá je ambulanciou rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky, je určená na poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti pri neodkladnej preprave pacienta do zdravotníckeho zariadenia alebo neodkladnej preprave pacienta medzi zdravotníckymi zariadeniami.
(7)
Ambulancia podľa odseku 3, ktorá je ambulanciou rýchlej zdravotnej pomoci, je určená na poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti pri neodkladnej preprave pacienta do zdravotníckeho zariadenia alebo neodkladnej preprave pacienta medzi zdravotníckymi zariadeniami. Pri preprave osôb sa nevyžaduje zdravotná starostlivosť poskytovaná bezprostredne lekárom.2a)
(8)
Ambulancia podľa odseku 3, ktorá je ambulanciou vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby,2c) je určená na poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti poskytovanej alebo riadenej lekárom špecialistom pri neodkladnej preprave pacienta do zdravotníckeho zariadenia alebo neodkladnej preprave pacienta medzi zdravotníckymi zariadeniami.
§ 3
Zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti je určené na vykonanie chirurgických výkonov v príslušných špecializačných odboroch alebo na vykonanie takých diagnostických výkonov a liečebných výkonov, pri ktorých sa predpokladá, že zdravotný stav osoby bude vyžadovať nepretržitý pobyt osoby na lôžku nepresahujúci 24 hodín.
§ 4
Stacionár je určený na poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti osobám, ktorých zdravotný stav vyžaduje opakované denné poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti vždy v nadväznosti na ústavnú zdravotnú starostlivosť alebo ambulantnú zdravotnú starostlivosť.
§ 5
Poliklinika je súbor vzájomne spoločne a jednotne organizovaných ambulancií všeobecnej zdravotnej starostlivosti, ambulancií špecializovanej zdravotnej starostlivosti a zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek prevádzkovaných spravidla na jednom spoločnom mieste poskytovania zdravotnej starostlivosti.
§ 6
Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti poskytuje komplexne domácu ošetrovateľskú starostlivosť,3) pôrodnú asistenciu4) osobám, pri ktorých sa predpokladá, že ich zdravotný stav si nebude vyžadovať nepretržitý pobyt v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti, a osobám, ktoré poskytnutie ústavnej zdravotnej starostlivosti odmietli.5)
§ 7
(1)
V zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek sa zabezpečujú a vykonávajú vyšetrenia, rozbory, skúšky a liečba v súvislosti s poskytovanou ambulantnou zdravotnou starostlivosťou alebo ústavnou zdravotnou starostlivosťou.
(2)
Zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, ktoré je biobankou, dlhodobo uchováva vzorky biologického ľudského materiálu, tkanív alebo buniek získaných od živých osôb alebo mŕtvych osôb na diagnostické alebo výskumné účely, vykonáva ich spracovanie, konzerváciu, skladovanie a distribúciu a vedie o nich databázu.5b)
(3)
Zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, ktoré je tkanivovým zariadením dlhodobo alebo krátkodobo, uchováva preparované zbierky biologických vzoriek, ľudských tkanív alebo buniek získaných od živých osôb alebo mŕtvych osôb na účely transplantácie alebo liečby, vykonáva ich odbery, testovanie, spracovanie, konzerváciu, balenie, skladovanie, distribúciu a vedie o nich databázu.5b)
(4)
Zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, ktoré je referenčným laboratóriom, zabezpečuje overovanie laboratórnych výsledkov, stanovuje referenčné metódy a štandardy, vytvára expertíznu a metodickú činnosť alebo uchováva zakonzervované biologické vzorky získané od živých osôb alebo od mŕtvych osôb.
§ 8
Mobilný hospic je domáca starostlivosť vykonávaná pracovníkom hospicu (§ 13).
Zdravotnícke zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti
§ 9
Zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti je určené na poskytovanie zdravotnej starostlivosti osobám, ktorých zdravotný stav vyžaduje nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti spojené s predpokladaným pobytom na lôžku v zdravotníckom zariadení presahujúcim 24 hodín.
§ 10
(1)
V nemocnici sa nepretržite poskytuje neodkladná zdravotná starostlivosť, špecializovaná zdravotná starostlivosť a s ňou súvisiaca ambulantná zdravotná starostlivosť a lekárenská starostlivosť v nemocničnej lekárni.
