152/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2005

152
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
zo 6. apríla 2005
o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 2 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike ustanovuje:
§ 1
Určený čas dodávky tepla
(1)
Určený čas dodávky tepla na vykurovanie (ďalej len „vykurovacie obdobie“) sa začína spravidla 1. septembra príslušného kalendárneho roka a končí sa 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka.
(2)
Teplo na vykurovanie začne dodávateľ1) tepla (ďalej len „dodávateľ“) dodávať, ak
a)
vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období klesne počas dvoch za sebou nasledujúcich dní pod 13 oC a podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať zvýšenie vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni nad túto hodnotu a
b)
vonkajšia priemerná denná teplota, ktorá tvorí štvrtinu súčtu vonkajších teplôt meraných o 7.00 h, o 14.00 h a o 21.00 h v tieni s vylúčením vplyvu sálania okolitých stien bytových domov, pričom teplota meraná o 21.00 h sa započítava dvakrát, nie je vyššia ako 13 oC.
(3)
Dodávateľ preruší vykurovanie, ak vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období vystúpi počas dvoch za sebou nasledujúcich dní nad 13 oC a podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať pokles vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni pod túto hodnotu. Dodávateľ obnoví vo vykurovacom období vykurovanie po splnení podmienok dodávky tepla podľa odseku 2.
(4)
Dodávateľ a odberateľ, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi, sa môžu na základe zmluvy o dodávke a odbere tepla2) dohodnúť na vykurovaní mimo vykurovacieho obdobia.
(5)
Dodávku tepla na prípravu teplej úžitkovej vody je dodávateľ povinný dodávať denne od 4.00 h do 23.00 h, ak sa s odberateľom nedohodnú3) inak.
(6)
Teplú vodu je dodávateľ povinný dodávať denne v čase od 5.00 h do 23.00 h alebo v inom čase dohodnutom v zmluve o dodávke a odbere tepla.2)
(7)
Dodávku tepla na iné využitie, ako je uvedené v odsekoch 5 a 6, je dodávateľ povinný dodávať podľa odberového diagramu dohodnutého v zmluve o dodávke a odbere tepla.2)
§ 2
Určená kvalita dodávky tepla
(1)
Teplo na vykurovanie musí byť dodávané tak, aby bola dosiahnutá výsledná teplota ti vo vykurovaných priestoroch podľa prílohy s maximálnou odchýlkou (ti – 1) 0C až (ti + 3) 0C. Výslednou teplotou ti je vnútorná teplota v miestnosti meraná určeným meradlom.4)
(2)
V čase od 22.00 h do 5.00 h nasledujúceho dňa dodávateľ môže po dohode2) s odberateľom obmedziť vykurovanie v závislosti od vykurovaného objektu tak, aby boli dodržané požiadavky na tepelnú stabilitu miestnosti.
(3)
Dodávku tepla na prípravu teplej úžitkovej vody je dodávateľ povinný dodávať tak, aby teplota teplej úžitkovej vody na výtoku u konečného spotrebiteľa bola najmenej 45 oC a najviac 55 oC.
(4)
Ak sústava tepelných zariadení5) v objekte spotreby6) nie je hydraulicky vyregulovaná, kvalita dodávky tepla na vykurovanie a kvalita dodávky tepla na prípravu teplej úžitkovej vody na odbernom mieste7) sa musí zabezpečiť na úrovni parametrov dohodnutých v zmluve o dodávke a odbere tepla.
§ 3
Spoločné ustanovenie
Ak regulačné stupne, ktoré určujú rozsah a spôsob obmedzení dodávky tepla, ktoré sú vyhlásené dodávateľom podľa osobitného predpisu,8) obmedzujú kvalitu dodávky tepla, teplo dodávateľ dodáva podľa obmedzení uvedených v jednotlivých regulačných stupňoch.
§ 4
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 15/1999 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe merania dodávok tepla, spôsob výpočtu škody vzniknutej dodávateľovi tepla neoprávneným odberom tepla a technické požiadavky na zabezpečenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, dodávok tepla na vykurovanie a na prípravu teplej úžitkovej vody.
§ 5
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2005.
Pavol Rusko v. r.
Príloha k vyhláške č. 152/2005 Z. z.
VNÚTORNÉ TEPLOTY VYKUROVANÝCH PRIESTOROV
Vykurované priestory výsledná teplota t1
°C
1. Obytné budovy
obývacie miestnosti, t.j. obývacie izby, spálne, jedálne, jedálne s kuchynským kútom,
pracovne, detské izby
kuchyne
kúpeľne
WC
vykurované vedľajšie miestnosti (predsiene, chodby atď.)
vykurované schodište

