130/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2011

130
ZÁKON
zo 16. marca 2005
o vojnových hroboch
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon ustanovuje práva a povinnosti obce pri zabezpečovaní starostlivosti o vojnové hroby, poskytovanie finančného príspevku zo štátneho rozpočtu (ďalej len „príspevok“) na vojnové hroby a slovenské vojnové hroby v zahraničí, pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku vojnových hrobov a sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
vojnovým hrobom miesto, kde sú uložené ľudské ostatky vojnovej obete, ako aj náhrobok, pamätník, iný pietny symbol alebo pamätné miesto, ktoré pripomínajú vojnovú udalosť,
b)
vojnovou obeťou príslušník ozbrojených síl, vojnový zajatec alebo civilná osoba, ktorí zomreli v dôsledku vojnovej udalosti od roku 1914,
c)
starostlivosťou o vojnový hrob zachovanie vojnového hrobu v riadnom stave, najmä úprava vojnového hrobu a jeho bezprostredného okolia, umiestnenie náhrobku, pamätníka alebo iného pietneho symbolu s údajmi o vojnovej obeti, exhumácia vojnovej obete, zriadenie, premiestnenie a prestavba vojnového hrobu a vedenie evidencie o vojnovom hrobe,
d)
slovenským vojnovým hrobom v zahraničí miesto mimo územia Slovenskej republiky, kde sú uložené ľudské ostatky vojnovej obete, a to
1.
príslušníka ozbrojených síl Rakúsko-Uhorska, ktorý bol občanom Rakúsko-Uhorska s trvalým pobytom na území terajšej Slovenskej republiky,
2.
príslušníka ozbrojených síl Československej republiky, ktorý bol občanom Československej republiky s trvalým pobytom na území terajšej Slovenskej republiky,
3.
príslušníka ozbrojených síl Slovenského štátu alebo Slovenskej republiky, ktorý bol občanom Slovenského štátu alebo Slovenskej republiky,
4.
vojnového zajatca alebo civilnej osoby, ktorí boli občanmi štátov uvedených v prvom až treťom bode s trvalým pobytom na území terajšej Slovenskej republiky.
§ 3
Starostlivosť o vojnové hroby
(1)
Obec zabezpečuje starostlivosť o vojnové hroby, ktoré sa nachádzajú na jej území.
(2)
Obec je ďalej povinná
a)
zabezpečiť, aby v bezprostrednom okolí vojnového hrobu nebola umiestnená vec alebo zariadenie, ktoré je nezlučiteľné s úctou k tomuto miestu,
b)
zriadiť vojnový hrob s ľudskými ostatkami vojnovej obete, ktoré boli prevezené zo zahraničia na územie Slovenskej republiky, ak sa vojnová obeť narodila v tejto obci; odsek 3 časť vety pred bodkočiarkou sa nepoužije,
c)
oznamovať na požiadanie orgánov štátnej správy na úseku vojnových hrobov údaje z evidencie vojnových hrobov, ktorú vedie,
d)
informovať obvodný úrad v sídle kraja do 30. apríla kalendárneho roka o počte vojnových hrobov a o ich technickom stave za predchádzajúci kalendárny rok.
(3)
Zriadiť, premiestniť, prestavať alebo zrušiť vojnový hrob môže obec len na základe písomnej žiadosti a po písomnom súhlase Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“); na zriadenie vojnového hrobu sa vyžaduje aj súhlas vlastníka nehnuteľnosti, na ktorej sa má vojnový hrob zriadiť, a na premiestnenie vojnového hrobu súhlas vlastníka nehnuteľnosti, na ktorú sa má vojnový hrob premiestniť.
(4)
Súhlasom ministerstva podľa odseku 3 nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov.1)
(5)
Ak sa vojnový hrob nachádza mimo verejného pohrebiska, vlastník, nájomca alebo iný užívateľ nehnuteľnosti je povinný umožniť prístup k vojnovému hrobu na účely zabezpečovania starostlivosti o vojnový hrob alebo vzdania úcty vojnovým obetiam.
