155/2005 Z. z.

Vyhlásené znenie

155
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
zo 6. apríla 2005,
ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom plynu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 59 ods. 3 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
Spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom plynu
(1)
Škoda spôsobená neoprávneným odberom plynu sa vypočíta ako súčin množstva neoprávnene odobratého plynu určeného podľa odseku 2 a sadzby za 1 m3 plynu, ktorá je
a)
v prípade neoprávneného odberu plynu pre domácnosti cenníkovou cenou pre odberateľov plynu v domácnosti v najvyššej tarife,
b)
v ďalších prípadoch neoprávneného odberu plynu sadzbou, ktorá sa používa na zúčtovanie odchýlok pri nedostatku plynu v sieti v súvislosti s vyvažovaním prepravnej siete alebo distribučnej siete, platná počas neoprávneného odberu plynu; príslušná sadzba za 1 m3 plynu, ktorá sa používa na zúčtovanie odchýlok pri nedostatku plynu v sieti v súvislosti s vyvažovaním prepravnej siete alebo distribučnej siete, sa použije pre celé obdobie neoprávneného odberu plynu.
(2)
Množstvo neoprávnene odobratého plynu sa vypočíta
a)
pri neoprávnenom odbere plynu pre domácnosti podľa vzorca NOP = D. P. HPs, kde
NOP je množstvo neoprávnene odobratého plynu v m3,
D je počet dní neoprávneného odberu plynu,
P je najväčší hodinový príkon plynového spotrebiča v m3/h,
HPs je denný počet hodín používania plynového spotrebiča v h/d; za denný počet hodín použí- vania plynového spotrebiča sa považujú nasledujúce doby, a to, ak ide o
1.
plynový varič (s dvomi horákmi) dve hodiny,
2.
plynový sporák štyri hodiny,
3.
prietokový ohrievač vody tri hodiny,
4.
plynový bojler alebo zásobníkový ohrievač vody štyri hodiny,
5.
plynovú chladničku 24 hodín,
6.
plynové vykurovanie
6.1 v období máj až september jedna hodina,
6.2 v období október až apríl 12 hodín,
7.
plynové vykurovanie kombinovanými kotlami
7.1 v období máj až september štyri hodiny,
7.2 v období október až apríl 15 hodín,
b)
pri neoprávnenom odbere plynu mimo domácnosti alebo pri užívateľovi prepravnej siete alebo distribučnej siete podľa vzorca NOP = D. P. 24, kde
NOP je množstvo neoprávnene odobratého plynu v m3,
D je počet dní neoprávneného odberu plynu,
P je najväčší hodinový príkon všetkých plynových spotrebičov v m3/h alebo hodinová spotreba plynu pri technologických procesoch a výrobných procesoch.
(3)
Výpočet podľa odseku 2 písm. a) sa vykoná pre každý plynový spotrebič osobitne. Celkové množstvo neoprávnene odobratého plynu sa vypočíta ako súčet neoprávnených odberov plynu jednotlivými spotrebičmi.
(4)
Ak nemožno presne určiť dobu trvania neoprávneného odberu plynu, odber plynu sa účtuje odo dňa posledného odpočtu meradla do dňa zistenia neoprávneného odberu plynu.
(5)
Ak nemožno dobu trvania neoprávneného odberu plynu určiť podľa odseku 4, najmä ak sa odber plynu uskutočňoval bez uzavretej zmluvy o dodávke plynu alebo bez meradla, alebo ak meradlo na odbernom mieste nebolo namontované prevádzkovateľom siete, účtuje sa odber plynu od preukázanej doby prevádzky plynových spotrebičov s prihliadnutím na dobu využívania miesta, z ktorého neoprávnený odber uskutočnila konkrétna fyzická osoba alebo právnická osoba, alebo s prihliadnutím na dobu pripojenia odberného zariadenia k prepravnej sieti alebo distribučnej sieti.
(6)
Pri zistení množstva neoprávnene odobratého plynu je smerodajný počet a typ zistených plynových spotrebičov v mieste neoprávneného odberu. Ak nemožno zistiť skutočný počet a typ plynových spotrebičov, použijú sa na výpočet údaje uvedené v zmluve medzi dodávateľom plynu a odberateľom plynu alebo v žiadosti o pripojenie k sieti predloženej odberateľom.
(7)
Ak nemožno zistiť menovitý hodinový príkon plynového spotrebiča, použije sa na výpočet škody spôsobenej neoprávneným odberom plynu hodinový príkon porovnateľných plynových spotrebičov.
(8)
Ak nemožno zistiť množstvo neoprávnene odobratého plynu podľa vzorca uvedeného v odseku 2 písm. a) alebo b), najmä ak fyzická osoba alebo právnická osoba po zistení neoprávneného odberu plynu nesprístupní plynárenskému podniku odberné miesto na účely zistenia počtu a typu plynových spotrebičov alebo ak fyzická osoba alebo právnická osoba nemá uzavretú zmluvu s dodávateľom plynu alebo s prevádzkovateľom prepravnej siete alebo distribučnej siete, alebo ak fyzická osoba alebo právnická osoba nepredložila prevádzkovateľovi prepravnej siete alebo distribučnej siete žiadosť o pripojenie k sieti, množstvo neoprávnene odobratého plynu sa vypočíta ako súčin objemu plynu, ktorý pretečie cez zariadenie, ktoré bolo využívané na neoprávnený odber plynu, za 24 hodín a doby trvania neoprávneného odberu plynu. Na určenie doby trvania neoprávneného odberu plynu sa primerane použijú ustanovenia odsekov 4 a 5.
(9)
K sume vypočítanej podľa odseku 1 sa pripočítajú náklady plynárenského podniku, ktoré mu vznikli v súvislosti s neoprávneným odberom plynu, najmä náklady plynárenského podniku spojené s dopravou príslušného množstva neoprávnene odobratého plynu do miesta neoprávneného odberu, náklady spojené so zisťovaním neoprávneného odberu plynu a náklady spojené s odstraňovaním jeho následkov.
§ 2
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 266/1999 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu škody spôsobenej dodávateľovi plynu neoprávneným odberom plynu.
§ 3
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2005.
Pavol Rusko v. r.