21
20
24
20
15
10
2. Administratívne budovy
kancelárie, čakárne, zasadacie siene, jedálne
vykurované vedľajšie miestnosti (chodby, hlavné schodište, WC atď.)
vykurované vedľajšie schodište
20
15
10
3. Školské budovy
učebne, kresliarne, rysovne, kabinety, laboratóriá, jedálne
učebné dielne
telocvične
šatne v telocvični
kúpeľne a šatne
ordinácie a ošetrovne
vykurované vedľajšie miestnosti (chodby, schodište, WC, šatne len pre vrchný odev atď.)
materské školy - učebne, herne, spálne
- šatne pre deti
- umyvárne pre deti
- izolačné miestnosti
20
18
15
20
24
24
15
22
20
24
22
4. Nemocnice
izby pre chorých, čakárne
ošetrovne, ordinácie, vyšetrovne, prípravy, kúpeľne
22
24
operačné sály najmenej 25
predsiene, chodby, schodište, WC
služobné miestnosti
20
20
sklady liekov 15 až 20
sklady 15
5. Obchodné domy
predajné miestnosti všeobecne
predaj trvanlivých potravín
predaj mäsa, mliečnych výrobkov, ovocia
sklady všeobecne
20
18
15
15
sklady potravín 10 až 12
vykurované vedľajšie miestnosti (chodby, WC atď.)
vykurované schodište
kancelárske miestnosti
15
10
20
6. Hotely a reštaurácie
izby pre hostí
kúpeľne
hotelové haly, zasadacie miestnosti, jedálne, sály
hlavné schodište
kuchyňa
vedľajšie miestnosti (chodby, WC atď.)
vedľajšie schodište
20
24
20
15
15
15
10
7. Divadlá, kiná, koncertné sály a iné kultúrne miestnosti
hľadisko a sály vrátane priľahlých priestorov
chodby, schodište, WC
kancelárske miestnosti
šatne pre účinkujúcich
20
15
20
22 až 24
8. Plavárne a kúpele
haly s bazénom
sprchy, šatne, miestnosti pre masáž
vedľajšie miestnosti (chodby, schodište, WC atď.)
najmenej 24
24
22
9. Priemyselné prevádzky
dielne pre jemnú mechaniku
zámočnícke dielne
obrábacie dielne
montážne haly
- pre jemnú montáž
- pre hrubú montáž
zlievarne
šatne
- len na odkladanie vrchného odevu
- na prezliekanie
umyvárne
- len na umývanie do polovice tela
- sprchy a šatne pri sprchách
hygienické kúty pre ženy
kancelárske miestnosti, vrátnice atď.
chodby, WC a iné vedľajšie miestnosti
vykurované schodište
18 až 20
16 až 18
18

16 až 18
12 až 14
10

15
20

22
24
24
20
15
10
10. Rôzne miestnosti
jedálne
kuchyne (pre hromadné stravovanie)
spoločné nocľahárne
výstavné sály, múzeá
telocvične, športové haly
uzavreté miestnosti pre cestujúcich
- na staniciach
- na letiskách
garáže a iné miestnosti chránené proti mrazu
20
15
16 až 18
15
15

15
20
5
1)
§ 2 písm. d) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike.
2)
§ 19 zákona č. 657/2004 Z. z.
3)
4)
§ 8 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z.
8)
§ 1 ods. 1 písm. b) a ods. 7 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 151/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri predchádzaní vzniku a odstraňovaní následkov stavu núdze v tepelnej energetike.