(2)
Vo všeobecnej nemocnici sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť na pracoviskách rôznych špecializačných odborov.
(3)
V špecializovanej nemocnici sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť prevažne v jednom špecializačnom odbore, prípadne aj v odboroch s ním súvisiacich; a v nemocnici v pôsobnosti
a)
Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, v ktorej sa v rámci zdravotnej starostlivosti poskytujú aj špecifické výkony osobám vykonávajúcim štátnu službu príslušníkov ozbrojených síl, príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Slovenskej informačnej služby, príslušníkov Národného bezpečnostného úradu, príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže a príslušníkov Železničnej polície, a
b)
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, v ktorej sa poskytujú špecifické výkony osobám, ktoré sú vo väzbe a vo výkone trestu odňatia slobody.
(4)
Špecializovanou nemocnicou je aj centrum pre liečbu drogových závislostí, v ktorom sa poskytuje nepretržitá, systematická a dlhodobo programovaná špecializovaná zdravotná starostlivosť osobám, ktoré sú závislé od psychoaktívnych látok, zameraná na zlepšenie ich zdravotného stavu, kvality života a na integráciu do spoločnosti.
§ 11
V liečebni sa poskytuje špecializovaná zdravotná starostlivosť zameraná najmä na poruchy zdravia chronického charakteru so zdĺhavým priebehom liečenia.
§ 12
V dome ošetrovateľskej starostlivosti sa poskytuje nepretržitá ošetrovateľská starostlivosť vrátane ošetrovateľskej rehabilitácie osobám, ktorých zdravotný stav si nevyžaduje sústavnú zdravotnú starostlivosť poskytovanú lekárom, ale si vyžaduje nepretržité poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti s predpokladaným pobytom na lôžku presahujúcim 24 hodín a ktorú nemožno vykonávať v prirodzenom sociálnom prostredí osoby.
§ 13
V hospici sa poskytuje zdravotná starostlivosť osobám s nevyliečiteľnou, a zároveň pokročilou a aktívne progredujúcou chorobou, ktorá spravidla vedie k smrti. Cieľom zdravotnej starostlivosti poskytovanej v hospici je zlepšenie kvality života, zmiernenie utrpenia týchto osôb a stabilizácia ich zdravotného stavu. Súčasťou hospicu môže byť aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach ambulantnej zdravotnej starostlivosti vrátane domácej starostlivosti v byte chorého.
§ 14
(1)
V prírodných liečebných kúpeľoch a v kúpeľnej liečebni5a) sa poskytuje zdravotná starostlivosť osobe na účely stabilizácie zdravotného stavu, regenerácie zdravia alebo prevencie chorôb.
(2)
Prírodné liečebné kúpele a kúpeľnú liečebňu možno zriadiť len v mieste, kde
a)
bol uznaný prírodný liečivý zdroj alebo
b)
boli vyhlásené klimatické podmienky na priaznivé liečenie.
§ 15
Zariadenie biomedicínskeho výskumu je určené na také poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ktoré vedie k získavaniu a overovaniu nových biologických, medicínskych, ošetrovateľských poznatkov a poznatkov z pôrodnej asistencie na človeku a vyžaduje nepretržitý pobyt osoby na lôžku presahujúci 24 hodín.
§ 16
Spoločné ustanovenia
(1)
Zdravotnícke zariadenie, ktoré popri poskytovaní zdravotnej starostlivosti umožňuje aj pravidelnú praktickú časť výučby žiakov stredných zdravotníckych škôl, praktickú časť vysokoškolského vzdelávania v zdravotníckych povolaniach alebo ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov na základe dohody uzatvorenej podľa osobitného predpisu6) sa považuje za výučbové zdravotnícke zariadenie.
(2)
Pracovisko zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti, na ktorom sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť na lôžku alebo spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky, sa označuje ako oddelenie. Oddelenie univerzitnej nemocnice alebo oddelenie fakultnej nemocnice sa po dohode štatutárneho orgánu zdravotníckeho zariadenia s príslušným rektorom vysokej školy môže označiť ako klinika vrátane spojenia označenia s označením príslušnej vzdelávacej inštitúcie. Oddelenie možno ďalej organizačne členiť na ošetrovacie jednotky.
