131/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2005

131
Zákon
zo 16. marca 2005,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 369/2004 Z. z. a zákona č. 81/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z.“.
2.
V § 2 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Rovnako sa postupuje aj u zamestnanca, ktorý počas pracovného pomeru začne vykonávať pracovnú činnosť, na ktorej vykonávanie je potrebný osobitný kvalifikačný predpoklad, alebo u zamestnanca, ktorý je ustanovený do funkcie vedúceho zamestnanca.“.
3.
V poznámke pod čiarou k odkazu 8 sa citácia „nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 156/2002 Z. z. o odbornej spôsobilosti pracovníkov v zdravotníctve“ nahrádza citáciou „nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania“.
4.
V § 6 ods. 1 v druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a pre pedagogického zamestnanca11a) s výnimkou vedúceho pedagogického zamestnanca, ktorému sú podriadení zdravotnícki zamestnanci (ďalej len „pedagogický zamestnanec")“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:
„11a)
§ 50 ods. 1 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
5.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Pri určení započítanej praxe pedagogického zamestnanca na účely zvýšenia platovej tarify podľa § 7 ods. 10 sa postupuje podľa odsekov 2 až 5.“.
6.
V § 7 ods. 1 v druhej vete sa za slová „ods. 1 písm. g)“ vkladá čiarka a slová „pedagogického zamestnanca“, v tretej vete sa slová „pedagogických zamestnancov a niektorých ďalších zamestnancov“ nahrádzajú slovami „vybraných skupín zamestnancov“ a na konci sa pripája táto veta: „Tarifný plat pedagogickým zamestnancom sa určí podľa odsekov 8 až 12.“.
7.
V § 7 ods. 2 v tretej vete sa za slová „ods. 1 písm. g)“ vkladajú slová „a pre vedúceho pedagogického zamestnanca“ a na konci sa pripája táto veta: „Vedúcemu pedagogickému zamestnancovi, ktorému sú podriadení zdravotnícki zamestnanci, sa tarifný plat určí podľa osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov uvedenej v prílohe č. 5.“.
8.
V § 7 ods. 6 v úvodnej vete sa slová „stupnice platových taríf pedagogických zamestnancov a niektorých ďalších zamestnancov“ nahrádzajú slovami „osobitnej stupnice platových taríf vybraných skupín zamestnancov“.
9.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18 sa vypúšťa.
10.
V § 7 ods. 6 písmeno a) znie:
„a)
zamestnancovi, ktorý zabezpečuje odborné a metodické riadenie škôl a školských zariadení, prípravu pedagogickej dokumentácie, vykonáva metodickú činnosť v metodicko-pedagogických centrách alebo zabezpečuje rezortný informačný systém v školskom výpočtovom stredisku podľa osobitného predpisu,19)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:
„19)
§ 14 ods. 2 písm. b) až d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
11.
§ 7 sa dopĺňa odsekmi 8 až 12, ktoré znejú:
„(8)
Pedagogickému zamestnancovi patrí tarifný plat, ktorý je súčtom platovej tarify priznanej podľa odseku 9 a sumy zvýšenia platovej tarify. Rovnako sa postupuje aj u vedúceho pedagogického zamestnanca.
(9)
Pedagogickému zamestnancovi patrí platová tarifa podľa prílohy č. 8 v závislosti od platovej triedy, do ktorej je zaradený podľa § 5.
(10)
Platová tarifa sa pedagogickému zamestnancovi s účinnosťou od 1. júla kalendárneho roka zvyšuje o 1 % za každý celý rok započítanej praxe dosiahnutej k 30. júnu bežného kalendárneho roka až do 16 rokov započítanej praxe. Za každý celý rok započítanej praxe od 17 rokov až do 32 rokov sa platová tarifa zvyšuje o 0,5 %.
(11)
Pri zvýšení platovej tarify podľa § 28 ods. 1 suma zvýšenia platovej tarify sa vypočíta ako súčin zvýšenej platovej tarify a percentuálneho zvýšenia za celé roky započítanej praxe dosiahnutej k 30. júnu bežného kalendárneho roka.
(12)
Zvýšenie platovej tarify podľa odsekov 10 a 11 sa zaokrúhľuje na celé desiatky korún nahor.“.
12.
