14/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 21.01.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

14
Oznámenie
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 13. decembra 2004 bol v Dillí podpísaný Program spolupráce medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Indickej republiky v oblasti kultúry a umenia na obdobie rokov 2004 až 2007.
V súlade s článkom III. 5 program spolupráce nadobudol platnosť 28. decembra 2004.
Do textu programu možno nazrieť na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky.