166/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2005 do 30.12.2006

166
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 16. marca 2005
o vlastných zdrojoch finančného konglomerátu a metódach výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov na úrovni finančného konglomerátu a o zmene a doplnení niektorých vyhlášok
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 74 ods. 5, § 77 ods. 6 a 7, § 141 ods. 3, § 143g ods. 9 a § 143o ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa § 116 ods. 1 písm. c) zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Na účely výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov na úrovni finančného konglomerátu táto vyhláška ustanovuje
a)
čo tvorí vlastné zdroje na úrovni finančného konglomerátu a spôsob ich výpočtu vrátane vlastných zdrojov zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti,
b)
čo sa rozumie minimálnou výškou vlastných zdrojov osôb v skupine a spôsob ich výpočtu,
c)
metódy výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov na úrovni finančného konglomerátu,
d)
obsah a vzor hlásení, spôsob a termín predkladania hlásení.
§ 2
Vlastné zdroje na úrovni finančného konglomerátu
(1)
Vlastné zdroje
a)
osôb, ktoré patria do sektoru investičných služieb, okrem správcovskej spoločnosti, tvoria položky vlastných zdrojov v určenej výške podľa osobitných predpisov,1)
b)
správcovskej spoločnosti tvoria položky vlastných zdrojov v určenej výške podľa osobitných predpisov, 2)
c)
osôb, ktoré patria do sektora poisťovníctva, tvoria položky vlastných zdrojov v určenej výške podľa osobitných predpisov,3)
d)
inštitúcie elektronických peňazí tvoria položky vlastných zdrojov v určenej výške podľa osobitného predpisu,4)
e)
osôb, ktoré patria do bankového sektora, okrem inštitúcie elektronických peňazí, tvoria položky vlastných zdrojov v určenej výške podľa osobitného predpisu,5)
f)
zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti tvoria položky vlastných zdrojov v určenej výške podľa osobitného predpisu.6)
(2)
Vlastné zdroje na úrovni finančného konglomerátu sa vypočítavajú metódami výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov podľa § 5 až 7.
(3)
Ak má ovládaná osoba zahrnutá do finančného konglomerátu vlastné zdroje
a)
nižšie ako minimálnu výšku vlastných zdrojov podľa § 3, vlastné zdroje na úrovni finančného konglomerátu sa znižujú o celý tento rozdiel; ak je zodpovednosť ovládajúcej osoby za záväzky ovládanej osoby presne a jednoznačne obmedzená výškou jej podielu na základnom imaní ovládanej osoby, chýbajúce vlastné zdroje sa odpočítavajú v pomernej výške zodpovedajúcej tomuto podielu,
b)
vyššie ako minimálnu výšku vlastných zdrojov podľa § 3, vlastné zdroje na úrovni finančného konglomerátu možno zvýšiť len o taký rozdiel, ktorý možno previesť do vlastných zdrojov inej osoby vo finančnom konglomeráte; položkami vlastných zdrojov, ktoré nemožno previesť do vlastných zdrojov inej osoby vo finančnom konglomeráte, sú podriadené dlhy a podiely menšinových akcionárov vznikajúce pri konsolidácii.
§ 3
Minimálna výška vlastných zdrojov osôb v skupine, ktorá je finančným konglomerátom
(1)
Minimálnou výškou vlastných zdrojov osôb v skupine, ktorá je finančným konglomerátom, sa rozumie pri
a)
osobách v sektore investičných služieb okrem správcovskej spoločnosti výška vlastných zdrojov podľa § 74 ods. 1 zákona,
b)
správcovskej spoločnosti výška vlastných zdrojov podľa osobitného predpisu,7)
c)
osobách, ktoré patria do sektoru poisťovníctva, požadovaná miera solventnosti vypočítaná podľa osobitných predpisov,3)
d)
inštitúcii elektronických peňazí taká výška vlastných zdrojov financovania, ktorá dosiahne hodnotu podľa osobitného predpisu,8)
e)
osobách, ktoré patria do bankového sektora, okrem inštitúcie elektronických peňazí, výška vlastných zdrojov podľa osobitného predpisu,9)
f)
zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti výška vlastných zdrojov podľa § 143e ods. 13 zákona.
(2)
Minimálna výška vlastných zdrojov osôb v skupine, ktorá je finančným konglomerátom, sa vypočíta metódami výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov podľa § 5 až 7.
§ 4
Metódy výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov na úrovni finančného konglomerátu
Metódami výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov sú tieto metódy:
a)
metóda účtovnej konsolidácie,
b)
metóda odpočtu a agregácie,
c)
metóda odpočtu účtovnej hodnoty alebo minimálnej výšky vlastných zdrojov.
§ 5
Metóda účtovnej konsolidácie
(1)
Dostatočná výška vlastných zdrojov na úrovni finančného konglomerátu sa metódou účtovnej konsolidácie vypočítava porovnaním vlastných zdrojov na úrovni finančného konglomerátu vypočítaných podľa odseku 2 a minimálnej výšky vlastných zdrojov osôb vo finančnom konglomeráte vypočítaných podľa odseku 3.
(2)
Vlastné zdroje na úrovni finančného konglomerátu tvoria položky vlastných zdrojov osôb vo finančnom konglomeráte podľa § 2 ods. 1
a)
skonsolidované metódou úplnej konsolidácie10) pre kontrolujúce osoby podľa § 8 písm. h) zákona alebo pre osoby navzájom prepojené vzťahom podľa § 138 ods. 5 písm. n) tretieho bodu zákona,
b)
skonsolidované metódou podielovej konsolidácie10) pre vzťah vyjadrujúci majetkovú účasť osoby v iných osobách podľa § 8 písm. l) zákona, ktoré nie sú nikým kontrolované.
(3)
Minimálna výška vlastných zdrojov osôb vo finančnom konglomeráte sa vypočíta ako súčet hodnôt minimálnej výšky vlastných zdrojov osôb vo finančnom konglomeráte podľa § 3 ods. 1.
§ 6
Metóda odpočtu a agregácie
(1)
Dostatočná výška vlastných zdrojov na úrovni finančného konglomerátu sa metódou odpočtu a agregácie vypočítava porovnaním vlastných zdrojov vypočítaných podľa odsekov 2 a 3 a minimálnej výšky vlastných zdrojov osôb vo finančnom konglomeráte vypočítaných podľa odsekov 4 a 5.
(2)
Vlastné zdroje na úrovni finančného konglomerátu tvorí rozdiel
a)
súčtu položiek vlastných zdrojov osôb vo finančnom konglomeráte zahrnutých do výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov podľa § 2 ods. 1 a
b)
súčtu účtovných hodnôt podielov jednotlivých osôb vo finančnom konglomeráte zahrnutých do výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov na iných osobách v tom istom finančnom konglomeráte zahrnutých do výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov.
(3)
Účtovná hodnota podielov jednotlivých osôb vo finančnom konglomeráte na iných osobách v tom istom konglomeráte sa určuje použitím rovnakej metódy ocenenia ako v účtovných závierkach osôb vykazujúcich priamy podiel na inej osobe.
(4)
Minimálna výška vlastných zdrojov osôb vo finančnom konglomeráte sa vypočítava ako súčet hodnôt minimálnej výšky vlastných zdrojov osôb vo finančnom konglomeráte podľa § 3 ods. 1; vzájomné pohľadávky a záväzky a iné vzťahy medzi osobami vo finančnom konglomeráte sa na účely výpočtu minimálnej výšky vlastných zdrojov nekompenzujú.
(5)
Ak má na základnom imaní osoby vo finančnom konglomeráte podiel osoba iná ako tá, ktorá je zahrnutá do výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov na úrovni toho istého finančného konglomerátu, minimálna výška vlastných zdrojov osoby zahrnutej do výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov sa zohľadňuje v pomernej výške. Pomerná výška sa odvodzuje od podielu, ktorý majú na osobe zahrnutej do výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov osoba ovládajúca ostatné osoby finančného konglomerátu a ďalšie osoby zahrnuté do výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov na úrovni toho istého finančného konglomerátu.
§ 7
Metóda odpočtu účtovnej hodnoty alebo minimálnej výšky vlastných zdrojov
(1)
Dostatočná výška vlastných zdrojov na úrovni finančného konglomerátu sa metódou odpočtu účtovnej hodnoty alebo minimálnej výšky vlastných zdrojov vypočítava porovnaním vlastných zdrojov osoby ovládajúcej finančný konglomerát podľa odseku 2 a minimálnej výšky vlastných zdrojov osôb vo finančnom konglomeráte vypočítaných podľa odsekov 3 a 4.
(2)
Vlastné zdroje na úrovni finančného konglomerátu tvoria vlastné zdroje osoby ovládajúcej finančný konglomerát, pričom do vlastných zdrojov sa započítavajú len položky podľa § 2 ods. 1.
(3)
Minimálna výška vlastných zdrojov na úrovni finančného konglomerátu sa vypočítava ako súčet
a)
minimálnej výšky vlastných zdrojov osoby ovládajúcej finančný konglomerát, ktorej hodnota sa určí podľa § 3 ods. 1 a
b)
vyššej z hodnôt
1.
súčtu minimálnej výšky vlastných zdrojov osôb vo finančnom konglomeráte zahrnutých do výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov; vzájomné vzťahy medzi osobami vo finančnom konglomeráte sa na účely výpočtu minimálnej výšky vlastných zdrojov nevylučujú, alebo
2.
súčtu účtovných hodnôt podielov osoby ovládajúcej finančný konglomerát na ostatných osobách vo finančnom konglomeráte zahrnutých do výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov; účtovná hodnota sa určuje použitím rovnakej metódy ocenenia ako v účtovných závierkach osôb vykazujúcich priamy podiel na inej osobe.
