c229-r1/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 19.10.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Spojenými štátmi americkými o vzájomnej podpore a ochrane investícií č. 193/1995 Z. z.
V Dodatku k Dohode medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Spojenými štátmi americkými o vzájomnej podpore a ochrane investícií sa text poslednej vety označuje ako bod 4. Správne má znieť:
„4.
Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť dohody.“.