156/2005 Z. z.

Vyhlásené znenie

156
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
zo 6. apríla 2005,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu a postupe pri poskytovaní informácií nevyhnutných na výkon štátnej správy
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 8 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Informácie nevyhnutné na výkon štátnej správy
Informácie nevyhnutné na výkon štátnej správy podľa § 10 ods. 6 písm. a) zákona sú informácie pre
a)
vypracovanie a aktualizáciu energetickej politiky podľa § 3 ods. 2 písm. a) zákona,
b)
zabezpečovanie plnenia prijatých záväzkov v oblasti energetiky, ktoré vyplývajú zo zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, a z členstva v medzinárodných organizáciách podľa § 3 ods. 2 písm. b) zákona,
c)
zabezpečovanie sledovania dodržiavania bezpečnosti dodávky elektriny a plynu podľa § 3 ods. 2 písm. c) zákona a plnenie povinnosti uverejniť správu o výsledkoch monitorovania bezpečnosti dodávok elektriny a plynu podľa § 3 ods. 2 písm. m) zákona,
d)
plnenie povinnosti uverejniť správu podľa § 3 ods. 2 písm. n) a o) zákona,
e)
plnenie povinnosti informovať Európsku komisiu podľa § 3 ods. 6 zákona,
f)
ukladanie opatrení podľa § 3 ods. 2 písm. f), h) a i) zákona,
g)
štátne orgány v prípadoch iných, ako sú uvedené v písmenách a) až f), ak povinnosť poskytnúť tieto informácie je stanovená zákonom.
§ 2
Informácie pre zabezpečovanie sledovania dodržiavania bezpečnosti dodávky elektriny a plynu
(1)
Výrobca elektriny poskytuje informácie o
a)
predpokladanej ročnej výrobe elektriny do 31. decembra kalendárneho roka na nadchádzajúci rok,
b)
skutočnej štvrťročnej výrobe elektriny do 30 dní po ukončení štvrťroka,
c)
skutočnej ročnej výrobe elektriny do 31. marca kalendárneho roka za predchádzajúci rok,
d)
očakávanej výrobe elektriny na obdobie piatich rokov do 31. decembra kalendárneho roka.
(2)
Výrobca elektriny poskytuje informácie o neplánovanom znížení výroby elektriny o viac ako 25 % bez zbytočného odkladu po zistení.
(3)
Výrobca plynu poskytuje informácie o
a)
predpokladanej ročnej výrobe plynu do 31. decembra kalendárneho roka na nadchádzajúci rok,
b)
predpokladanej ročnej dodávke plynu do prepravnej siete a do distribučnej siete do 31. decembra kalendárneho roka na nadchádzajúci rok,
c)
skutočnej štvrťročnej výrobe plynu do 30 dní po ukončení štvrťroka,
d)
skutočnej štvrťročnej dodávke plynu do prepravnej siete a do distribučnej siete do 30 dní po ukončení štvrťroka,
e)
skutočnej ročnej výrobe plynu do 31. marca kalendárneho roka za predchádzajúci rok,
f)
skutočnej ročnej dodávke plynu do prepravnej siete a do distribučnej siete do 31. marca kalendárneho roka za predchádzajúci rok,
g)
očakávanej výrobe plynu na obdobie piatich rokov do 31. decembra kalendárneho roka.
(4)
Výrobca plynu poskytuje informácie o neplánovanom znížení výroby plynu o viac ako 50 % bez zbytočného odkladu po zistení.