§ 18
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2005.
Rudolf Zajac v. r.
Príloha k vyhláške č. 770/2004 Z. z.
1.
Gynekologická ambulancia je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo lekárom s profesijným titulom gynekológ a pôrodník. V gynekologickej ambulancii sa môže v rámci poskytovania špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore uvedenom v predchádzajúcej vete poskytovať aj špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť
a)
v špecializačnom odbore gynekologická urológia lekárom s profesijným titulom gynekologický urológ,
b)
v špecializačnom odbore materno-fetálna medicína lekárom s profesijným titulom lekár materno-fetálnej medicíny,
c)
v špecializačnom odbore onkológia v gynekológii lekárom s profesijným titulom onkogynekológ,
d)
v špecializačnom odbore reprodukčná medicína lekárom s profesijným titulom lekár reprodukčnej medicíny,
e)
v špecializačnom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve lekárom s profesijným titulom lekár ultrazvuku v gynekológii a pôrodníctve,
f)
v špecializačnom odbore gynekologická sexuológia lekárom s profesijným titulom sexuológ, ktorý získal špecializáciu v špecializačnom odbore gynekologická sexuológia podľa predpisov účinných do 30. júna 2010,
g)
v certifikovanej pracovnej činnosti mamodiagnostika v gynekológii lekárom s profesijným titulom gynekológ a pôrodník s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti mamodiagnostika v gynekológii,
h)
v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostika a liečba imunopatologických stavov v gynekológii lekárom s profesijným titulom gynekológ a pôrodník s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostika a liečba imunopatologických stavov v gynekológii, alebo
i)
v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých lekárom s profesijným titulom gynekológ a pôrodník s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých.
2.
Ambulancia zubného lekárstva je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v odbore zubné lekárstvo osobou s profesijným titulom zubný lekár. V zubnej ambulancii sa môže v rámci poskytovania špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v odbore uvedenom v predchádzajúcej vete poskytovať aj špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť
a)
v špecializačnom odbore detské zubné lekárstvo zubným lekárom s profesijným titulom detský zubný lekár,
b)
v certifikovanej pracovnej činnosti dentoalveolárna chirurgia zubným lekárom s profesijným titulom zubný lekár s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti dentoalveolárna chirurgia,
c)
v certifikovanej pracovnej činnosti choroby slizníc ústnej dutiny zubným lekárom s profesijným titulom zubný lekár s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti choroby slizníc ústnej dutiny,
d)
v certifikovanej pracovnej činnosti implantológia zubným lekárom s profesijným titulom zubný lekár s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti implantológia,
e)
v certifikovanej pracovnej činnosti mukogingiválna chirurgia zubným lekárom s profesijným titulom zubný lekár s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti mukogingiválna chirurgia, alebo
f)
v odbore dentálna hygiena osobou s profesijným titulom dentálna hygienička.
3.
Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore maxilofaciálna chirurgia zubným lekárom s profesijným titulom maxilofaciálny chirurg.
4.
Ambulancia čeľustnej ortopédie je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia zubným lekárom s profesijným titulom čeľustný ortopéd.
5.
Ambulancia vnútorného lekárstva je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo lekárom s profesijným titulom internista. V ambulancii vnútorného lekárstva sa môže v rámci poskytovania špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore uvedenom v predchádzajúcej vete poskytovať aj špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť
a)
v špecializačnom odbore hepatológia lekárom s profesijným titulom hepatológ, alebo lekárom s profesijným titulom internista, ktorý získal špecializáciu v špecializačnom odbore hepatológia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004,
b)
v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých lekárom s profesijným titulom internista s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých,
c)
v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia lekárom s profesijným titulom internista s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia,
d)
v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná kolonoskopia lekárom s profesijným titulom internista s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná kolonoskopia,
e)
v certifikovanej pracovnej činnosti echokardiografia lekárom s profesijným titulom internista s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti echokardiografia, alebo
f)
v certifikovanej pracovnej činnosti ultrazvukové vyšetrenie cievneho systému lekárom s profesijným titulom internista s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti ultrazvukové vyšetrenie cievneho systému.