V § 8 ods. 2 v prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a vedúcemu pedagogickému zamestnancovi v rámci rozpätia percentuálneho podielu z platovej tarify platovej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 24 %“.
13.
§ 10 vrátane nadpisu znie:
㤠10
Osobný príplatok
(1)
Zamestnancovi na ocenenie mimoriadnych osobných schopností, dosahovaných pracovných výsledkov alebo za vykonávanie práce nad rámec pracovných povinností a pedagogickému zamestnancovi aj za podmienok podľa odseku 2 možno priznať osobný príplatok až do sumy zodpovedajúcej ustanovenému limitu; to sa nevzťahuje na zamestnanca zamestnávateľa uvedeného v § 1 ods. 1 písm. g). Osobný príplatok sa určí pevnou sumou zaokrúhlenou na celé desiatky korún nahor.
(2)
Pedagogickému zamestnancovi školy a školského zariadenia za sústavné prehlbovanie, zdokonaľovanie a rozširovanie odbornej a pedagogickej spôsobilosti v súlade s najnovšími progresívnymi vedeckými poznatkami, spoločenskými potrebami a požiadavkami pedagogickej a odbornej praxe sa priznáva osobný príplatok. Podmienky na priznanie osobného príplatku pedagogickému zamestnancovi školy a školského zariadenia v závislosti od jednotlivých foriem ďalšieho vzdelávania podľa osobitného predpisu29a) rozpracuje zamestnávateľ v pracovnom poriadku.
(3)
O priznaní osobného príplatku podľa odseku 1, jeho zvýšení, znížení alebo odobratí rozhoduje zamestnávateľ na základe písomného návrhu príslušného vedúceho zamestnanca.
(4)
Limit osobného príplatku na účely odseku 1 je 100 % platovej tarify najvyššieho platového stupňa platovej triedy, do ktorej je zamestnanec zaradený, a u pedagogického zamestnanca 100 % z platovej tarify platovej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 24 %.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29a znie:
„29a)
Napríklad zákon č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 42/1996 Z. z. o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov.“.
14.
V § 11 ods. 1 sa slová „dochádza k ohrozeniu života alebo zdravia“ nahrádzajú slovami „môže byť ohrozený život alebo zdravie“.
15.
V § 28 ods. 2 druhá veta znie: „Základná stupnica platových taríf uvedená v prílohe č. 3, osobitné stupnice platových taríf uvedené v prílohách č. 4 a 5 a platové tarify pedagogických zamestnancov uvedené v prílohe č. 8 strácajú platnosť ustanovením zvýšených stupníc platových taríf podľa odseku 1.“.
16.
Za § 30 sa vkladá § 30a, ktorý znie:
㤠30a
(1)
Zamestnávateľ určí pedagogickému zamestnancovi nový tarifný plat už za mesiac júl 2005.
(2)
Platová tarifa, ktorá patrí pedagogickému zamestnancovi podľa § 7 ods. 9, sa zvýši o 1 % za každý celý rok započítanej praxe priznanej podľa doterajších predpisov k 30. júnu 2005 až do 16 rokov započítanej praxe. Za každý celý rok započítanej praxe od 17 rokov až do 32 rokov sa platová tarifa, ktorá patrí pedagogickému zamestnancovi podľa § 7 ods. 9, zvýši o 0,5 %. Zvýšenie sa zaokrúhľuje na celé desiatky korún nahor.“.
17.
Nadpis prílohy č. 4 znie: „OSOBITNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF VYBRANÝCH SKUPÍN ZAMESTNANCOV“.
18.
Nadpis prílohy č. 6 znie: „PERCENTUÁLNY PODIEL PRÍPLATKU ZA RIADENIE“.
19.
Za prílohu č. 7 sa vkladá príloha č. 8, ktorá znie:
„Príloha č. 8 k zákonu č. 553/2003 Z. z.
PLATOVÉ TARIFY PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV
(Sk mesačne)
Platová trieda Platová tarifa
6 8 730
7 9 660
8 10 730
9 12 010
10 13 100
11 13 970
12 14 950“.
Čl. II
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 Z. z., zákona č. 413/2002 Z. z., zákona č. 210/2003 Z. z., zákona č. 461/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z. a zákona č. 82/2005 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 103 ods. 3 sa pred slovo „osem" vkladá slovo „najmenej".
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2005.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.