16/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 26.01.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

16
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 24. novembra 2004 bol v Bratislave podpísaný Program spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi Slovenskou republikou a Luxemburským veľkovojvodstvom na roky 2005 – 2007.
Program spolupráce nadobudol platnosť dňom podpisu, t. j. 24. novembra 2004.
Do textu programu spolupráce možno nazrieť na Ministerstve školstva Slovenskej republiky.