6.
Angiologická ambulancia je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore angiológia lekárom s profesijným titulom angiológ alebo lekárom, ktorý získal špecializáciu v špecializačnom odbore angiológia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004. V angiologickej ambulancii sa môže v rámci poskytovania špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore uvedenom v predchádzajúcej vete poskytovať aj špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť
a)
v certifikovanej pracovnej činnosti ultrazvukové vyšetrenie cievneho systému lekárom s profesijným titulom angiológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti ultrazvukové vyšetrenie cievneho systému,
b)
v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých lekárom s profesijným titulom angiológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých, alebo
c)
v certifikovanej pracovnej činnosti echokardiografia lekárom s profesijným titulom angiológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti echokardiografia.
7.
Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore diabetológia a poruchy látkovej premeny a výživy lekárom s profesijným titulom diabetológ. V diabetologickej ambulancii sa môže v rámci poskytovania špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore uvedenom v predchádzajúcej vete poskytovať aj špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých lekárom s profesijným titulom diabetológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých.
8.
Endokrinologická ambulancia je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore endokrinológia lekárom s profesijným titulom endokrinológ. V endokrinologickej ambulancii sa môže v rámci poskytovania špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore uvedenom v predchádzajúcej vete poskytovať aj špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých lekárom s profesijným titulom endokrinológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých.
9.
Gastroenterologická ambulancia je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore gastroenterológia lekárom s profesijným titulom gastroenterológ. V gastroenterologickej ambulancii sa môže v rámci poskytovania špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore uvedenom v predchádzajúcej vete poskytovať aj špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť
a)
v špecializačnom odbore hepatológia lekárom s profesijným titulom hepatológ, alebo lekárom s profesijným titulom gastroenterológ, ktorý získal špecializáciu v špecializačnom odbore hepatológia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004,
b)
v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých lekárom s profesijným titulom gastroenterológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých,
c)
v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia lekárom s profesijným titulom gastroenterológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia,
d)
v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná kolonoskopia lekárom s profesijným titulom gastroenterológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná kolonoskopia, alebo
e)
v certifikovanej pracovnej činnosti endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia lekárom s profesijným titulom gastroenterológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia.
10.
Geriatrická ambulancia je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore geriatria lekárom s profesijným titulom geriater. V geriatrickej ambulancii sa môže v rámci poskytovania špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore uvedenom v predchádzajúcej vete poskytovať aj špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých lekárom s profesijným titulom geriater s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých.
11.
Hematologická a transfúziologická ambulancia je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore hematológia a transfúziológia lekárom s profesijným titulom hematológ a transfúziológ. V hematologickej a transfúziologickej ambulancii sa môže v rámci poskytovania špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore uvedenom v predchádzajúcej vete poskytovať aj špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť
a)
v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých lekárom s profesijným titulom hematológ a transfúziológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých, alebo
b)
v certifikovanej pracovnej činnosti komplexná diagnostika a liečba pri vrodených a získaných poruchách hemostázy lekárom s profesijným titulom hematológ a transfúziológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti komplexná diagnostika a liečba pri vrodených a získaných poruchách hemostázy.
12.
Infektologická ambulancia je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore infektológia lekárom s profesijným titulom infektológ. V infektologickej ambulancii sa môže v rámci poskytovania špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore uvedenom v predchádzajúcej vete poskytovať aj špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých lekárom s profesijným titulom infektológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých.
13.
Ambulancia tropickej medicíny je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore tropická medicína lekárom s profesijným titulom lekár tropickej medicíny alebo lekárom, ktorý získal certifikát v certifikovanej pracovnej činnosti tropická medicína podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004.
14.
Ambulancia klinickej farmakológie je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore klinická farmakológia lekár s profesijným titulom lekár klinickej farmakológie. V ambulancii klinickej farmakológie sa môže v rámci poskytovania špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore uvedenom v predchádzajúcej vete poskytovať aj špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých lekárom s profesijným titulom lekár klinickej farmakológie s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých.