(4)
Ak má na základnom imaní osoby vo finančnom konglomeráte podiel osoba iná ako tá, ktorá je zahrnutá do výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov na úrovni toho istého finančného konglomerátu, minimálna výška vlastných zdrojov osoby zahrnutej do výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov sa zohľadňuje v pomernej výške. Pomerná výška sa odvodzuje od podielu, ktorý majú na osobe zahrnutej do výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov
a)
osoba ovládajúca ostatné osoby finančného konglomerátu a
b)
ďalšie osoby zahrnuté do výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov na úrovni toho istého finančného konglomerátu.
§ 8
Hlásenia
(1)
Úradu pre finančný trh sa predkladá hlásenie o dostatočnej výške vlastných zdrojov finančného konglomerátu podľa § 143g ods. 4 zákona, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1.
(2)
Hlásenie podľa odseku 1 sa vypracúva polročne, a to podľa stavu k poslednému dňu príslušného kalendárneho polroka.
(3)
Hlásenie podľa odseku 1 sa predkladá v listinnej podobe a v elektronickej podobe takto:
a)
do 60 kalendárnych dní po uplynutí prvého kalendárneho polroka,
b)
do 30 kalendárnych dní po zostavení ročnej konsolidovanej účtovnej závierky pri hlásení vypracovanom na jej základe za druhý kalendárny polrok.
§ 9
Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie
Touto vyhláškou sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedený v prílohe č. 2.
Čl. II
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 559/2002 Z. z. o primeranosti vlastných zdrojov obchodníkov s cennými papiermi v znení vyhlášky č. 753/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písm. k) sa slová „tri dni“ nahrádzajú slovami „pri spotovom obchode5a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
„5a)
§ 2 písm. s) opatrenia Národnej banky Slovenska zo 16. januára 2004 č. 4/2004 o primeranosti vlastných zdrojov financovania bánk (oznámenie č. 36/2004 Z. z.).“.
2.
V § 2 písm. n) sa slová „najskôr na tretí deň odo dňa jeho uzavretia“ nahrádzajú slovami „tak, aby doba, ktorá uplynie od uzavretia obchodu do jeho vysporiadania, bola dlhšia, ako je pri spotovom obchode“.
3.
§ 6 ods. 1 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
súčet čistých účtovných hodnôt
1.
majetkových účastí podľa § 8 písm. l) zákona v poisťovniach,6a) zaisťovniach6b) a finančných holdingových inštitúciách podľa osobitného zákona v oblasti poisťovníctva,6c)
2.
podriadených pohľadávok obchodníka s cennými papiermi voči poisťovniam, zaisťovniam a finančným holdingovým inštitúciám podľa osobitného zákona v oblasti poisťovníctva,6c) ktoré sú súčasťou vlastných zdrojov týchto spoločností, a ak má v nich obchodník s cennými papiermi majetkovú účasť.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6a, 6b a 6c znejú:
„6a)
§ 4 ods. 1 zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6b)
§ 11 ods. 1 zákona č. 95/2002 Z. z.
6c)
§ 43 ods. 5 písm. i) zákona č. 95/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 6 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a jej uspokojenie nie je žiadnym spôsobom zabezpečené“.
5.
V § 9 odsek 1 znie:
„(1)
Vlastné zdroje konsolidovaného celku alebo subkonsolidovaného celku predstavujú podľa § 3 až 8 vlastné zdroje členov konsolidovaného celku alebo subkonsolidovaného celku
a)
skonsolidované metódou úplnej konsolidácie10) pre kontrolujúce osoby podľa § 8 písm. h) zákona alebo pre osoby navzájom prepojené podľa § 138 ods. 5 písm. l) tretieho bodu zákona,
b)
skonsolidované metódou podielovej konsolidácie10) pre osoby, ktoré majú majetkovú účasť v iných osobách podľa § 8 písm. l) zákona.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:
„10)
§ 22 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 561/2003 Z. z.“.
6.
§ 9 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Na účely výpočtu vlastných zdrojov konsolidovaného celku alebo subkonsolidovaného celku sa znižovanie hodnoty súčtu základných vlastných zdrojov obchodníka s cennými papiermi a dodatkových vlastných zdrojov obchodníka s cennými papiermi podľa § 6 neuplatňuje, ak obchodník s cennými papiermi používa metódu úplnej konsolidácie alebo metódu podielovej konsolidácie.“.