(5)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy poskytuje informácie o
a)
predpokladanom ročnom množstve prenesenej elektriny pre dodávky koncovým odberateľom elektriny pripojeným k prenosovej sústave na území Slovenskej republiky do 31. decembra kalendárneho roka na nadchádzajúci rok,
b)
predpokladanom ročnom množstve prenesenej elektriny pre dodávky do distribučných sústav pripojených k prenosovej sústave na území Slovenskej republiky do 31. decembra kalendárneho roka na nadchádzajúci rok,
c)
predpokladanom ročnom množstve prenesenej elektriny pre cezhraničný prenos elektriny v miestach vstupu elektriny do prenosovej sústavy a v miestach výstupu elektriny z prenosovej sústavy do 31. decembra kalendárneho roka na nadchádzajúci rok,
d)
skutočnom štvrťročnom množstve prenesenej elektriny pre dodávky koncovým odberateľom elektriny pripojeným k prenosovej sústave na území Slovenskej republiky do 30 dní po ukončení štvrťroka,
e)
skutočnom štvrťročnom množstve prenesenej elektriny pre dodávky do distribučných sústav pripojených k prenosovej sústave na území Slovenskej republiky do 30 dní po ukončení štvrťroka,
f)
skutočnom štvrťročnom množstve prenesenej elektriny pre cezhraničný prenos elektriny v miestach vstupu elektriny do prenosovej sústavy a v miestach výstupu elektriny z prenosovej sústavy do 30 dní po ukončení štvrťroka,
g)
skutočnom ročnom množstve prenesenej elektriny pre dodávky koncovým odberateľom elektriny pripojeným na prenosovú sústavu na území Slovenskej republiky do 31. marca kalendárneho roka za predchádzajúci rok,
h)
skutočnom ročnom množstve prenesenej elektriny pre dodávky do distribučných sústav pripojených k prenosovej sústave na území Slovenskej republiky do 31. marca kalendárneho roka za predchádzajúci rok,
i)
skutočnom ročnom množstve prenesenej elektriny pre cezhraničný prenos elektriny v miestach vstupu elektriny do prenosovej sústavy a v miestach výstupu elektriny z prenosovej sústavy do 31. marca kalendárneho roka za predchádzajúci rok,
j)
kvalite a úrovni údržby sústavy do 31. marca kalendárneho roka za predchádzajúci rok aj za príslušný rok,
k)
opatreniach na pokrytie špičkovej spotreby elektriny do 31. marca kalendárneho roka za predchádzajúci rok aj za príslušný rok,
l)
opatreniach na riešenie výpadkov v dodávkach jedného dodávateľa alebo viacerých dodávateľov elektriny alebo obchodníkov s elektrinou do 31. marca kalendárneho roka za predchádzajúci rok aj za príslušný rok,
m)
počte koncových odberateľov elektriny pripojených k prenosovej sústave do 31. marca kalendárneho roka za predchádzajúci rok,
n)
očakávanej spotrebe elektriny na obdobie piatich rokov v rámci vymedzeného územia do 31. decembra kalendárneho roka.
(6)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy poskytuje informácie o neplánovanom prerušení prepravy elektriny pre dodávky koncovým odberateľom elektriny na území Slovenskej republiky, pre dodávky distribučným sústavám pripojeným k prenosovej sústave na území Slovenskej republiky alebo pre cezhraničný prenos elektriny bez zbytočného odkladu po zistení.
(7)
Prevádzkovateľ prepravnej siete poskytuje informácie o
a)
predpokladanom ročnom množstve prepraveného plynu pre dodávky koncovým odberateľom plynu pripojeným na prepravnú sieť na území Slovenskej republiky do 31. decembra kalendárneho roka na nadchádzajúci rok,
b)
predpokladanom ročnom množstve prepraveného plynu pre dodávky do distribučných sústav pripojených na prepravnú sieť na území Slovenskej republiky do 31. decembra kalendárneho roka na nadchádzajúci rok,
c)
predpokladanom ročnom množstve prepraveného plynu pre cezhraničnú prepravu plynu v miestach vstupu plynu do prepravnej siete a v miestach výstupu plynu z prepravnej siete do 31. decembra kalendárneho roka na nadchádzajúci rok,
d)
skutočnom štvrťročnom množstve prepraveného plynu pre dodávky koncovým odberateľom plynu pripojeným na prepravnú sieť na území Slovenskej republiky do 30 dní po ukončení štvrťroka,
e)
skutočnom štvrťročnom množstve prepraveného plynu pre dodávky do distribučných sústav pripojených na prepravnú sieť na území Slovenskej republiky do 30 dní po ukončení štvrťroka,
f)
skutočnom štvrťročnom množstve prepraveného plynu pre cezhraničnú prepravu plynu v miestach vstupu plynu do prepravnej siete a v miestach výstupu plynu z prepravnej siete do 30 dní po ukončení štvrťroka,
g)
skutočnom ročnom množstve prepraveného plynu pre dodávky koncovým odberateľom plynu pripojeným na prepravnú sieť na území Slovenskej republiky do 31. marca kalendárneho roka za predchádzajúci rok,
h)
skutočnom ročnom množstve prepraveného plynu pre dodávky do distribučných sústav pripojených na prepravnú sieť na území Slovenskej republiky do 31. marca kalendárneho roka za predchádzajúci rok,
i)
skutočnom ročnom množstve prepraveného plynu pre cezhraničnú prepravu plynu v miestach vstupu plynu do prepravnej siete a v miestach výstupu plynu z prepravnej siete do 31. marca kalendárneho roka za predchádzajúci rok,
j)
počte pripojených koncových odberateľov plynu do 31. marca kalendárneho roka za predchádzajúci rok,
k)
kvalite a úrovni údržby siete do 31. marca kalendárneho roka za predchádzajúci rok aj za príslušný rok.