15.
Kardiologická ambulancia je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore kardiológia lekárom s profesijným titulom kardiológ. V kardiologickej ambulancii sa môže v rámci poskytovania špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore uvedenom v predchádzajúcej vete poskytovať aj špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť
a)
v certifikovanej pracovnej činnosti echokardiografia lekárom s profesijným titulom kardiológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti echokardiografia,
b)
v certifikovanej pracovnej činnosti ultrazvukové vyšetrenie cievneho systému lekárom s profesijným titulom kardiológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti ultrazvukové vyšetrenie cievneho systému,
c)
v certifikovanej pracovnej činnosti vyšetrovacie metódy v kardiológii lekárom s profesijným titulom kardiológ, ktorý získal certifikát v certifikovanej pracovnej činnosti vyšetrovacie metódy v kardiológii podľa predpisov účinných do 31. decembra 2004 a predpisov účinných do 31. mája 2006, alebo
d)
v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých lekárom s profesijným titulom kardiológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých.
16.
Ambulancia klinickej onkológie je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore klinická onkológia lekárom s profesijným titulom klinický onkológ. V ambulancii klinickej onkológie sa môže v rámci poskytovania špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore uvedenom v predchádzajúcej vete poskytovať aj špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť
a)
v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých lekárom s profesijným titulom klinický onkológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých, alebo
b)
v certifikovanej pracovnej činnosti mamodiagnostika v gynekológii lekárom s profesijným titulom klinický onkológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti mamodiagnostika v gynekológii.
17.
Ambulancia radiačnej onkológie je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore radiačná onkológia lekárom s profesijným titulom radiačný onkológ.
18.
Ambulancia pracovného lekárstva je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo lekárom s profesijným titulom lekár pracovného lekárstva. V ambulancii pracovného lekárstva sa môže v rámci poskytovania špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore uvedenom v predchádzajúcej vete poskytovať aj špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť
a)
v špecializačnom odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia lekárom s profesijným titulom klinický pracovný lekár a toxikológ, alebo
b)
v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých lekárom s profesijným titulom lekár pracovného lekárstva s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých.
19.
Nefrologická ambulancia je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore nefrológia lekárom s profesijným titulom nefrológ. V nefrologickej ambulancii sa môže v rámci poskytovania špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore uvedenom v predchádzajúcej vete poskytovať aj špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých lekárom s profesijným titulom nefrológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých.
20.
Pneumologicko-ftizeologická ambulancia je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore pneumológia a ftizeológia lekárom s profesijným titulom pneumoftizeológ. V pneumologicko-ftizeologickej ambulancii sa môže v rámci poskytovania špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore uvedenom v predchádzajúcej vete poskytovať aj špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť
a)
v certifikovanej pracovnej činnosti endoskopia respiračného systému lekárom s profesijným titulom pneumoftizeológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti endoskopia respiračného systému, alebo
b)
v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých lekárom s profesijným titulom pneumoftizeológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých.
21.
Reumatologická ambulancia je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore reumatológia lekárom s profesijným titulom reumatológ. V reumatologickej ambulancii sa môže v rámci poskytovania špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore uvedenom v predchádzajúcej vete poskytovať aj špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých lekárom s profesijným titulom reumatológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých.
22.
Algeziologická ambulancia je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore algeziológia lekárom s profesijným titulom algeziológ.
23.
Chirurgická ambulancia je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore chirurgia lekárom s profesijným titulom chirurg. V chirurgickej ambulancii sa môže v rámci poskytovania špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore uvedenom v predchádzajúcej vete poskytovať aj špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť
a)
v špecializačnom odbore onkológia v chirurgii lekárom s profesijným titulom onkochirurg, alebo
b)
v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých lekárom s profesijným titulom chirurg s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých.
24.
Ambulancia kardiochirurgická je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore kardiochirurgia lekárom s profesijným titulom kardiochirurg.