Čl. III
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 558/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah, spôsob a termíny predkladania výkazov, hlásení alebo prehľadov z účtovnej evidencie a štatistickej evidencie a ustanovuje obsah, forma, členenie, termíny, spôsob a miesto predkladania výkazov, hlásení a iných správ obchodníka s cennými papiermi a zahraničného obchodníka s cennými papiermi v znení vyhlášky č. 34/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý znie:
㤠4a
Mesačné hlásenie o primeranosti vlastných zdrojov, štvrťročné hlásenie o primeranosti vlastných zdrojov a polročné hlásenie o primeranosti vlastných zdrojov sa predkladajú za prvý polrok 2005 podľa doterajšieho predpisu.“.
2.
Prílohy č. 9 až 11 sa nahrádzajú prílohami č. 3 až 5 k tejto vyhláške.
Čl. IV
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 617/2003 Z. z. o vlastných zdrojoch správcovskej spoločnosti a ich výpočte sa dopĺňa takto:
§ 4 ods. 1 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
súčet čistých účtovných hodnôt
1.
majetkových účastí podľa § 8 písm. l) zákona v poisťovniach,3a), zaisťovniach3b) a finančných holdingových inštitúciách v oblasti poisťovníctva ,3c)
2.
podriadených pohľadávok správcovskej spoločnosti voči poisťovniam, zaisťovniam a finančným holdingovým inštitúciám v oblasti poisťovníctva,3c) ktoré sú súčasťou vlastných zdrojov týchto spoločností, a ak má v nich správcovská spoločnosť majetkovú účasť.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3a, 3b a 3c znejú:
„3a)
§ 4 ods. 1 zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3b)
§ 11 ods. 1 zákona č. 95/2002 Z. z.
3c)
§ 43 ods. 5 písm. i) zákona č. 95/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. V
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 631/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní výkazov, hlásení a správ právnických osôb zahrnutých do konsolidovaných celkov obchodníka s cennými papiermi a centrálneho depozitára sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý znie:
㤠4a
Polročné hlásenie o primeranosti vlastných zdrojov konsolidovaného celku za prvý kalendárny polrok 2005 sa predkladá podľa doterajšieho predpisu.“.
2.
Príloha č. 3 sa nahrádza prílohou č. 6 k tejto vyhláške.
Čl. VI
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2005.
Ivan Mikloš v. r.
Príloha č. 1
k vyhláške č. 166/2005 Z. z.
Príloha č. 2
k vyhláške č. 166/2005 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES zo 16. decembra 2002 o doplňujúcom dohľade nad úverovými ústavmi, poisťovňami a investičnými firmami vo finančnom konglomeráte (Úradný vestník Európskej únie, L 035, 11. 02. 2003).
Príloha č. 3
k vyhláške č. 166/2005 Z. z.
Príloha č. 9 k vyhláške č. 558/2002 Z. z.
Príloha č. 4
k vyhláške č. 166/2005 Z. z.
Príloha č. 10 k vyhláške č. 558/2002 Z. z.
Príloha č. 5
k vyhláške č. 166/2005 Z. z.
Príloha č. 11 k vyhláške č. 558/2002 Z. z.
Príloha č. 6
k vyhláške č. 166/2005 Z. z.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 631/2002 Z. z.
1)
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 559/2002 Z. z. o primeranosti vlastných zdrojov obchodníkov s cennými papiermi v znení vyhlášky č. 753/2002 Z. z.
2)
Zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 635/2004 Z. z.
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 617/2003 Z. z. o vlastných zdrojoch správcovskej spoločnosti a ich výpočte.
3)
Zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 441/2004 Z. z. o spôsobe výpočtu a preukazovania skutočnej miery solventnosti poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne, spôsobe výpočtu požadovanej miery solventnosti poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne a o rizikovom kapitále.
4)
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 11. júna 2004 č. 8/2004 o vlastných zdrojoch financovania a investíciách inštitúcie elektronických peňazí (oznámenie č. 370/2004 Z. z.).
5)
Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Opatrenie Národnej banky Slovenska zo 16. januára 2004 č. 4/2004 o primeranosti vlastných zdrojov financovania bánk (oznámenie č. 36/2004 Z. z.) v znení opatrenia z 26. novembra 2004 č. 16/2004 (oznámenie č. 676/2004 Z. z.).
6)
Napríklad vyhláška č. 617/2003 Z. z.
7)
§ 18 zákona č. 594/2003 Z. z. v znení zákona č. 635/2004 Z. z.
8)
§ 21b ods. 4 až 6 zákona č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9)
§ 49e ods. 13 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 554/2004 Z. z.
10)
§ 22 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 561/2004 Z. z.