c269-r1/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
v oznámení Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 224/2004 Z. z. o vydaní výnosu z 13. apríla 2004 č. 806/2004-100 o podrobnostiach o poskytovaní podpory v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva
V texte oznámenia majú byť namiesto slov „Výnos nadobúda účinnosť 1. mája 2004“ správne uvedené slová „Výnos nadobúda účinnosť 30. apríla 2004“.