25.
Ambulancia neurochirurgická je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore neurochirurgia lekárom s profesijným titulom neurochirurg.
26.
Ambulancia úrazovej chirurgie je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore úrazová chirurgia lekárom s profesijným titulom traumatológ.
27.
Ambulancia plastickej chirurgie je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore plastická chirurgia lekárom s profesijným titulom plastický chirurg. V ambulancii plastickej chirurgie sa môže v rámci poskytovania špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore uvedenom v predchádzajúcej vete poskytovať aj špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v certifikovanej pracovnej činnosti chirurgia prsníka lekárom s profesijným titulom plastický chirurg s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti chirurgia prsníka.
28.
Ambulancia cievnej chirurgie je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore cievna chirurgia lekárom s profesijným titulom cievny chirurg. V ambulancii cievnej chirurgie sa môže v rámci poskytovania špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore uvedenom v predchádzajúcej vete poskytovať aj špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v certifikovanej pracovnej činnosti ultrazvukové vyšetrenie cievneho systému lekárom s profesijným titulom cievny chirurg s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti ultrazvukové vyšetrenie cievneho systému.
29.
Ortopedická ambulancia je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore ortopédia lekárom s profesijným titulom ortopéd. V ortopedickej ambulancii sa môže v rámci poskytovania špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore uvedenom v predchádzajúcej vete poskytovať aj špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť
a)
v špecializačnom odbore ortopedická protetika lekárom s profesijným titulom ortoprotetik, alebo
b)
v certifikovanej pracovnej činnosti pediatrická ortopédia lekárom s profesijným titulom pediatrický ortopéd alebo lekárom s profesijným titulom ortopéd s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti pediatrická ortopédia.
30.
Urologická ambulancia je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore urológia lekárom s profesijným titulom urológ. V urologickej ambulancii sa môže v rámci poskytovania špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore uvedenom v predchádzajúcej vete poskytovať aj špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť
a)
v špecializačnom odbore onkológia v urológii lekárom s profesijným titulom onkourológ, alebo
b)
v certifikovanej pracovnej činnosti intervenčná ultrasonografia v urológii lekárom s profesijným titulom urológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti intervenčná ultrasonografia v urológii.
31.
Mamologická ambulancia je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore mamológia lekárom s profesijným titulom mamológ.
32.
Otorinolaryngologická ambulancia je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore otorinolaryngológia lekárom s profesijným titulom otorinolaryngológ. V otorinolaryngologickej ambulancii sa môže v rámci poskytovania špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore uvedenom v predchádzajúcej vete poskytovať aj špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť
a)
v špecializačnom odbore detská otorinolaryngológia otorinolaryngológom so špecializáciou v špecializačnom odbore detská otorinolaryngológia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004,
b)
v špecializačnom odbore pediatrická otorinolaryngológia otorinolaryngológom so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatrická otorinolaryngológia podľa predpisov účinných do 30. júna 2010,
c)
v certifikovanej pracovnej činnosti pediatrická otorinolaryngológia otorinolaryngológom, ktorý získal certifikát v certifikovanej pracovnej činnosti pediatrická otorinolaryngológia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2004,
d)
v špecializačnom odbore foniatria lekárom s profesijným titulom foniater,
e)
v špecializačnom odbore audiológia lekárom s profesijným titulom otorinolaryngológ so špecializáciou v špecializačnom odbore audiológia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004,
f)
v certifikovanej pracovnej činnosti audiológia, lekárom s profesijným titulom otorinolaryngológ, ktorý získal certifikát v certifikovanej pracovnej činnosti audiológia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2004, alebo
g)
v certifikovanej pracovnej činnosti audioprotetika lekárom s profesijným titulom otorinolaryngológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti audioprotetika.
33.
Ambulancia hrudníkovej chirurgie je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore hrudníková chirurgia lekárom s profesijným titulom hrudníkový chirurg. V ambulancii hrudníkovej chirurgie sa môže v rámci poskytovania špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore uvedenom v predchádzajúcej vete poskytovať aj špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v špecializačnom odbore onkológia v chirurgii lekárom s profesijným titulom onkochirurg.