(8)
Prevádzkovateľ prepravnej siete poskytuje informácie o nepredpokladanom znížení množstva prepravovaného plynu pre dodávky koncovým odberateľom plynu na území Slovenskej republiky alebo pre cezhraničnú prepravu plynu, ktoré významne ohrozuje alebo môže ohroziť bezpečnosť dodávky plynu na území Slovenskej republiky, bez zbytočného odkladu po zistení.
(9)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy poskytuje informácie o
a)
predpokladanom ročnom množstve distribuovanej elektriny distribučnou sústavou celkom do 31. decembra kalendárneho roka na nadchádzajúci rok,
b)
predpokladanom ročnom množstve distribuovanej elektriny distribučnou sústavou koncovým odberateľom elektriny pripojeným k distribučnej sústave do 31. decembra kalendárneho roka na nadchádzajúci rok,
c)
predpokladanom ročnom množstve distribuovanej elektriny distribučnou sústavou odberateľom elektriny v domácnosti pripojeným k distribučnej sústave do 31. decembra kalendárneho roka na nadchádzajúci rok,
d)
predpokladanom ročnom množstve distribuovanej elektriny distribučnou sústavou do iných distribučných sústav do 31. decembra kalendárneho roka na nadchádzajúci rok,
e)
skutočnom štvrťročnom množstve distribuovanej elektriny distribučnou sústavou celkom do 30 dní po ukončení štvrťroka,
f)
skutočnom štvrťročnom množstve distribuovanej elektriny distribučnou sústavou koncovým odberateľom elektriny pripojeným k distribučnej sústave do 30 dní po ukončení štvrťroka,
g)
skutočnom štvrťročnom množstve distribuovanej elektriny distribučnou sústavou odberateľom elektriny v domácnosti pripojeným k distribučnej sústave do 30 dní po ukončení štvrťroka,
h)
skutočnom štvrťročnom množstve distribuovanej elektriny distribučnou sústavou do iných distribučných sústav do 30 dní po ukončení štvrťroka,
i)
skutočnom ročnom množstve distribuovanej elektriny distribučnou sústavou celkom do 31. marca kalendárneho roka za predchádzajúci rok,
j)
skutočnom ročnom množstve distribuovanej elektriny distribučnou sústavou koncovým odberateľom elektriny pripojeným k distribučnej sústave do 31. marca kalendárneho roka za predchádzajúci rok,
k)
skutočnom ročnom množstve distribuovanej elektriny distribučnou sústavou odberateľom elektriny v domácnosti pripojeným k distribučnej sústave do 31. marca kalendárneho roka za predchádzajúci rok,
l)
skutočnom ročnom množstve distribuovanej elektriny distribučnou sústavou do iných distribučných sústav do 31. marca kalendárneho roka za predchádzajúci rok,
m)
počte koncových odberateľov elektriny pripojených k distribučnej sústave do 31. marca kalendárneho roka za predchádzajúci rok,
n)
počte odberateľov elektriny v domácnosti pripojených k distribučnej sústave do 31. marca kalendárneho roka za predchádzajúci rok,
o)
kvalite a úrovni údržby sústavy do 31. marca kalendárneho roka za predchádzajúci rok aj za príslušný rok,
p)
očakávanej spotrebe elektriny na obdobie piatich rokov v rámci časti vymedzeného územia do 31. decembra kalendárneho roka.