§ 4
Poskytovanie príspevku
(1)
Na zabezpečovanie starostlivosti o vojnový hrob sa poskytne obci príspevok na kalendárny rok na každý vojnový hrob v sume päťnásobku minimálnej hodinovej mzdy ustanovenej osobitným predpisom.2)
(2)
Príspevok možno ďalej poskytnúť obci najmä na
a)
plnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv o vojnových hroboch, ktorými je Slovenská republika viazaná,
b)
výkon prác na vojnovom hrobe pri udalosti celospoločenského alebo medzinárodného významu,
c)
úpravu verejného pohrebiska s vojnovými hrobmi,
d)
zrušenie vojnového hrobu,
e)
odstránenie následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti, alebo vandalstva na vojnovom hrobe.
(3)
Obec je oprávnená požiadať obvodný úrad v sídle kraja do 30. apríla kalendárneho roka o príspevok na nasledujúci rozpočtový rok na zabezpečovanie starostlivosti o vojnový hrob a na plnenie úloh podľa odseku 2 písm. a) až d); na plnenie úloh podľa odseku 2 písm. e) počas kalendárneho roka.
(4)
Žiadosť podľa odseku 3 musí mať písomnú formu a musí obsahovať účel, na ktorý sa príspevok žiada, číslo bankového účtu obce a adresu obecného úradu; ak ide o príspevok podľa odseku 1, aj počet vojnových hrobov, na ktoré sa príspevok žiada.
(5)
Príspevok možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti aj občianskemu združeniu,2a) ktorého predmetom činnosti je zabezpečovanie starostlivosti o vojnové hroby. Žiadosť občianskeho združenia o príspevok na zabezpečovanie starostlivosti o vojnové hroby je potrebné predložiť ministerstvu do 30. apríla kalendárneho roka na nasledujúci rozpočtový rok. Žiadosť obsahuje
a)
názov občianskeho združenia,
b)
adresu sídla,
c)
predmet činnosti,
d)
identifikačné číslo organizácie,
e)
daňové identifikačné číslo,
f)
meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu,
g)
požadovanú sumu príspevku,
h)
číslo bankového účtu žiadateľa, kód a názov banky alebo pobočky zahraničnej banky,
i)
účel, na ktorý sa príspevok žiada,
j)
súhlas žiadateľa so zhromažďovaním, spracúvaním a zverejňovaním poskytnutých údajov.
(6)
Príspevok možno poskytnúť aj na zriadenie, premiestnenie, úpravu, prestavbu alebo zrušenie slovenského vojnového hrobu v zahraničí. Bližšie podmienky poskytnutia príspevku sa ustanovia v písomnej zmluve, ktorú uzatvorí ministerstvo so zahraničnou osobou.
(7)
Príspevok podľa odsekov 2 a 5 možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý preukáže splnenie podmienok podľa osobitného predpisu2b) a podľa odseku 8.
(8)
Príspevok podľa odsekov 2 a 5 možno poskytnúť najviac do 80 % predpokladaných výdavkov projektu žiadateľovi, ktorý preukáže, že má na financovanie realizácie projektu zabezpečených aspoň 20 % finančných prostriedkov z iného zdroja ako zo štátneho rozpočtu.
(9)
Prílohami žiadosti o príspevok podľa odsekov 2 a 5 sú
a)
projekt, ktorý obsahuje najmä
1.
stručný popis aktuálneho stavu riešeného projektom a jeho fotodokumentáciu,
2.
miesto a časový harmonogram realizácie projektu,
3.
popis navrhovaného technického riešenia v projekte,
4.
