c202-r1/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 26.08.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
vo vyhláške Národného bezpečnostného úradu č. 336/2004 Z. z. o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti
V poslednej vete § 5 ods. 11 majú byť namiesto slov „§ 4 ods. 2 písm. d);“ správne uvedené slová „§ 4 ods. 1 písm. d);“.