34.
Oftalmologická ambulancia je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore oftalmológia lekárom s profesijným titulom oftalmológ.
35.
Dermatovenerologická ambulancia je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore dermatovenerológia lekárom s profesijným titulom dermatovenerológ. V dermatovenerologickej ambulancii sa môže v rámci poskytovania špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore uvedenom v predchádzajúcej vete poskytovať aj špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v špecializačnom odbore detská dermatovenerológia dermatovenerológom so špecializáciou v špecializačnom odbore detská dermatovenerológia podľa predpisov účinných do 27. marca 2002.
36.
Neurologická ambulancia je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore neurológia lekárom s profesijným titulom neurológ.
37.
Psychiatrická ambulancia je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore psychiatria lekárom s profesijným titulom psychiater. V psychiatrickej ambulancii sa môže v rámci poskytovania špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore uvedenom v predchádzajúcej vete poskytovať aj špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť
a)
v špecializačnom odbore gerontopsychiatria lekárom s profesijným titulom gerontopsychiater,
b)
v špecializačnom odbore psychiatrická sexuológia lekárom s profesijným titulom sexuológ,
c)
v certifikovanej pracovnej činnosti medicína drogových závislostí lekárom s profesijným titulom psychiater s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti medicína drogových závislostí, alebo
d)
v certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia lekárom s profesijným titulom psychiater s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia.
38.
Ambulancia detskej psychiatrie je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore detská psychiatria lekárom s profesijným titulom detský psychiater. V ambulancii detskej psychiatrie sa môže v rámci poskytovania špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore uvedenom v predchádzajúcej vete poskytovať aj špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť
a)
v certifikovanej pracovnej činnosti medicína drogových závislostí lekárom s profesijným titulom detský psychiater s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti medicína drogových závislostí, alebo
b)
v certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia lekárom s profesijným titulom detský psychiater s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia.
39.
Ambulancia klinickej psychológie je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore klinická psychológia psychológom s profesijným titulom klinický psychológ. V ambulancii klinickej psychológie sa môže v rámci poskytovania špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore uvedenom v predchádzajúcej vete poskytovať aj špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť
a)
v certifikovanej pracovnej činnosti drogové závislosti psychológom s profesijným titulom klinický psychológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti medicína drogových závislostí, alebo
b)
v certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia psychológom s profesijným titulom klinický psychológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia.
40.
Ambulancia klinickej logopédie je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore klinická logopédia logopédom s profesijným titulom klinický logopéd. V ambulancii klinickej logopédie sa môže v rámci poskytovania špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore uvedenom v predchádzajúcej vete poskytovať aj špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v certifikovanej pracovnej činnosti afaziológia logopédom s profesijným titulom klinický logopéd s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti afaziológia.
41.
Ambulancia liečebnej pedagogiky je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore liečebná pedagogika liečebným pedagógom s profesijným titulom liečebný pedagóg. V ambulancii liečebnej pedagogiky sa môže v rámci poskytovania špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore uvedenom v predchádzajúcej vete poskytovať aj špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť
a)
v certifikovanej pracovnej činnosti drogové závislosti liečebným pedagógom s profesijným titulom liečebný pedagóg s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti drogové závislosti, alebo
b)
v certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia liečebným pedagógom s profesijným titulom liečebný pedagóg s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia.
42.
Ambulancia lekárskej genetiky je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore lekárska genetika lekárom s profesijným titulom lekár genetik.
43.
Ambulancia klinickej imunológie a alergológie je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore klinická imunológia a alergológia lekárom s profesijným titulom imunoalergológ. V ambulancii klinickej imunológie a alergológie sa môže v rámci poskytovania špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore uvedenom v predchádzajúcej vete poskytovať aj špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých lekárom s profesijným titulom imunoalergológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých.
44.
Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia lekárom s profesijným titulom lekár fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie.
45.
Ambulancia akupunktúry je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore akupunktúra lekárom s profesijným titulom akupunkturista.