predpokladanú sumu finančných prostriedkov na realizáciu projektu, z nej sumu finančných prostriedkov z rozpočtu žiadateľa,
b)
doklad o splnení podmienky podľa odseku 8,
c)
doklady podľa osobitného predpisu.2c)
(10)
Príspevok podľa odsekov 2 a 5 sa poskytuje na základe písomnej zmluvy, ktorá obsahuje najmä
a)
označenie zmluvných strán,
b)
účel, na ktorý sa príspevok poskytuje,
c)
sumu poskytovaného príspevku,
d)
sumu finančných prostriedkov z rozpočtu žiadateľa,
e)
lehotu, v ktorej možno použiť príspevok, a lehotu na jeho vyúčtovanie,
f)
číslo bankového účtu žiadateľa, na ktorý sa príspevok poskytuje, kód a názov banky alebo pobočky zahraničnej banky,
g)
vymedzenie času, na ktorý sa zmluva uzatvára,
h)
dôvod odstúpenia od zmluvy.
(11)
Príjemca príspevku je povinný vrátiť ministerstvu nepoužité finančné prostriedky do 15 dní od vyúčtovania príspevku.
(12)
Ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle
a)
zoznam žiadateľov o poskytnutie príspevku a požadovanú sumu príspevku,
b)
zmluvy podľa odseku 10,
c)
zoznam žiadateľov, ktorým nebol poskytnutý príspevok, a dôvod jeho neposkytnutia.
§ 5
Náhrada za obmedzenie vlastníckeho práva
(1)
Ak sa vojnový hrob nachádza mimo verejného pohrebiska, má vlastník nehnuteľnosti nárok na jednorazovú primeranú náhradu za obmedzenie vlastníckeho práva; to neplatí, ak nehnuteľnosť je vo vlastníctve Slovenskej republiky.
(2)
Nárok na náhradu podľa odseku 1 možno uplatniť na obvodnom úrade v sídle kraja, v ktorého územnom obvode sa nehnuteľnosť nachádza, a to do jedného roka odo dňa obmedzenia vlastníckeho práva, inak nárok zaniká.
(3)
Obvodný úrad v sídle kraja poskytne za obmedzenie vlastníckeho práva peňažnú náhradu zodpovedajúcu rozsahu tohto obmedzenia.
§ 6
Výkon štátnej správy
(1)
Štátnu správu na úseku vojnových hrobov vykonáva ministerstvo a obvodný úrad v sídle kraja.
(2)
Ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy na úseku vojnových hrobov
a)
riadi a kontroluje výkon štátnej správy na úseku vojnových hrobov,
b)
koordinuje starostlivosť o vojnové hroby,
c)
udeľuje súhlas na zriadenie, premiestnenie, prestavbu a zrušenie vojnového hrobu,
d)
rozhoduje v pochybnostiach o tom, čo je vojnový hrob a slovenský vojnový hrob v zahraničí,
e)
rozhoduje o exhumácii vojnovej obete,
f)
poskytuje príspevok podľa § 4 ods. 2, 5 a 6,
g)
vedie ústrednú evidenciu vojnových hrobov,
h)
vykonáva dozor.
(3)
Obvodný úrad v sídle kraja
a)
koordinuje starostlivosť o vojnové hroby na území kraja,
b)
rozhoduje o náhrade za obmedzenie vlastníckeho práva podľa § 5 ods. 3,
c)
predkladá do 31. mája kalendárneho roka ministerstvu informáciu o počte vojnových hrobov a o ich technickom stave za predchádzajúci kalendárny rok,
d)
predkladá so svojím stanoviskom do 31. mája kalendárneho roka ministerstvu žiadosť o príspevok podľa § 4 ods. 1 a ods. 2 písm. a) až d) na nasledujúci rozpočtový rok,
e)
predkladá so svojím stanoviskom ministerstvu žiadosť o príspevok podľa § 4 ods. 2 písm. e) do 30 dní od doručenia žiadosti,
f)
poskytuje príspevok podľa § 4 ods. 1,
g)
vedie evidenciu vojnových hrobov, ktoré sa nachádzajú na území kraja,
h)
vykonáva dozor a ukladá pokuty podľa § 9.
§ 7
Dozor
Ministerstvo a obvodný úrad v sídle kraja v rozsahu svojej pôsobnosti dozerajú na dodržiavanie ustanovení tohto zákona a rozhodnutí vydaných na jeho základe.
