c173-r1/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.07.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 279/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá na organizovanie štátnych odborných kontrol krmív.
V § 6 majú byť namiesto slov „Colné orgány vykonajú“ správne uvedené slová „Kontrolný ústav vykonáva“.