770/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.06.2006 do 14.01.2007

770
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 20. decembra 2004,
ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Zdravotnícke zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti
§ 1
Zdravotnícke zariadenie ambulantnej zdravotnej starostlivosti je určené na poskytovanie zdravotnej starostlivosti osobe, ktorej zdravotný stav nevyžaduje nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti nepresahujúce 24 hodín.
§ 2
(1)
Ambulancia je základná ucelená jednotka určená na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ktorá nevyžaduje pobyt osoby na lôžku.
(2)
Ambulancie sa členia na
a)
ambulancie všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti,1)
b)
ambulancie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti2) v príslušnom špecializačnom odbore.
(3)
Ambulanciou je aj dopravný prostriedok osobitne upravený a vybavený na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
§ 3
Zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti je určené na vykonanie chirurgických výkonov v príslušných špecializačných odboroch alebo na vykonanie takých diagnostických výkonov a liečebných výkonov, pri ktorých sa predpokladá, že zdravotný stav osoby bude vyžadovať nepretržitý pobyt osoby na lôžku nepresahujúci 24 hodín.
§ 4
Stacionár je určený na poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti osobám, ktorých zdravotný stav vyžaduje opakované denné poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti vždy v nadväznosti na ústavnú zdravotnú starostlivosť alebo ambulantnú zdravotnú starostlivosť.
§ 5
Poliklinika je súbor vzájomne spoločne a jednotne organizovaných ambulancií všeobecnej zdravotnej starostlivosti, ambulancií špecializovanej zdravotnej starostlivosti a zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek prevádzkovaných spravidla na jednom spoločnom mieste poskytovania zdravotnej starostlivosti.
§ 6
Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti poskytuje komplexne domácu ošetrovateľskú starostlivosť,3) pôrodnú asistenciu4) osobám, pri ktorých sa predpokladá, že ich zdravotný stav si nebude vyžadovať nepretržitý pobyt v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti, a osobám, ktoré poskytnutie ústavnej zdravotnej starostlivosti odmietli.5)
§ 7
V zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek sa zabezpečujú a vykonávajú vyšetrenia, rozbory, skúšky a liečba v súvislosti s poskytovanou ambulantnou zdravotnou starostlivosťou alebo ústavnou zdravotnou starostlivosťou.
§ 8
Mobilný hospic je domáca starostlivosť vykonávaná pracovníkom hospicu (§ 13).
Zdravotnícke zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti
§ 9
Zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti je určené na poskytovanie zdravotnej starostlivosti osobám, ktorých zdravotný stav vyžaduje nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti spojené s predpokladaným pobytom na lôžku v zdravotníckom zariadení presahujúcim 24 hodín.
§ 10
(1)
V nemocnici sa nepretržite poskytuje neodkladná zdravotná starostlivosť, špecializovaná zdravotná starostlivosť a s ňou súvisiaca ambulantná zdravotná starostlivosť a lekárenská starostlivosť v nemocničnej lekárni.
(2)
Vo všeobecnej nemocnici sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť na pracoviskách rôznych špecializačných odborov.
(3)
V špecializovanej nemocnici sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť prevažne v jednom špecializačnom odbore, prípadne aj v odboroch s ním súvisiacich; a v nemocnici v pôsobnosti
a)
Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, v ktorej sa v rámci zdravotnej starostlivosti poskytujú aj špecifické výkony osobám vykonávajúcim štátnu službu príslušníkov ozbrojených síl, príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Slovenskej informačnej služby, príslušníkov Národného bezpečnostného úradu, príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže a príslušníkov Železničnej polície, a
b)
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, v ktorej sa poskytujú špecifické výkony osobám, ktoré sú vo väzbe a vo výkone trestu odňatia slobody.
§ 11
V liečebni sa poskytuje špecializovaná zdravotná starostlivosť zameraná najmä na poruchy zdravia chronického charakteru so zdĺhavým priebehom liečenia.
§ 12
V dome ošetrovateľskej starostlivosti sa poskytuje nepretržitá ošetrovateľská starostlivosť a rehabilitácia osobám, ktorých zdravotný stav nevyžaduje sústavnú zdravotnú starostlivosť poskytovanú lekárom vrátane zabezpečenia súvisiacej ambulantnej zdravotnej starostlivosti so zameraním na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti. Súčasťou domu ošetrovateľskej starostlivosti môže byť ošetrovateľský stacionár.
§ 13
V hospici sa poskytuje zdravotná starostlivosť osobám s nevyliečiteľnou, a zároveň pokročilou a aktívne progredujúcou chorobou, ktorá spravidla vedie k smrti. Cieľom zdravotnej starostlivosti poskytovanej v hospici je zlepšenie kvality života, zmiernenie utrpenia týchto osôb a stabilizácia ich zdravotného stavu. Súčasťou hospicu môže byť aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach ambulantnej zdravotnej starostlivosti vrátane domácej starostlivosti v byte chorého.
§ 14
(1)
V prírodných liečebných kúpeľoch a v kúpeľnej liečebni5a) sa poskytuje zdravotná starostlivosť osobe na účely stabilizácie zdravotného stavu, regenerácie zdravia alebo prevencie chorôb.
(2)
Prírodné liečebné kúpele a kúpeľnú liečebňu možno zriadiť len v mieste, kde
a)
bol uznaný prírodný liečivý zdroj alebo
b)
boli vyhlásené klimatické podmienky na priaznivé liečenie.
§ 15
Zariadenie biomedicínskeho výskumu je určené na také poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ktoré vedie k získavaniu a overovaniu nových biologických, medicínskych, ošetrovateľských poznatkov a poznatkov z pôrodnej asistencie na človeku a vyžaduje nepretržitý pobyt osoby na lôžku presahujúci 24 hodín.
§ 16
Spoločné ustanovenia
(1)
Zdravotnícke zariadenie, ktoré popri poskytovaní zdravotnej starostlivosti umožňuje aj pravidelnú praktickú časť výučby žiakov stredných zdravotníckych škôl, praktickú časť vysokoškolského vzdelávania v zdravotníckych povolaniach alebo ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov na základe dohody uzatvorenej podľa osobitného predpisu6) sa považuje za výučbové zdravotnícke zariadenie.
(2)
Pracovisko zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti, na ktorom sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť na lôžku alebo spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky, sa označuje ako oddelenie. Oddelenie univerzitnej nemocnice alebo oddelenie fakultnej nemocnice sa po dohode štatutárneho orgánu zdravotníckeho zariadenia s príslušným rektorom vysokej školy môže označiť ako klinika vrátane spojenia označenia s označením príslušnej vzdelávacej inštitúcie. Oddelenie možno ďalej organizačne členiť na ošetrovacie jednotky.
§ 18
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2005.
Rudolf Zajac v. r.
1)
§ 8 ods. 2 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
§ 8 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z.
5a)
§ 2 ods. 10 a 11 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6)