(10)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy poskytuje informácie o neplánovanom prerušení prepravy elektriny distribučnou sústavou pre dodávky koncovým odberateľom elektriny na časti vymedzeného územia bez zbytočného odkladu po zistení.
(11)
Prevádzkovateľ distribučnej siete poskytuje informácie o
a)
predpokladanom ročnom množstve dopravy plynu distribučnou sieťou celkom do 31. decembra kalendárneho roka na nadchádzajúci rok,
b)
predpokladanom ročnom množstve dopravy plynu distribučnou sieťou koncovým odberateľom plynu pripojeným k príslušnej distribučnej sieti do 31. decembra kalendárneho roka na nadchádzajúci rok,
c)
predpokladanom ročnom množstve dopravy plynu distribučnou sieťou odberateľom plynu v domácnosti pripojeným k distribučnej sieti do 31. decembra kalendárneho roka na nadchádzajúci rok,
d)
predpokladanom ročnom množstve dopravy plynu distribučnou sieťou do iných distribučných sietí do 31. decembra kalendárneho roka na nadchádzajúci rok,
e)
skutočnom štvrťročnom množstve dopravy plynu distribučnou sieťou celkom do 30 dní po ukončení štvrťroka,
f)
skutočnom štvrťročnom množstve dopravy plynu distribučnou sieťou koncovým odberateľom plynu pripojeným k distribučnej sieti do 30 dní po ukončení štvrťroka,
g)
skutočnom štvrťročnom množstve dopravy plynu distribučnou sieťou odberateľom plynu v domácnosti pripojeným k distribučnej sieti do 30 dní po ukončení štvrťroka,
h)
skutočnom štvrťročnom množstve dopravy plynu distribučnou sieťou do iných distribučných sietí do 30 dní po ukončení štvrťroka,
i)
skutočnom ročnom množstve dopravy plynu distribučnou sieťou celkom do 31. marca kalendárneho roka za predchádzajúci rok,
j)
skutočnom ročnom množstve dopravy plynu distribučnou sieťou koncovým odberateľom plynu pripojeným k distribučnej sieti do 31. marca kalendárneho roka za predchádzajúci rok,
k)
skutočnom ročnom množstve dopravy plynu distribučnou sieťou odberateľom plynu v domácnosti pripojeným k distribučnej sieti do 31. marca kalendárneho roka za predchádzajúci rok,
l)
skutočnom ročnom množstve dopravy plynu distribučnou sieťou do iných distribučných sietí do 31. marca kalendárneho roka za predchádzajúci rok,
m)
počte splynofikovaných obcí v rámci časti vymedzeného územia do 31. marca kalendárneho roka za predchádzajúci rok,
n)
počte koncových odberateľov plynu pripojených k distribučnej sieti do 31. marca kalendárneho roka za predchádzajúci rok,
o)
počte odberateľov plynu v domácnosti pripojených k distribučnej sieti do 31. marca kalendárneho roka za predchádzajúci rok,
p)
kvalite a úrovni údržby siete do 31. marca kalendárneho roka za predchádzajúci rok aj za príslušný rok,
q)
opatreniach na pokrytie špičkovej spotreby plynu do 31. marca kalendárneho roka za predchádzajúci rok aj za príslušný rok,
r)
opatreniach na riešenie výpadkov v dodávkach jedného dodávateľa alebo viacerých dodávateľov plynu do 31. marca kalendárneho roka za predchádzajúci rok aj za príslušný rok,
s)
očakávanej spotrebe plynu na obdobie piatich rokov v rámci časti vymedzeného územia do 31. decembra kalendárneho roka.
(12)
Prevádzkovateľ distribučnej siete poskytuje informácie o nepredpokladanom znížení množstva distribuovaného plynu pre dodávky koncovým odberateľom plynu na území Slovenskej republiky, ktoré významne ohrozuje alebo môže ohroziť bezpečnosť dodávky plynu na území Slovenskej republiky, bez zbytočného odkladu po zistení.