46.
Ambulancia telovýchovného lekárstva je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo lekárom s profesijným titulom telovýchovný lekár.
47.
Ambulancia andrológie je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore andrológia lekárom s profesijným titulom andrológ alebo lekárom, ktorý získal špecializáciu v špecializačnom odbore andrológia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, alebo lekárom, ktorý získal certifikát v certifikovanej pracovnej činnosti andrológia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2004.
48.
Ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy lekárom s profesijným titulom pediatrický endokrinológ.
49.
Ambulancia pediatrickej chirurgie je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore detská chirurgia lekárom s profesijným titulom detský chirurg.
50.
Ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa lekárom s profesijným titulom pediatrický gastroenterológ. V ambulancii pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy sa môže v rámci poskytovania špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore uvedenom v predchádzajúcej vete poskytovať aj špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť
a)
v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia lekárom s profesijným titulom pediatrický gastroenterológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia, alebo
b)
v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná kolonoskopia lekárom s profesijným titulom pediatrický gastroenterológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná kolonoskopia.
51.
Ambulancia pediatrickej gynekológie je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore pediatrická gynekológia lekárom s profesijným titulom pediatrický gynekológ.
52.
Ambulancia pediatrickej hematológie a onkológie je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore pediatrická hematológia a onkológia lekárom s profesijným titulom pediatrický hematológ a onkológ. V ambulancii pediatrickej hematológie a onkológie sa môže v rámci poskytovania špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore uvedenom v predchádzajúcej vete poskytovať aj špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v certifikovanej pracovnej činnosti komplexná diagnostika a liečba pri vrodených a získaných poruchách hemostázy lekárom s profesijným titulom pediatrický hematológ a onkológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti komplexná diagnostika a liečba pri vrodených a získaných poruchách hemostázy.
53.
Ambulancia pediatrickej kardiológie je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore pediatrická kardiológia lekárom s profesijným titulom pediatrický kardiológ.
54.
Ambulancia pediatrickej nefrológie je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore pediatrická nefrológia lekárom s profesijným titulom pediatrický nefrológ.
55.
Ambulancia pediatrickej neurológie je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore pediatrická neurológia lekárom s profesijným titulom pediatrický neurológ.
56.
Ambulancia pediatrickej oftalmológie je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore pediatrická oftalmológia lekárom s profesijným titulom pediatrický oftalmológ.
57.
Ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore pediatrická pneumológia a ftizeológia lekárom s profesijným titulom pediatrický pneumoftizeológ. V ambulancii pediatrickej pneumológie a ftizeológie sa môže v rámci poskytovania špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore uvedenom v predchádzajúcej vete poskytovať aj špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v certifikovanej pracovnej činnosti endoskopia respiračného systému lekárom s profesijným titulom pediatrický pneumoftizeológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti endoskopia respiračného systému.
58.
Ambulancia pediatrickej reumatológie je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore pediatrická reumatológia lekárom s profesijným titulom pediatrický reumatológ.
59.
Ambulancia pediatrickej urológie je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore pediatrická urológia lekárom s profesijným titulom pediatrický urológ.
60.
Ambulancia paliatívnej medicíny je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore paliatívna medicína lekárom s profesijným titulom lekár paliatívnej medicíny.
61.
Ambulancia nukleárnej medicíny je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore nukleárna medicína lekárom s profesijným titulom lekár nukleárnej medicíny. V ambulancii nukleárnej medicíny sa môže v rámci poskytovania špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore uvedenom v predchádzajúcej vete poskytovať aj špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých lekárom s profesijným titulom lekár nukleárnej medicíny s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých.
62.
Ambulancia dentálnej hygieny je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v odbore dentálna hygiena osobou s profesijným titulom dentálna hygienička.
1)
§ 8 ods. 2 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
§ 8 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z.
2a)
§ 4 a časť III prílohy č. 5 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 30/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe v znení neskorších predpisov.
2b)
§ 8 ods. 4 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2c)
§ 11 ods.1 písm. a) štvrtý bod zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 464/2007 Z. z.
5a)
§ 2 ods. 10 a 11 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6)