c203-r1/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 26.08.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
vo vyhláške Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 389/2004 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 558/2003 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle
V čl. I bode 1 § 1 ods. 3 má byť vo štvrtom a v siedmom riadku namiesto slova „(D 44a)“ správne uvedené slovo „(D 44b)“.