(13)
Dodávateľ plynu poskytuje informácie o
a)
predpokladanom ročnom nákupe plynu do 31. decembra kalendárneho roka na nadchádzajúci rok,
b)
predpokladanej ročnej dodávke plynu koncovým odberateľom plynu do 31. decembra kalendárneho roka na nadchádzajúci rok,
c)
predpokladanej ročnej dodávke plynu odberateľom plynu v domácnosti do 31. decembra kalendárneho roka na nadchádzajúci rok,
d)
predpokladanej ročnej dodávke plynu zabezpečenej z územia mimo vymedzeného územia Slovenskej republiky s členením podľa krajín zdroja plynu a miesta vstupu do prepravnej siete do 31. decembra kalendárneho roka na nadchádzajúci rok,
e)
predpokladanej ročnej dodávke plynu mimo vymedzeného územia Slovenskej republiky s členením miesta výstupu v prepravnej sieti do 31. decembra kalendárneho roka na nadchádzajúci rok,
f)
skutočnom štvrťročnom nákupe plynu do 30 dní po ukončení štvrťroka,
g)
skutočnej štvrťročnej dodávke plynu koncovým odberateľom plynu do 30 dní po ukončení štvrťroka,
h)
skutočnej štvrťročnej dodávke plynu odberateľom plynu v domácnosti do 30 dní po ukončení štvrťroka,
i)
skutočnej štvrťročnej dodávke plynu zabezpečenej z územia mimo vymedzeného územia Slovenskej republiky s členením podľa krajín zdroja plynu a miesta vstupu do prepravnej siete do 30 dní po ukončení štvrťroka,
j)
skutočnej štvrťročnej dodávke plynu mimo vymedzeného územia Slovenskej republiky s členením miesta výstupu v prepravnej sieti do 30 dní po ukončení štvrťroka,
k)
skutočnom ročnom nákupe plynu do 31. marca kalendárneho roka za predchádzajúci rok,
l)
skutočnej ročnej dodávke plynu koncovým odberateľom plynu do 31. marca kalendárneho roka za predchádzajúci rok,
m)
skutočnej ročnej dodávke plynu odberateľom plynu v domácnosti do 31. marca kalendárneho roka za predchádzajúci rok,
n)
skutočnej ročnej dodávke plynu zabezpečenej z územia mimo vymedzeného územia Slovenskej republiky s členením podľa krajín zdroja plynu a miesta vstupu do prepravnej siete do 31. marca kalendárneho roka za predchádzajúci rok,
o)
skutočnej ročnej dodávke plynu mimo vymedzeného územia Slovenskej republiky s členením miesta výstupu v prepravnej sieti do 31. marca kalendárneho roka za predchádzajúci rok,
p)
počte koncových odberateľov plynu do 31. marca kalendárneho roka za predchádzajúci rok,
q)
počte odberateľov plynu v domácnosti do 31. marca kalendárneho roka za predchádzajúci rok,
r)
očakávanej spotrebe plynu na obdobie piatich rokov v rámci vymedzeného územia Slovenskej republiky do 31. decembra kalendárneho roka.
s)
dostupných dodávkach plynu na obdobie piatich rokov do 31. decembra kalendárneho roka.
(14)
Dodávateľ elektriny a obchodník s elektrinou poskytuje informácie o
a)
predpokladanom ročnom nákupe elektriny do 31. decembra kalendárneho roka na nadchádzajúci rok,
b)
predpokladanej ročnej dodávke elektriny koncovým odberateľom elektriny do 31. decembra kalendárneho roka na nadchádzajúci rok,
c)
predpokladanej ročnej dodávke elektriny zabezpečenej z územia mimo vymedzeného územia Slovenskej republiky s členením podľa krajín zdroja elektriny a miesta vstupu do prenosovej sústavy do 31. decembra kalendárneho roka na nadchádzajúci rok,
d)
predpokladanej ročnej dodávke elektriny mimo vymedzeného územia Slovenskej republiky s členením miesta výstupu v prenosovej sústave do 31. decembra kalendárneho roka na nadchádzajúci rok,
e)
skutočnom štvrťročnom nákupe elektriny do 30 dní po ukončení štvrťroka,
f)
očakávanej skutočnej štvrťročnej dodávke elektriny koncovým odberateľom elektriny do 30 dní po ukončení štvrťroka,
g)
skutočnej štvrťročnej dodávke elektriny zabezpečenej z územia mimo vymedzeného územia Slovenskej republiky s členením podľa krajín zdroja elektriny a miesta vstupu do prenosovej sústavy do 30 dní po ukončení štvrťroka,
h)
