159/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2015

159
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
zo 6. apríla 2005,
ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy a požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti skúšobných komisií a obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 6 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Rozsah odbornej prípravy a požadované vedomosti
Odborná príprava trvá najmenej 32 hodín a jej rozsah je zameraný na získanie vedomostí o zákone a vedomostí o
a)
určenom čase a určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa,
b)
pravidlách na výrobu tepla a elektriny kombinovanou výrobou tepla a elektriny,
c)
pravidlách rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a o teplote teplej úžitkovej vody na odbernom mieste,
d)
pravidlách rozpočítavania množstva dodaného tepla,
e)
rozsahu ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa alebo konečného spotrebiteľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a o spôsobe ich výpočtu,
f)
spôsobe overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a o ukazovateľoch energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla, distribúcie tepla, normatívnych ukazovateľoch spotreby tepla a o rozsahu ekonomicky oprávnených nákladoch na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ako aj o spôsobe úhrady týchto nákladov,
g)
postupe pri predchádzaní vzniku a odstraňovaní následkov stavu núdze v tepelnej energetike,
h)
právnej úprave ochrany životného prostredia1) vo vzťahu k tepelnej energetike,
i)
technických podmienkach výroby tepla alebo na výrobu a rozvod tepla, alebo na rozvod tepla,
j)
oblasti práce a bezpečnosti technických zariadení,2)
k)
spolupráci s obcou3) na vypracúvaní koncepcie rozvoja obce v tepelnej energetike.
§ 2
Preukázanie požadovaných vedomostí
(1)
Odborné vedomosti sa preukazujú vykonaním skúšky pred skúšobnou komisiou.
(2)
Skúška sa skladá z písomnej časti a z ústnej časti, ktoré sa konajú spravidla v jeden kalendárny deň pred členmi skúšobnej komisie (ďalej len „komisia“). Písomná časť skúšky sa vykoná formou testu, rozsah písomného testu je 30 otázok. Priebeh písomnej časti skúšky riadi člen skúšobnej komisie, ktorého určí predseda skúšobnej komisie. Písomná časť skúšky trvá najviac 45 minút. Pri ústnej časti skúšky účastník skúšky odpovedá pred komisiou na tri otázky, ktoré si vylosuje z vopred pripraveného okruhu otázok. Ústna časť skúšky trvá najviac 30 minút. Výsledok ústnej časti skúšky oznámi účastníkovi skúšky predseda komisie bezprostredne po jej vykonaní.
(3)
Ak účastník skúšky v písomnom teste nedosiahol najmenej 70 % požadovaných správnych odpovedí, ústna skúška sa nekoná a účastník skúšky môže opakovať písomný test v náhradnom termíne. Ak účastník skúšky nevyhovel na ústnej časti skúšky, môže opakovať písomný test aj ústnu časť skúšky v termíne ustanovenom v odseku 4.
(4)
Ak účastník skúšky na skúške nevyhovel, môže skúšku opakovať najskôr po uplynutí jedného mesiaca odo dňa neúspešného vykonania skúšky. Žiadateľ, ktorý nevyhovel ani na opakovanej skúške, môže predložiť novú žiadosť po uplynutí jedného roka odo dňa neúspešného vykonania skúšky.
§ 3
Zriadenie a činnosť skúšobných komisií
(1)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) zriadi dve skúšobné komisie na vykonanie skúšky; komisia je päťčlenná a jej funkčné obdobie je trojročné.
(2)
Činnosť komisie riadi predseda, ktorý je zamestnancom ministerstva a ktorého do funkcie vymenúva vedúci služobného úradu ministerstva.
(3)
Predseda komisie
a)
zvoláva komisiu,
b)
riadi priebeh skúšky,
c)
zabezpečuje vyhotovenie zápisnice z priebehu skúšky,
d)
podpisuje osvedčenie o úspešnom vykonaní skúšky,
e)
rieši sťažnosti súvisiace s priebehom skúšky,
f)
poveruje člena komisie na zastupovanie počas jeho neprítomnosti.
(4)
Na zasadnutí komisie je potrebná účasť nadpolovičnej väčšiny členov komisie.
(5)
Členmi komisie sú zástupcovia
a)
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví,
b)
Štátnej energetickej inšpekcie,
c)
Slovenskej energetickej agentúry,
d)
profesijných združení v tepelnej energetike.
(6)
Komisia pred začatím skúšky overí totožnosť každého účastníka skúšky.
(7)
Členstvo v komisii je čestné a jej členovia majú nárok na úhradu nákladov na cestovné, stravné a ubytovanie podľa osobitného predpisu.4) Náklady spojené s účasťou člena komisie na zasadnutí komisie znáša ministerstvo.
§ 4
Vyhodnotenie skúšky
(1)
Výsledok skúšky sa hodnotí súhrnným klasifikačným stupňom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“.
(2)
Výsledok skúšky oznámi účastníkovi skúšky predseda komisie ústne v deň vykonania skúšky. Neúspešného účastníka skúšky poučí o možnosti vykonania opakovanej skúšky.
(3)
O priebehu skúšky sa vyhotoví zápisnica najneskôr v deň vykonania skúšky, v ktorej sa uvedú výsledky skúšky; zápisnicu o výsledku skúšky podpisuje predseda komisie a všetci členovia komisie prítomní na zasadnutí komisie.
(4)
Zápisnica, ktorej súčasťou je aj písomný test účastníka skúšky, slúži ako podklad na vydanie osvedčenia.
§ 5
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti
(1)
Osvedčenie sa vydáva na predtlačenom vodotlačovom tlačive so štátnym znakom, názvom ministerstva a obsahuje
a)
názov osvedčenia v znení „Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v tepelnej energetike vydané podľa § 4 ods. 4 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike.“. Vzor osvedčenia je uvedený v prílohe k vyhláške,
b)
číslo osvedčenia,
c)
meno, priezvisko, dátum narodenia osoby, ktorej sa osvedčenie vydáva,
d)
miesto a dátum vydania osvedčenia,
e)
meno, priezvisko a podpis predsedu komisie,
f)
odtlačok úradnej pečiatky.
(2)
Ministerstvo vedie evidenciu vydaných osvedčení; kópie osvedčení spolu so zápisnicou o priebehu skúšky archivuje5) najmenej desať rokov odo dňa vydania osvedčenia.
(3)
Ministerstvo na požiadanie držiteľa osvedčenia v prípade straty, znehodnotenia alebo odcudzenia osvedčenia vydá držiteľovi osvedčenia duplikát osvedčenia.
§ 5a
Podrobnosti o aktualizačnej odbornej príprave
Aktualizačná odborná príprava sa vykonáva formou odborných prednášok v celkovom rozsahu najmenej 16 hodín so zameraním na
a)
podrobnosti o zmenách
1.
všeobecne záväzných právnych predpisov z oblasti tepelnej energetiky,
2.
všeobecne záväzných právnych predpisov z oblasti regulácie sieťových odvetví,
3.
technických predpisov z oblasti tepelnej energetiky,
b)
odborné poznatky a skúsenosti najmä z oblasti
1.
spaľovania a spaľovacích zariadení,
2.
alternatívnych zdrojov tepla,
3.
prevádzkovania rozvodov tepla,
4.
ochrany ovzdušia.
§ 6
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2005.
Pavol Rusko v. r.
Príloha k vyhláške č. 159/2005 Z. z.
1)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.
5)
Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 515/2003 Z. z.