§ 8
Priestupky
(1)
Priestupku na úseku vojnových hrobov sa dopustí ten, kto
a)
zriadi, premiestni, prestavia alebo zruší vojnový hrob bez súhlasu ministerstva,
b)
poškodí alebo znečistí vojnový hrob,
c)
poruší povinnosti ustanovené v § 3 ods. 5.
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 1659 eur.
(3)
Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uložení.
(4)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje osobitný zákon.3)
§ 9
Iné správne delikty
(1)
Správneho deliktu na úseku vojnových hrobov sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá
a)
zriadi, premiestni, prestavia alebo zruší vojnový hrob bez súhlasu ministerstva,
b)
poškodí alebo znečistí vojnový hrob,
c)
poruší povinnosti ustanovené v § 3 ods. 5.
(2)
Správneho deliktu na úseku vojnových hrobov sa dopustí obec, ktorá poruší
a)
povinnosť podľa § 3 ods. 1,
b)
niektorú z povinností podľa § 3 ods. 2, alebo
c)
povinnosť podľa § 3 ods. 3.
(3)
Za správny delikt podľa odsekov 1 a 2 uloží obvodný úrad v sídle kraja pokutu do 16 596 eur.
(4)
Obvodný úrad v sídle kraja pri určení výšky pokuty prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.
(5)
Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa obvodný úrad v sídle kraja dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(6)
Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uložení.
(7)
Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 10
Spoločné ustanovenia
(1)
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní4) okrem § 6 ods. 2 písm. f) a § 6 ods. 3 písm. f).
(2)
Obsahom evidencie vojnových hrobov sú údaje o vojnovom hrobe, ak sú známe, v rozsahu
a)
meno, priezvisko, dátum narodenia, dátum úmrtia a štátna príslušnosť vojnovej obete alebo údaj o tom, že ide o neznámu vojnovú obeť,
b)
názov obce alebo vojenského obvodu, názov katastrálneho územia a parcelné číslo, kde sa vojnový hrob nachádza,
c)
údaje o vlastníkovi nehnuteľnosti, na ktorej sa vojnový hrob nachádza, a to meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov, sídlo a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,
d)
vojnová udalosť, ku ktorej sa vojnový hrob vzťahuje,
e)
počet vojnových hrobov,
f)
počet vojnových obetí pochovaných vo vojnovom hrobe,
g)
fotodokumentácia vojnového hrobu.
(3)
Ak sa vojnový hrob nachádza na území vojenského obvodu, práva a povinnosti ustanovené týmto zákonom obci sa vzťahujú na rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu zriadenú Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, ktorá vykonáva správu vojnového hrobu podľa osobitného zákona.5)
§ 11
Prechodné ustanovenia
(1)
Ak sa vojnový hrob nachádza mimo verejného pohrebiska k 30. aprílu 2005, môže vlastník nehnuteľnosti uplatniť na krajskom úrade, v ktorého územnom obvode sa nehnuteľnosť nachádza, nárok na náhradu za obmedzenie vlastníckeho práva do 31. decembra 2005, inak nárok zaniká; to neplatí, ak nehnuteľnosť je vo vlastníctve Slovenskej republiky.
(2)
V roku 2005 je obec oprávnená požiadať krajský úrad o príspevok podľa § 4 ods. 1 a 2 do 31. mája 2005.
(3)
Ministerstvo, krajský úrad a obec zabezpečia vedenie evidencie vojnových hrobov v súlade s týmto zákonom do 31. decembra 2006.
§ 12
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1.
zákon č. 441/2002 Z. z. o vojnových hroboch,
2.
vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 710/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach poskytovania finančných prostriedkov vyčlenených štátnym rozpočtom na zabezpečenie, udržiavanie a starostlivosť o vojnové hroby.
§ 13
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2005.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
Napríklad zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.
2)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 525/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy.
2a)
Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
2b)
§ 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 383/2008 Z. z.
2c)
§ 8a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 383/2008 Z. z.
3)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.