skutočnej štvrťročnej dodávke elektriny mimo vymedzeného územia Slovenskej republiky s členením miesta výstupu v prenosovej sústave do 30 dní po ukončení štvrťroka,
i)
skutočnom ročnom nákupe elektriny do 31. marca kalendárneho roka za predchádzajúci rok,
j)
skutočnej ročnej dodávke elektriny koncovým odberateľom elektriny do 31. marca kalendárneho roka za predchádzajúci rok,
k)
skutočnej ročnej dodávke elektriny zabezpečenej z územia mimo vymedzeného územia Slovenskej republiky s členením podľa krajín zdroja elektriny a miesta vstupu do prenosovej sústavy do 31. marca kalendárneho roka za predchádzajúci rok,
l)
skutočnej ročnej dodávke elektriny mimo vymedzeného územia Slovenskej republiky s členením miesta výstupu v prenosovej sústave do 31. marca kalendárneho roka za predchádzajúci rok,
m)
počte koncových odberateľov elektriny do 31. marca kalendárneho roka za predchádzajúci rok,
n)
očakávanej spotrebe elektriny na obdobie piatich rokov v rámci vymedzeného územia Slovenskej republiky do 31. decembra kalendárneho roka,
o)
dostupných dodávkach elektriny na obdobie piatich rokov do 31. decembra kalendárneho roka.
(15)
Dodávateľ elektriny okrem informácií podľa odseku 14 poskytuje aj informácie o
a)
predpokladanej ročnej dodávke elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti do 31. decembra kalendárneho roka na nadchádzajúci rok,
b)
očakávanej skutočnej štvrťročnej dodávke elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti do 30 dní po ukončení štvrťroka,
c)
skutočnej ročnej dodávke elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti do 31. marca kalendárneho roka za predchádzajúci rok,
d)
počte odberateľov elektriny v domácnosti do 31. marca kalendárneho roka za predchádzajúci rok.
(16)
Prevádzkovateľ zásobníka poskytuje informácie o
a)
predpokladanom stave zásob na začiatku vtláčania plynu do zásobníka v členení pre potreby užívateľov so sídlom na území Slovenskej republiky a pre potreby užívateľov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky do 31. decembra kalendárneho roka na nadchádzajúci rok,
b)
predpokladanom maximálnom vtlačnom výkone zásobníka do 31. decembra kalendárneho roka na nadchádzajúci rok,
c)
predpokladanom stave zásob na začiatku ťažby plynu zo zásobníka v členení pre potreby užívateľov so sídlom na území Slovenskej republiky a pre potreby užívateľov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky do 31. marca kalendárneho roka na príslušný rok a nadchádzajúci rok,
d)
predpokladanom maximálnom ťažobnom výkone zásobníka do 31. marca kalendárneho roka na príslušný rok a nadchádzajúci rok,
e)
skutočnom stave zásob na začiatku vtláčania plynu do zásobníka v členení pre potreby užívateľov so sídlom na území Slovenskej republiky a pre potreby užívateľov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky do 31. decembra kalendárneho roka za príslušný rok,
f)
skutočnom stave zásob na začiatku ťažby plynu zo zásobníka v členení pre potreby užívateľov so sídlom na území Slovenskej republiky a pre potreby užívateľov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky do 31. decembra kalendárneho roka za príslušný rok,
g)
skutočnom maximálnom vtlačnom výkone zásobníka do 31. decembra kalendárneho roka za príslušný rok,
h)
skutočnom maximálnom ťažobnom výkone zásobníka do 31. marca kalendárneho roka za predchádzajúci rok,
i)
počte užívateľov so sídlom na území Slovenskej republiky do 31. marca kalendárneho roka za predchádzajúci rok,
j)
počte užívateľov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky do 31. marca kalendárneho roka za predchádzajúci rok,
k)
kvalite a úrovni údržby zariadení zásobníka do 31. marca kalendárneho roka za predchádzajúci rok.
(17)
Prevádzkovateľ zásobníka poskytuje informácie o neplánovanom znížení predpokladaného stavu zásob o 30 % bez zbytočného odkladu po zistení.
§ 3
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2005.
Pavol Rusko v. r.